Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ

Ανακοινώνεται με προκήρυξη ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

0 131

Ανακοινώνεται με προκήρυξη ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ανακοινώνεται με προκήρυξη ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

-Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή, κατά κατηγορία και χωρίς διάκριση φύλου, θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα σας αποσταλεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στον καθορισμό αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

-Οι υποψήφιοι, που κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, των ετών 2011 ή 2012, μπορούν εφόσον επιθυμούν, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη συγκεντρωθείσα βαθμολογία στην πιο πρόσφατη εξέτασή τους, για το 10% των θέσεων.

‘Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων:

α) Πολύτεκνοι και τέκνα τους.

β) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.

γ) Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

δ) Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.

ε) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης. στ) Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους.

Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες δεν καλύπτει τον αριθμό των θέσεων των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από επιτυχόντες της γενικής κατηγορίας κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι:

α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου

του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31-12-2013. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 και μεταγενέστερα.

β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Διευκρινίζεται ότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ 4/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013 .

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά:

Όσοι έχουν τα ανωτέρω προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις, πρέπει αφενός μεν, να έχουν καταθέσει, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω (4) σχετική, αίτηση – δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, αφετέρου δε, να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι την 9/4/2013 τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα «Α’», ανάλογα με την επιθυμία τους). β) Υπεύθυνη δήλωση, ότι έχουν καταθέσει αίτηση-δήλωση για:

i) συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ Τάξης του Γενικού

Λυκείου,

ή ii) συμμετοχή για το 10% των θέσεων, (χωρίς νέα εξέταση).

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονταν στις ειδικές κατηγορίες και σε

ποιές, του άρθρου 42 του ν.1481/1984, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και αν έχουν ή δεν έχουν κάνει χρήση αυτού, για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα. Για τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), υποβάλλεται σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Νομαρχίας, ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου, έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

(β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη

δήλωση.

(4) Σα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση.

(5) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

(α) Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ. Α’-185).

(β) Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ. Α’ – 185).

(γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(δ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη. (παρ. 6 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ. Α’ – 185).

(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σην παραπάνω ιδιότητα κατέχουν οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωση τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Σχετικά με τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις ειδικές κατηγορίες (της παρ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου), γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές και για μία φορά, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

3. Υποχρεώσεις διοικητών αξιωματικών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

α) Οι διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς, υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως τους υπηρετούντες υπό τις διαταγές τους, οριστικά ή με απόσπαση, ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της προκήρυξης και να τους ανακοινώσουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ’»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους ότι, όσοι απ’ αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ. 2 προκήρυξης) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται.

β) Να ειδοποιήσουν άμεσα από λήψεως της παρούσης με τον προσφορότερο τρόπο, τους διοικητές αξιωματικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι αστυνομικοί της δύναμής τους, με σκοπό την ενημέρωση αυτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, ώστε έγκαιρα να εκδηλωθούν οι οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων και τον έλεγχο ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη προθεσμία δεν γίνονται δεκτά.

δ) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα «Β’», λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου.

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 3/2013, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του π.δ. 15/1986 , δεν συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας

για αστυνομικούς κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής τους υπόθεσης από τα πειθαρχικά συμβούλια, οι ανωτέρω αξιολογούνται αμέσως από τους συντάκτες και τους γνωματεύοντες που ήσαν αρμόδιοι, κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που, κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης , τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα γίνεται μεν δεκτή η αίτησή τους, η πρόταση όμως ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σ’ αυτές.

ε) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι απολύτως αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία που θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.

στ) Υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι 15/4/2013, στις άμεσα προϊστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφάλειας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες, τα δικαιολογητικά (υποδείγματα «ΣΤ’», «Ζ’», «Η’», «Θ’», «Ι» και «ΙΑ») και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του «Α’» και «Β’» μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, υποβάλλονται χωριστά για τους εξεταζόμενους στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου και χωριστά για τους συμμετέχοντες με το σύστημα του 10% των θέσεων.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής

Αστυνομικής Διεύθυνσης, Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσίες.

α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση ελλείψεων ή σφαλμάτων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που τους έχουν υποβληθεί, ορίζοντας προς τούτο κατά την κρίση τους αρμόδιο αξιωματικό ή βαθμοφόρο.

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα διαπιστώθηκαν παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Να υποβάλλουν στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι 21/4/2013, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:

(1) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (Υποδείγματα «ΣΤ’» και «Ζ’»), με επισυναπτόμενες τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας και σε συντρέχουσα περίπτωση, τα δικαιολογητικά των υπαγομένων σε ειδική κατηγορία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 42 του ν. 1481/1984.

(2) Των υποψηφίων, που κρίνονται ομόφωνα ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για συμμετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά ( υποδείγματα «Η’» και «Θ’»).

(3) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υποδείγματα «Ι’» και «ΙΑ’»).

• Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών σας.

• Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7510/8/295 από 24/11/2009 διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (περί της εφαρμογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), οι παραπάνω πίνακες και λοιπή αλληλογραφία, να υποβληθούν μόνο μέσω P.O.L.

(4) Επί πλέον χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (1) και (2), να καταχωρίσουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 21/4/2013, στην Εφαρμογή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ – Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές POL, τους υποψηφίους που κρίνονται ομόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση).

• Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων, να απευθύνονται στον Διοικητή ή γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users). Σημειώνεται ότι, σχετικές οδηγίες, παρέχονται στην εν λόγω μηχανογραφική εφαρμογή και συγκεκριμένα στο πεδίο «Βοήθεια/Καταχώρηση αίτησης».

• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων, να απευθύνεστε άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.

γ) Να αναφέρουν αρνητικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι. δ) Οι ανακλήσεις των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, να αναφέρονται αμέσως, στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις ανάκλησης, να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών, που υποβλήθηκαν.

ε) Αρμόδιοι για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και τη γνωμάτευση επ’ αυτών είναι οι αξιωματικοί που ορίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την αξιολόγηση των προσόντων των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.

Για τους αποσπασμένους, αρμόδιοι για τη σύνταξη προτάσεων είναι οι αξιωματικοί των άρθρων 28 και 39 του π.δ. 15/1986.

στ) Να αποστείλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που τυχόν θα κατατεθούν σ’ αυτούς και για τους οποίους δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις.

ζ) Η πρόταση ικανότητας συντάσσεται ασχέτως χρόνου υπηρεσίας του υποψηφίου υπό τις διαταγές του συντάκτη.

η) Για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαριά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ’ έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων (εδαφ. α’ παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 4/1995).

θ) Οι αρνητικές προτάσεις θα αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, που θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.

5. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α) Δικαιολογητικά αντικανονικά ή ελλιπή ή εκπρόθεσμα, να μη γίνονται δεκτά από τις Υπηρεσίες, στις οποίες θα προσκομίζονται.

β) Αντίτυπα υποδειγμάτων που προβλέπεται να υποβληθούν και βρίσκονται προσαρτημένα στην παρούσα, να αναπαραχθούν με μέριμνα των Υπηρεσιών σας.

γ) Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις υποψηφίων για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μετά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας των, ως δοκίμων υπαστυνόμων, να αναφέρονται αμέσως με γνώμη των καθ’ ιεραρχία προϊσταμένων, στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., προκειμένου να τίθεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου για τη λήψη απόφασης, αναφορικά με τη διαγραφή του ή όχι, από τον πίνακα επιτυχόντων.

ε) Δόκιμος υπαστυνόμος που εισήχθη στη Σχολή, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης.

στ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται από το άρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη παύση», την 1/1/2005, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 1/1/2013.

Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 1/1/2006, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. η ποινή του προστίμου), ο χρόνος διαγραφής αυτής της ποινής του προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. Δηλαδή η προαναφερόμενη επιβληθείσα ποινή προστίμου την 1/1/2006, δεν διαγράφεται την 1/1/2011, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 1/1/2013, τότε που διαγράφηκε η επιβληθείσα προ 8ετίας (1/1/2005) ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση.

ζ) Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο.

6. Υγειονομική εξέταση.

α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κριθούν εισακτέοι στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υποβάλλονται με μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και πριν κληθούν για φοίτηση, σε υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13 του π.δ. 4/1995).

β) Όσοι από αυτούς κριθούν ως μη ικανοί, δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

γ) Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές, λόγω κύησης ή λοχείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, με τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του π.δ. 319/1995, όπως ισχύει κάθε φορά, είτε στην επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.

Αν στην τελευταία περίπτωση συντρέχει νέα κύηση ή λοχεία, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον κριθούν ικανές, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή τους εντάσσονται, ανάλογα με τη βαθμολογία τους, στον πίνακα των συναδέλφων τους, με τους οποίους αποφοιτούν μαζί (άρθρο 13 παρ. 3 του π.δ. 4/1995).

7. Φοίτηση στη Σχολή.

α) Οι εισαγόμενοι παρουσιάζονται στη Σχολή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με διαταγή του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. και φέρουν μαζί τους τα οριζόμενα είδη. Οι κριθέντες ικανοί ονομάζονται δόκιμοι υπαστυνόμοι, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, από την επόμενη ημέρα της λήξης της υγειονομικής εξέτασης όλων των υποψηφίων.

β) Αν υποψήφιος, από την υποβολή της πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του, ως δοκίμου υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 4/1995 προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του.

γ) Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία εισόδου κενωθούν, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεις, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας, από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο, κατά κατηγορία, αριθμό εισακτέων.

δ) Η φοίτηση στη Σχολή, η οποία είναι ισότιμη με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, αλλά οι επιτυχόντες που προέρχονται από το αστυνομικό προσωπικό εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών και συνεκπαιδεύονται μετά των λοιπών δοκίμων υπαστυνόμων.

ε) Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β’, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή ( άρθρο 44 παρ. 5 του ν. 3731/2008 Φ.Ε.Κ. Α- 263).

στ) Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραμονής τους στο Σώμα, μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς.

ζ) Όλοι οι δόκιμοι υπαστυνόμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, διαμένουν και σιτίζονται υποχρεωτικά εντός της Σχολής και εξέρχονται σε ημέρες και ώρες, που καθορίζονται με διαταγές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

η) Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, θα συμμετέχουν με την πιο πρόσφατη βαθμολογία τους κατά τα προηγούμενα έτη 2011 ή 2012.

‘Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.

Οι συμμετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις θα απαλλάσσονται από εκτέλεση υπηρεσίας μόνο κατά την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος, διατιθέμενοι την προηγουμένη σε πρωινή υπηρεσία.

Όποιος υποψήφιος εξετασθεί σε Λύκειο το οποίο βρίσκεται πέραν της έδρας της Υπηρεσίας του, δύναται να εξετασθεί σ’ αυτό υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση κανονικής αδείας, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των εξετάσεων.

θ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του π.δ. 4/1995.

8. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. να μεριμνήσει, για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών που βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει ως προς την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής κ.ο.κ. των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

9. Η Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. παρακαλείται για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.

10. Για κάθε σχετική πληροφορία, οι Υπηρεσίες μπορούν να απευθύνονται στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ( ΤΗΛ. P.o.L: 10 33120/140, FAX: 210-6991717).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.