Πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας – Οι εισηγήσεις

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

0 284

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Δ.Σ της Τράπεζας κ. Αναστάσιος Λάππας είπε τα εξής:

Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

Η πορεία εξόδου από τη μεγάλη κρίση των τελευταίων ετών τελικά δε συνεχίστηκε εντός του 2015, παρά τα για πρώτη φορά θετικά οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, μετά τη σημαντική επιδείνωση του κλίματος της οικονομικής αβεβαιότητας εξαιτίας των συνεχών διαπραγματεύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο που οδήγησε σε σημαντικότατες
εκροές καταθέσεων και τελικά στην εφαρμογή κεφαλαιακών ελέγχων, στο δεύτερο εξάμηνο η ύφεση επανήλθε. Η Ελλάδα όχι μόνο δε βγήκε από το μνημόνιο όπως κατόρθωσαν όλες οι άλλες χώρες της νοτίου Ευρώπης που υλοποιούσαν αντίστοιχες συμφωνίες, αλλά τελικά μετά από διαδικασίες που λίγο έλλειψε να οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία, εκτός ευρώ και ενδεχομένως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφτηκε και νέα δανειακή σύμβαση η οποία πέραν της επίδρασής της στο χρέος της χώρας, περιλαμβάνει μια σειρά νέων υφεσιακών μέτρων. Μέτρα που θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ παραμένουν οι σημαντικές δυσλειτουργίες που δημιουργούν τα capital controls στις επιχειρήσεις. Στο τραπεζικό σύστημα, οι μεγάλες εκροές καταθέσεων οδήγησαν στην εξάρτηση του ελληνικού συστήματος από τον ELA, ενώ επανήλθε η ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, με την οποία σχεδόν εξανεμίστηκε η αξία συμμετοχής των προηγουμένων μετόχων.

Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο λειτούργησε η Τράπεζά μας και δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις, που αφορούσαν κυρίως την απώλεια καταθέσεων και την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι εκροές καταθέσεων οδήγησαν στη μείωση της ρευστότητας και στην ανάγκη λήψης διατραπεζικής γραμμής από άλλη ελληνική τράπεζα. Η επιδείνωση του χαρτοφυλακίου οδήγησε στην ανάγκη λήψης επιπλέον προβλέψεων σημαντικού ποσού και στην εμφάνιση για πρώτη φορά, παρά την υψηλή
κερδοφορία προ προβλέψεων, ζημιών στα αποτελέσματά μας, οφειλόμενες κατά ένα μέρος και στη σύνταξη για πρώτη φορά των οικονομικών μας καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικομικής Αναφοράς.

Η Τράπεζά μας όμως κατόρθωσε να αντέξει και σε αυτή τη θύελλα. Παρέμεινε κεφαλαιακά επαρκής χωρίς να χρειαστεί έκτακτη κεφαλαιακή ενίσχυση. Διατήρησε υψηλή κερδοφορία προ προβλέψεων άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ και παρά τις μεγάλες προβλέψεις για τις χορηγήσεις και τις ζημίες της χρήσης που προκάλεσαν, διατήρησε τη λογιστική αξία της μερίδας πάνω από την ονομαστική της τιμή, όταν στις συστημικές τράπεζες οι μετοχές σχεδόν μηδενίστηκαν ενώ στις συνεταιριστικές τράπεζες που χρειάστηκαν ανακεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκαν ονομαστικές τιμές μερίδων πολύ πιο κάτω από την προηγούμενη τους τιμή. Σημαντικό στοιχείο είναι και η διατήρηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα της Τράπεζας.
Λόγω της επάρκειας των κεφαλαίων της, διατηρήθηκε η αρχή της μίας ψήφου ανά συνεταίρο, αφού δεν υπήρξε ανάγκη να τροποποιηθεί το καταστατικό ώστε να εισέλθουν στο κεφάλαιο της τράπεζας επενδυτές με διευρυμένα δικαιώματα ψήφου.

Επειδή ένα από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας μας ήταν η μέριμνα ως προς την ενίσχυση των κεφαλαίων μας, η τράπεζα για να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο, προχώρησε εντός του 2016 σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου 2015, που αφορούσε την έκδοση ομολόγου το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα κεφάλαιά της σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες. Η ομολογιακή έκδοση υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και ανήλθε στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ ανεβάζοντας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 11% αρκετά πάνω από τα απαιτούμενα όρια του 8%.

Σε όλη τη διάρκεια του 2015, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήματα που έθεσε η πραγματικότητα. Αντιμετωπίστηκαν τα θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση των capital controls και όσον αφορά τη λειτουργία της τράπεζας και όσον αφορά την εξυπηρέτηση της πελατείας της. Διασφαλίστηκε η ρευστότητα της τράπεζας με τη συμφωνία με άλλη ελληνική τράπεζα. Βελτιώθηκε σημαντικά το internet banking της Τράπεζας, το οποίο πλέον προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες ανάλογες με αυτές των άλλων τραπεζών. Ιδρύθηκε νομική υπηρεσία η οποία ανέλαβε τη νομική υποστήριξη και το συντονισμό των νομικών υποθέσεων της Τράπεζας που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Ιδρύθηκε υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της απόδοσής του. Έγιναν ρυθμίσεις σε πελάτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα από την εμβάθυνση της κρίσης, ενώ συνεχίστηκε η προσπάθεια διεκδίκησης με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο των καθυστερημένων οφειλών μη συνεργάσιμων δανειοληπτών. Προχώρησε ακόμη περισσότερο η διαμόρφωση οργανωτικών σχημάτων, πολιτικών και διαδικασιών σε συνεργασία με μεγάλη εταιρία
ορκωτών ελεγκτών, με αποτέλεσμα στην αξιολόγηση που έγινε από την εποπτική αρχή να μην προσδιοριστούν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με τη δημιουργία πολιτικής για τη διαχείρισή του και σε αυτό το πλαίσιο έγιναν αυστηρότερες οι διαδικασίες έγκρισης νέων χορηγήσεων. Με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου, διασφαλίστηκε η μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μην απομειώνεται η
χρήση της στα κεφάλαια σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες. Σημειώνεται μάλιστα ότι παρά τη διαμορφωμένη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η τράπεζα κατόρθωσε να πωλήσει μεγάλης αξίας ακίνητα που είχε αποκτήσει από πλειστηριασμούς, σε αξίες πάνω από την εκτίμησή τους, όπως και από την αξία πλειστηριασμού.

Εκτός όμως από τις δυσκολίες και τον αγώνα για το ξεπέρασμά τους, η χρήση που πέρασε σημαδεύτηκε από πραγματοποίηση ενός ονείρου που συνόδευε τη δράση της τράπεζας από τα πρώτα της βήματα. Τη μεταφορά της Διοίκησης και του Κεντρικού καταστήματος στο νέο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Κονδύλη. Ένα κτίριο ορόσημο στην πόλη, που πέρα από την αισθητική του αξία και την αξία του ως περιουσιακό στοιχείο, σαν σημαντικότερη προσφορά έχει τη συμβολή του στην αποδοτικότητα και λειτουργικότητα της Τράπεζας. Με παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη δυνατότητα διάθεσης θυρίδων στους πελάτες, την ασφάλεια στη φύλαξη των χρηματικών διαθεσίμων και των σημαντικών εγγράφων, την ασφάλεια και αξιοπιστία των μηχανογραφικών συστημάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών, τη λειτουργικότητα στη διοίκηση και τις κεντρικές υπηρεσίες, την παροχή χώρων φύλαξης των αρχείων. Σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε στο προηγούμενο κτίριο, είναι εμφανής η χρησιμότητα του και είναι σαφές πως οι οικονομικές αποδόσεις από τη λειτουργία του, θα ξεπεράσουν το κόστος δημιουργίας που μάλιστα έγινε σε δύσκολες εποχές.

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στον απολογισμό έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Είναι ένα λογιστικό πλαίσιο στο οποίο αποτυπώνονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα οι παρούσες αξίες των μεγεθών του ισολογισμού, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε μεγάλες και πολλές φορές δυσανάλογες προβλέψεις απομείωσης ιδιαίτερα στις χορηγήσεις που είναι το σημαντικότερο μέγεθος του ενεργητικού. Η τράπεζα για να διασφαλίσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων, αποφάσισε να συνεργαστεί με μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα διεθνή εταιρία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Η συνεργασία των ελεγκτών με τις υπηρεσίες της τράπεζας ήταν από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα συνεχής.

Σύμφωνα με εκθέσεις οικονομικών αναλυτών, αναμένεται μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και παρά την ύπαρξη αφενός των προκλήσεων στη διεθνή οικονομία και αφετέρου των υφεσιακών επιδράσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής λόγω της νέας συμφωνίας, η ελληνική οικονομία να αρχίσει να βελτιώνεται, αφού έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά μακροοικονομικοί παράγοντες όπως η μειωμένη ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το ανελαστικό εργασιακό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται θετικές επιδράσεις στην τράπεζά μας, αφού θα βελτιωθεί η ρευστότητά της με την επιστροφή των καταθέσεων και η αποδοτικότητα της με τη βελτίωση της κατάστασης στο χαρτοφυλάκιο των δανείων. Αυτή η βελτίωση θα αποτυπωθεί άμεσα στην αύξηση των αποδόσεων είτε μερισματικών, είτε υπεραξίας.

Κλείνοντας θα ήθελα,
να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην ομολογιακή έκδοση που ενίσχυσε τα κεφάλαια της τράπεζας, καθώς και όλους όσους ακόμη σήμερα μέσα στην κορύφωση της κρίσης αγοράζουν μερίδες, και να ζητήσω από όλους να ενισχύσουν κεφαλαιακά την τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη πως οι υπάρχουσες αξίες αγοράς θα προσφέρουν μεγάλες αποδόσεις με τη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον,
να ευχαριστήσω τους καταθέτες που συνεχίζουν να διατηρούν τις καταθέσεις τους στην τράπεζά μας και να ζητήσω από όσους τις απέσυραν για να διακρατήσουν ποσά στο «μαξιλάρι» να τις επιστρέψουν, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να παίρνουν τους σχετικούς κινδύνους.
να ευχαριστήσω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους ρύθμισαν τις οφειλές τους και παρά τα οικονομικά τους προβλήματα είναι συνεπείς στο πρόγραμμα αποπληρωμής και να ζητήσω από όσους έχουν καθυστερήσεις στις οφειλές τους να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν την προηγούμενη χρήση και να επισημάνω την ανάγκη να υπερβούμε όλοι τον εαυτό μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον της τράπεζας, πόσο μάλλον όταν σε λίγο μπορεί να είμαστε μια τράπεζα με άδεια λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο.

Θα το αναφέρω ακόμη μία φορά και ισχύει παρά τις απίστευτες αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε όλοι μας την τελευταία εξαετία:

Η τράπεζα είναι εδώ, ισχυρή και χρήσιμη πάντα δίπλα στους συνεταίρους πελάτες της, μοχλός και εργαλείο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Θεσσαλίας.

Η Εισήγηση του απολογισμού 2015 έγινε από τον Γενικό Διευθυντή κ. Βαρελά Παναγιώτη ο οποίο είπε τα εξής

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και περιλαμβάνει μια περιληπτική περιγραφή των σημαντικότερων εξελίξεων στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε η Τράπεζά μας. Για να μη κουράσουμε τους συνεταίρους αναφέρουμε τα στοιχεία που είχαν τη σημαντικότερη επίδραση . Και αυτά είναι η επιστροφή της αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο που την οδήγησε ξανά σε ύφεση, ενώ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπήρξε σημαντική εκροή καταθέσεων και ανάγκη για ανακεφαλαιοποίση όλων των συστημικών τραπεζών όπως και ορισμένων συνεταιριστικών.
Οι επιδράσεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αφορούσαν κυρίως την απώλεια καταθέσεων και την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι εκροές καταθέσεων οδήγησαν στη μείωση της ρευστότητας και στην ανάγκη λήψης πιστωτικού ορίου από ελληνική τράπεζα. Η επιδείνωση του χαρτοφυλακίου οδήγησε στην ανάγκη λήψης επιπλέον προβλέψεων σημαντικού ποσού και στην εμφάνιση για πρώτη φορά ζημιών στα αποτελέσματα.
Παρ’ όλες τις παραπάνω αρνητικές εξελίξεις η Τράπεζα παρέμεινε κεφαλαιακά επαρκής χωρίς να χρειαστεί έκτακτη κεφαλαιακή ενίσχυση. Διατήρησε υψηλή κερδοφορία προ προβλέψεων και παρά τις μεγάλες προβλέψεις για τις χορηγήσεις και τις ζημίες της χρήσης που προκάλεσαν, διατήρησε τη λογιστική αξία της μερίδας πάνω από την ονομαστική της τιμή. Σημαντικό στοιχείο είναι και η διατήρηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα της Τράπεζας. Λόγω της επάρκειας των κεφαλαίων της, διατηρήθηκε η αρχή της μίας ψήφου ανά συνεταίρο, αφού δεν υπήρξε ανάγκη να τροποποιηθεί το καταστατικό ώστε να εισέλθουν στο κεφάλαιο της τράπεζας επενδυτές με διευρυμένα δικαιώματα ψήφου.
Λόγω των υψηλών προβλέψεων απομειώσεων που οδήγησαν σε ζημίες και σε αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια και επειδή, αν και τα εποπτικά κεφάλαια διατηρήθηκαν πάνω από το όριο του 8%, παραμένουν σε επίπεδα κοντά σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να μη γίνει εξαγορά μερίδων στη τρέχουσα χρήση, ούτε διανομή μερίσματος.

Σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2015
Σε όλη τη διάρκεια του 2015, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήματα που έθεσε η πραγματικότητα με τις κυριότερες δραστηριότητες για το έτος 2015 να συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Συνεχίστηκε η προσπάθεια διατήρησης κερδοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.
• Αντιμετωπίστηκαν τα θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση των capital controls όσον αφορά τα συστήματα και τις διαδικασίες της τράπεζας (ATM, Web Banking κλπ) αλλά και την εξυπηρέτηση της πελατείας της (εγκρίσεις μεταφορών ποσών κλπ).
• Διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας.
• Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του νέου κτηρίου Διοίκησης και έγινε προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του.
• Μετεγκαταστάθηκαν χωρίς προβλήματα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι κεντρικές υπηρεσίες Διοίκησης και Κεντρικού Καταστήματος στο νέο κτίριο.
• Λειτούργησε η Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού η οποία ανέλαβε τη διαχείριση των θεμάτων που το αφορούν καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς των συναδέλφων.
• Ιδρύθηκε νομική υπηρεσία η οποία ανέλαβε τη νομική υποστήριξη και το συντονισμό των νομικών υποθέσεων της Τράπεζας καθώς και όσων βρίσκονται σε χέρια τρίτων.
• Βελτιώθηκε το internet banking το οποίο προσφέρει πλέον υπηρεσίες ανάλογες με τις άλλες τράπεζες, εμπλουτίστηκαν οι τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμών (μεταφορές κεφαλαίων, μισθοδοσίες κλπ), και εκσυγχρονίστηκαν οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πελάτες-συνεταίρους (ΑΤΜ, κάρτες, κλπ.).
• Άρχισαν οι διαδικασίες για τη διάθεση τερματικών POS στους πελάτες-εμπόρους της Τράπεζας για πληρωμές με αποδοχή καρτών.
• Έγινε η έναρξη διαδικασιών μεταφοράς, ανεξαρτητοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών κατόπιν της απορρόφησης της Πανελλήνιας Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς.
• Υλοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες με στόχο την διευκόλυνση των πελατών και την μείωση των παγίων δαπανών (τηλεφωνία voip).
• Υλοποιήθηκαν νέα συστήματα ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της
• Ξεκίνησαν διαδικασίες πιστοποίησης της Τράπεζας σύμφωνα με τις νέες αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων ISO27001:2013 και ISO22301:2012.
• Έγινε εμπλουτισμός τραπεζικών προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
• Συνεχίστηκε η συμμετοχή στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης των τοπικών επιχειρήσεων.
• Κατά το Β΄εξάμηνο υπήρξε συνεχής συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές για δημοσιοποίηση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
• Συνεχίστηκε η προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων. Παρά την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συνεχίστηκε η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την αγορά μερίδων.
• Διασφαλίστηκε η ρευστότητα της τράπεζας με τη συμφωνία διατραπεζικής γραμμής με ελληνική τράπεζα, η οποία αξιοποιείται κατά μέσο όρο στο 50% του συνολικού ορίου.

• Διακρατήθηκε, παρά την επισφαλή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το ομόλογο ελληνικής τράπεζας που είναι στο χαρτοφυλάκιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν απώλειες από την πώληση ή τη μετατροπή του σε μετοχές.
• Έγιναν ρυθμίσεις σε πελάτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα από την εμβάθυνση της κρίσης, ενώ συνεχίστηκε η προσπάθεια διεκδίκησης με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο των καθυστερημένων οφειλών μη συνεργάσιμων δανειοληπτών.
• Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με τη δημιουργία νέων πιο αυστηρών πολιτικών για τη διαχείρισή του και σε αυτό το πλαίσιο έγιναν αυστηρότερες οι διαδικασίες έγκρισης νέων χορηγήσεων.
• Προχώρησε ακόμη περισσότερο η διαμόρφωση οργανωτικών σχημάτων, πολιτικών και διαδικασιών, με αποτέλεσμα στην αξιολόγηση που έγινε από την εποπτική αρχή να μη προσδιοριστούν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Πυλώνα ΙΙ.
• Με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου, η Τράπεζα εντάχθηκε στο καθεστώς του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013 και ουσιαστικά εξασφάλισε την πλήρη αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω πιστωτικού κινδύνου στα εποπτικά της κεφάλαια.
• Επίσης αποφασίστηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης η οποία υλοποιήθηκε εντός του 2016 και ενίσχυσε τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.
• Παρά τη διαμορφωμένη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η τράπεζα κατόρθωσε να πωλήσει μεγάλης αξίας ακίνητα που είχε αποκτήσει από πλειστηριασμούς, σε αξίες πάνω από την εκτίμησή τους, όπως και από την αξία πλειστηριασμού.

Καταθέσεις
Το μέγεθος της Τράπεζας που δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίδραση από την αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας στην προηγούμενη χρήση ήταν οι καταθέσεις των πελατών της. Το υπόλοιπό τους την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε στα 156 εκ. ευρώ μειωμένο κατά 26% από την αντίστοιχη ημερομηνία του 2014. Αντίστοιχα οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν από 160 δις. ευρώ το 2014 σε 123 δις ευρώ το 2015. Λόγω αυτών των αναλήψεων η εξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA διευρύνθηκε κατά πολύ.
Στα τέλη Ιουνίου του 2015 εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι πέραν των άλλων προέβλεπαν και περιορισμούς στις αναλήψεις καταθέσεων.
Για να μην υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας ελήφθη πιστωτική γραμμή από ελληνική τράπεζα ύψους 15 εκ. ευρώ, από την οποία την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχε γίνει χρήση 6,6 εκ. ευρώ.
Λόγω των συνθηκών που επικράτησαν τροποποιήθηκε και η κατανομή των καταθέσεων υπέρ των βραχυπρόθεσμων. Οι καταθέσεις προθεσμίας ανέρχονται πλέον σε ποσοστό 64% του συνόλου από 83% το προηγούμενο έτος, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου σε ποσοστό 20% από 9% και οι όψεως σε 16% από 8% αντίστοιχα.
Πολιτική της Τράπεζας αποτελεί η παροχή ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων, υιοθετώντας όμως ως απαράβατη αρχή τη διαρκή παρακολούθηση του κόστους και τη διατήρηση του σε επίπεδα που μπορεί να απορροφήσει.
Η Τράπεζα συνεχίζει να συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την κρατική εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό χιλιάδων (100.000 €) ανά καταθέτη.

Χορηγήσεις
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και το 2015 συνέχισε έμπρακτα να στηρίζει την πραγματική τοπική οικονομία της Θεσσαλίας παρ’ όλες τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, τόσο με την ανανέωση των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών ορίων, όσο και με την επέκταση στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο κατά 3,7 εκ. € (ή +1,80%) σε σχέση με το 2014, φτάνοντας τις συνολικές χορηγήσεις στα 209,75 εκ. € (προ προβλέψεων).
Στόχο αποτέλεσε η τόνωση της Θεσσαλικής οικονομίας με την παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις με υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και ευοίωνες προοπτικές, δίνοντας βαρύτητα σε τομείς προτεραιότητας όπως:
• στον τομέα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Ελευθέρων επαγγελματιών όλων των κλάδων της οικονομίας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών αναγκών και έκτακτων επιβαρύνσεων, καθώς και τη στήριξη νέων βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.
• στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Αναπτύξεως (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.). Η Τράπεζα εξασφάλισε τη δυνατότητα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά 50% άτοκης χρηματοδότησης στους επιχειρηματίες συνεταίρους της, μέσω της δράσης “ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” και παράλληλα την παροχή δανείων με την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. μέχρι 80%.
• στην προσφορά σημαντικού αριθμού προϊόντων ρύθμισης των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων όλων των κατηγοριών.
• στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς τους ιδιώτες μέσω των καταναλωτικών-προσωπικών δανείων. Το σύνολο των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας ανήλθε στα 199,54 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 95,13% των συνολικών χορηγήσεων, προς Ιδιώτες στα 9,73 εκ. ευρώ (4,64%) και προς Δημόσιο στα 0,48 εκ. ευρώ (0,23%).

Αποτελέσματα χρήσης
Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 12,73 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της τάξης του 16%. Ο βασικός λόγος της μείωσης είναι η παύση εκτοκισμού σε χορηγήσεις σε καθυστέρηση.
Τα έξοδα τόκων ύψους 3,48 εκ. ευρώ μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό περίπου 41% απόρροια της σταδιακής μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων εντός του 2015. Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών ήταν το μεικτό αποτέλεσμα τόκων ύψους 9,25 εκατ. ευρώ να είναι ελαφρά καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και των capital controls.
Τα καθαρά έσοδα χρήσης που περιλαμβάνουν τα μικτά έσοδα τόκων, τα καθαρά έσοδα προμηθειών και τα λοιπά έσοδα έξοδα της τράπεζας ανήλθαν στα 10,4 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Θετική επίδραση στα έσοδα υπήρξε και από την πώληση με θετικές υπεραξίες ακινήτων που ήταν στην κατοχή της Τράπεζας από πλειστηριασμούς.
Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν σε ποσοστό 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, στο ποσό όμως αυτό περιλαμβάνονται και έξοδα αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού. Χωρίς αυτή την επίδραση η αύξηση των εξόδων προσωπικού είναι μικρή και οφείλεται στην ανάγκη στελέχωσης λόγω δημιουργίας νέων υπηρεσιών (νομικής και ανθρώπινου δυναμικού).
Τα λοιπά έξοδα διοίκησης ύψους 1,71 εκ. ευρώ παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το 2014.
Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν στα 236 χιλ. ευρώ λόγω της έναρξης απόσβεσης του κτιρίου διοίκησης.
Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε στα 5,5 εκ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση.
Η δεύτερη σημαντική επίδραση της οικονομικής αβεβαιότητας που επικράτησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν οι αρνητικές εξελίξεις στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Αποτέλεσμα για την Τράπεζά μας ήταν η ανάγκη για επιπλέον προβλέψεις απομείωσης χορηγήσεων οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 7,4 εκ ευρώ από 4 εκ. ευρώ κατά το 2014 μια αύξηση της τάξης του 77%. Η μεταβολή αυτή προήλθε και από την πλήρη εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου ΔΠΧΑ, ειδικά όσον αφορά την αποτίμηση των καλυμμάτων και την ανάγκη προβλέψεων ακόμη και σε εξυπηρετούμενα ανοίγματα τα οποία όμως ανήκουν σε πελάτες που εμφανίζουν επιδείνωση των οικονομικών τους μεγεθών. Το σημαντικό μέγεθος των προβλέψεων οδήγησε τελικά σε εμφάνιση ζημιών στην Τράπεζά μας για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Το ποσό των ζημιών προ φόρων ανήλθαν στα 1,9 εκ ευρώ και μετά από τους φόρους στα 741 χιλ. ευρώ.

Συνεταίροι – Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Οι συνεταίροι την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν στους 12.015 αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το συνεταιριστικό κεφάλαιο στα 12 εκ. ευρώ ελαφρά αυξημένο από την προηγούμενη χρήση. Κατά τη χρήση 2015 παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της ύφεσης και της μειωμένης ρευστότητας η Τράπεζα κατόρθωσε να αυξήσει κατά 419 τον αριθμό των συνεταίρων οι οποίοι συνεισέφεραν στα κεφάλαια της το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν στα 12,44 εκ ευρώ, ενώ λόγω εφαρμογής των ΔΠΧΑ έχουν τροποποιηθεί τα ίδια κεφάλαια και των δύο προηγούμενων χρήσεων, με τα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2014 να ανέρχονται σε 13 εκ. ευρώ και της χρήσης 2013 σε 10,24 εκ ευρώ.
Οι επιπλέον προβλέψεις απομείωσης οι οποίες καταγράφηκαν κατά τα τρία τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ και επέδρασαν στα ίδια κεφάλαια, ανέρχονται σε 37,88 εκατ ευρώ, με το συνολικό ποσό των προβλέψεων απομείωσης να ανέρχεται στα 65,23 εκ. ευρώ.
Παρά τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης η Τράπεζα διατήρησε τη λογιστική αξία της μερίδας πάνω από την ονομαστική της τιμή. Δεν υπήρξε ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης στην οποία θα συμμετείχαν επενδυτές οι οποίοι θα αποκτούσαν δικαιώματα ψήφου με βάση τη συνεισφορά τους, κάτι που θα οδηγούσε σε τροποποίηση της υπάρχουσας καταστατικής διάταξης «μια ψήφος ανά συνεταίρο» και σε αλλοίωση του συνεταιριστικού της χαρακτήρα.
Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης διατήρησης των κεφαλαίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου 4099/2012 όρισε ότι επιτρέπεται η εξαγορά ετησίως μέχρι του 2% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας.
Λόγω των υψηλών προβλέψεων απομειώσεων που οδήγησαν σε ζημίες και σε αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια και επειδή, αν και τα εποπτικά κεφάλαια διατηρήθηκαν πάνω από το όριο του 8%, παραμένουν σε επίπεδα κοντά σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να μη γίνει εξαγορά μερίδων στην τρέχουσα χρήση, ούτε διανομή μερίσματος.
Αναμένεται ότι μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, αφενός η τιμή της μερίδας θα επανέλθει στα υψηλά επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα έτη, ενώ με την αναμενόμενη κερδοφορία θα υπάρξουν και πάλι υψηλές μερισματικές αποδόσεις στους συνεταίρους μας.

Στόχοι και Δραστηριότητες 2016
Οι στόχοι και οι σημαντικότερες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το έτος 2016 συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Συνέχιση της προσπάθειας διατήρησης της λειτουργικής κερδοφορίας.
o Υλοποίηση απόφασης για την έκδοση ομολόγου.
• Σταδιακή υλοποίηση της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας στο σύνολο των Καταστημάτων και υπηρεσιών της Τράπεζας με σκοπό τη μείωση των παγίων δαπανών και την αποτελεσματικότερη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
• Διατήρηση των θέσεων εργασίας.
• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών-συνεταίρων.
• Συνέχιση αναβάθμισης υπηρεσιών Web Banking για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
• Επαναπιστοποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τις νέες αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων ISO27001:2013 και ISO22301:2012.
• Διάθεση τερματικών POS στους πελάτες-εμπόρους της Τράπεζας για πληρωμές με αποδοχή καρτών.
• Συνέχιση ανάπτυξης των συστημάτων ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της.
• Συνέργειες με άλλους οργανισμούς με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των καρτών στους κατόχους τους.
• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της τράπεζας με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών-συνεταίρων.
• Συνέχιση της συμμετοχής στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και νέων προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
• Συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ με στόχο τη συμμετοχή της τράπεζας στην επανεκκίνηση της οικονομίας (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).
• Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης ΕΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
• Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών .
• Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων – Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
• Προώθηση της Ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία.
Τρέχουσες εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Η Τράπεζα για να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με την κεφαλαιακή της επάρκεια, προχώρησε εντός του 2016 σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου 2015, που αφορούσε την έκδοση ομολόγου το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα κεφάλαιά της σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες. Η ομολογιακή έκδοση υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και ανήλθε στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ ανεβάζοντας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 11%, ενώ το εποπτικό όριο είναι 8%.

Ακολούθησε εισήγηση του κ. Σιάγκα Όθωνα Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας με θέμα  “Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2016”.

Σύμφωνα με το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού, στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται και η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο ή του Καταστατικού).
Με βάση τα υπάρχοντα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης και τη προοπτική ανάπτυξης της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό χρήσης 2016, τον οποίο θέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει και στη τρέχουσα χρήση τη δυναμική της τράπεζας, που αν και δραστηριοποιείται σε ένα δυσμενές οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον κατορθώνει να πραγματοποιεί τους στόχους ανάπτυξης και να διατηρεί την κερδοφορία της.
Σ’ αυτό το πλαίσιο ο προϋπολογισμός καταγράφει:
• Την επίδραση στα έσοδα από τόκους λόγω της γενικής μείωσης του επιπέδου των επιτοκίων και της μη απόδοσης σε έσοδα των χορηγήσεων σε καθυστέρηση.
• Τον περιορισμό των εξόδων από τόκους καταθέσεων, που είναι η σημαντικότερη πηγή κεφαλαίων της Τράπεζας, λόγω της γενικής μείωσης του επιπέδου των επιτοκίων, καθώς και της μείωσης του συνολικού ύψους των καταθέσεων.
• Τη εντεινόμενη προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τον περιορισμό των δαπανών λειτουργίας, παρά το ότι η Τράπεζα αφενός διευρύνει συνεχώς τις εργασίες της και αφετέρου εξελίσσεται οργανωτικά για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου.

β) Ο προσδιορισμός του ύψους των μεγεθών έγινε με αυστηρότητα από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακοί παράγοντες. Τηρήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, με ανάλυση της κάθε κατηγορίας αποτελεσματικών λογαριασμών ξεχωριστά και συντηρητική αντιμετώπιση των μεγεθών ιδιαίτερα των εσόδων. Η αξιοπιστία των διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού και η προσήλωση στην εκτέλεσή του καταγράφεται σε όλους τους μέχρι σήμερα απολογισμούς, όπου στο συγκριτικό πίνακα προϋπολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων της χρήσης αποτυπώνονται οι μικρές αποκλίσεις σε κάθε κατηγορία.

γ) Για λόγους λειτουργικούς και για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην Ελληνική οικονομία και στο Τραπεζικό σύστημα, ζητείται από το Σώμα η έγκριση του προϋπολογισμού να εμπεριέχει και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση αποκλίσεων έως ποσοστό 50% στα επιμέρους αναγραφόμενα κονδύλια, εκτός των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στις οποίες ζητείται δυνατότητα αύξησής τους σε ποσοστό έως και 200%.

Ο πίνακας των εσόδων και εξόδων της χρήσης έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (Σε ΕΥΡΩ)

ΕΣΟΔΑ

70 Τόκοι χορηγήσεων 10.200.000
71 Άλλα έσοδα από τόκους   (καταθέσεις σε άλλες τράπεζες) 100.000
72 Έσοδα συμμετοχών 0
73 Έσοδα χρεογράφων 50.000
74 Έσοδα από προμήθειες 922.400
α) Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 372.000
β) Προμήθειες ασφαλειών 100.000
γ) Λοιπές προμήθειες 450.000
75 Παρεπόμενα έσοδα (Π.Ε.Π.) 77.600
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.350.000
     

ΕΞΟΔΑ

60 Αμοιβές προσωπικού 2.920.000
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 500.000
62 Παροχές τρίτων 592.800
63 Φόροι Τέλη 30.000
64 Διάφορα έξοδα 485.000
65 Τόκοι και προμήθειες 3.430.00
66 Αποσβέσεις παγίων 352.000
68 Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επισφαλείς χορηγήσεις 1.440.000
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 9.750.000
  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.600.000

Αγαπητοί Συνεταίροι,
Η Τράπεζά μας για άλλη μια χρονιά παρουσίασε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, δραστηριοποιούμενη σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, οι επιδράσεις του οποίου την οδήγησαν για πρώτη φορά σε ζημίες χρήσης λόγω των πρόσθετων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Επίσης δέχτηκε λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που οδήγησαν στα capital controls σημαντική μείωση στα μεγέθη των καταθέσεων.

Για το 2016 η Τράπεζα κινείται στους ίδιους άξονες επιχειρησιακής δράσης, εντείνοντας την προσπάθεια για αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα συνεχίζεται η προσεκτική διαχείριση των πηγών και των χρήσεων των κεφαλαίων για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας.

Η Διοίκηση της Τράπεζας και τα στελέχη έχουν πλήρη συναίσθηση τόσο των ιδιαίτερων συνθηκών που θέτει το οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον όσο και των υψηλών προσδοκιών των πελατών – συνεταίρων. Έχοντας επίγνωση των περιστάσεων, η Τράπεζα θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας στηρίζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ο προτεινόμενος προς ψήφιση προϋπολογισμός αφ’ ενός καταρτίστηκε με αυστηρότητα στην εκτίμηση των κονδυλίων και αφ’ ετέρου εκφράζει τη δυναμική της Τράπεζας μας σε ένα αντίξοο περιβάλλον.

Σας παρακαλώ λοιπόν να τον ψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.