Περί αναφοράς μυστηριωδών τοποθεσιών «Χ» και «Ψ» στο Δελτίο Τύπου Χρήστου Σινάνη

0 449

Στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα εστάλησαν τα σχετικά έγγραφα – Τεχνικές Περιγραφές του Δήμου Μετεώρων που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία ΙΑΝΟΣ σε διάφορες περιοχές του Δήμου Μετεώρων, με αφορμή το δελτίο τύπου που εστάλη από τον πρώην Δήμαρχο κ. Σινάνη και έκανε αναφορά για «μυστηριώδεις» τοποθεσίες «Χ» και «Ψ».

Το όλο ζήτημα προέκυψε από θέμα της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν η πρόταση αποκατάστασης των ζημιών, που υπέστησαν τα χωριά του Δήμου και συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση!

Στα έγγραφα όπως θα δείτε περιγράφονται τα χωριά του Δήμου Μετεώρων που έχουν υποστεί τις ζημιές καθώς και τα σημεία αναλυτικά με συντεταγμένες “χ” και “ψ”.

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Μετεώρων θα προβεί σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν  στο διάστημα από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου  2020  σε οικισμούς και υποδομές των  Δημ. Ενοτήτων Καστανιάς και Ασπροποτάμου.

Οι Τ.Κ. Αμαράντου , Καλομοίρας , Καστανιάς , Ματονερίου , και η Τ.Κ. Καλλιρόης είναι οι περιοχές όπου  απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν.

 

Ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν:

 

Στην Τ. Κ. Αμαράντου:

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου του οικισμού σε δημοτική οδό η οποία έχει υποστεί ζημιές (ολίσθηση – κατέρρευση) από τη θέση χ:270607 , ψ:4397423 έως τη θέση χ:276240 , ψ:4397414 μήκους 250 μ.

 

Στην Τ.Κ. Καστανιάς:

Αποκατάσταση της οδού στη θέση «στίνος» χ:274876 , ψ:4398512 με την κατασκευή τοίχων από συρματοκιβώτια και σωληνωτού οχετού για την απορροή των υδάτων.

Αποκατάσταση στην πλατεία επί της Επαρχ. Οδού του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης που γειτνιάζει με την ιδιοκτησία Μπαμπούκα. Θα γίνει καθαίρεση τοίχου , τοποθέτηση σωλήνων αποστράγγισης , κατασκευή στραγγιστηρίων και επανακατασκευή του τοίχου. Θέση χ:275397 , ψ:4398457.

Στην κτηματική περιφέρεια και συγκεκριμένα στη θέση χ:282091 , ψ:4399900 θα γίνει αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης όπως επίσης αποκατάσταση  του σωληνωτού οχετού στη θέση χ:282062 , ψ:4399931.

 

Στην Τ.Κ. Καλομοίρας:

Θα γίνει αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε δημοτική οδό στη θέση «Πλόπο» χ:277933 , ψ:4402593 καθώς και υποδομές αποχέτευσης ομβρίων (χυτοσιδηρές σχάρες).

 

Στην Τ.Κ. Ματονερίου:

Θα γίνει αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε δημοτική οδό στη θέση χ:274357 , ψ:4404100 και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ανάντι για την προστασία των πρανών όπου παρουσιάζονται ολισθήσεις εδαφώνΣτην Τ.Κ. Καλλιρόης:

Θα γίνει αποκατάσταση της πλακοστρωμένης οδού με εργασίες αντιστήριξης διαμόρφωσηου οδοστρώματος και επαναφορά στην αρχική του κατάσταση (τσιμεντόστρωση – πλακόστρωση)

Το  συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 349.199,00 € όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ο Δήμος Μετεώρων θα προβεί σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν  στο διάστημα από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου  2020  σε οικισμούς και υποδομές της Δημ. Ενοτήτας Κλεινοβού.

Οι Τ.Κ. Αηδόνας , Γλυκομηλιάς , Κλεινοβού με τον οικισμό Αμπελίων , Παλαιοχωρίου και Χρυσομηλιάς είναι οι περιοχές όπου  απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν.

 

Ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν:

 

Στην Τοπική Κοινότητα Αηδόνας:

Αποκατάσταση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας και των υποδομών διάβασης (σωληνωτός οχετός) στη θέση χ:282415 , ψ:4387413

Αποκατάσταση της κοιτόστρωσης και των βάθρων των τεχνικών από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια στις θέσεις «Βαλαντάι» χ:282775 , ψ:4388091 και στη θέση «Παλαιοχωράκι» χ:281167 , ψ:4387474.

Αποκατάσταση της οδού προς το Κοιμητήριο  εντός του οικισμού στη θέση χ:282544 , ψ:4386970.

Στην Τ.Κ. Γλυκομηλιάς:

Αποκατάσταση της οδού στη θέση χ:287729 , ψ:4388366 με την τοποθέτηση σωλήνων φ1000 με  καθαρισμό του ρέμματος ,την αποκατάσταση των πρανών και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μέχρι τη θέση χ:287640 , χ:4388577.

Αποκατάσταση του σωληνωτού οχετού μήκους 15 μ στη θέση χ:287836 , ψ:4388373

Αποκατάσταση της οδού στη θέση χ:287842 , ψ:4388344  και την κατασκευή κρασπέδου για την αποτροπή των υδάτων από την ιδιοκτησία

Αποκατάσταση της οδού και της ιρλανδικής διάβασης στη θέση «βανασκάλι» χ:287710 , ψ:4388188  με τσιμεντοστρώσεις και την κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα και συρματοκιβώτια

Αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης στη θέση «Γερμανώλη» χ:287388 ,ψ:4387735 με την κατασκευή των υποδομών κατάντι αυτής με λιθορριπή και σκυρόδεμα.

Αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης στη θέση «Μούσιος» χ:287340 , ψ:4387155 και την ανακατασκευή των πτερυγότοιχων σε υπάρχον τεχνικό του «χουτιανίτη»  ποταμού στη θέση χ:287280 , ψ:4387071

Στην Τ.Κ. Κλεινοβού:

Θα γίνει κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων μήκους 130 μ σε υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό για την απορροή των υδάτων που πλημμυρίζουν τις κατάντι ιδιοκτησίες στη θέση χ:281296 , ψ:4393832.

 

Στον οικισμό Αμπελίων:

Θα γίνει κατασκευή αποκατάσταση στο σωληνωτό οχετό στη θέση  χ:287066  , ψ:4397347 και αποκατάσταση των δρόμων και των υποδομών (ιρλανδική διάβαση και σωληνωτός οχετός) στις θέσεις  χ:287211 , ψ:4398651 και  χ:287493 , ψ:4398726.

 

Στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου:

Θα γίνει αποκατάσταση των υποδομών άρδευσης (δεση) και τσιμεντοσωλήνες και διαμόρφωση του ρέμματος για την εξασφάλιση της ροής των υδάτων σε παρακείμενο τσιμενταύλακα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του ποταμού στη θέση χ:279797 , ψ:4387072.

Αποκατάσταση των ιρλανδικών διαβάσεων στη θέση «κόγκια» χ:278401 , ψ:4385617 και επανακατασκευή του εξωτερικού  δικτύου ύδρευσής από σωλήνα πολυαιθυλενίου φ63 μήκους 200 μ κατά τη διέλευση του από το ρέμμα.

 

Στην Τ.Κ. Χρυσομηλιάς:

Θα γίνει αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης που κατάρρευσε μήκους 20 μ και ύψος 1,00 μ στη θέση χ:285075 , ψ:4386921.

Θα γίνει αποκατάσταση της βατότητας του αγροτικού δικτύου προς τη θέση «λαζενα» χ:286260 , ψ:4384695 καθώς και της ιρλανδικής διάβασης που καταστράφηκε από τα νερά του ρέμματος.

 

Το  συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 349.199,00 € όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΧΑΣΙΩΝ – ΤΥΜΦΑΙΩΝ

               

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ο Δήμος Μετεώρων θα προβεί σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν  στο διάστημα από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου  2020  σε οικισμούς και υποδομές των Δημ. Ενοτήτων Χασίων και Τυμφαίων.

Η Δημοτική Ενότητα Χασίων και συγκεκριμένα οι Τ.Κ. Αγναντιάς , Ασπροκκλησιάς , Κακοπλευρίου καθώς επίσης και η Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων και συγκεκριμένα οι Τ.Κ. Αχελλινάδας , Μαυρελίου, Καλοχωρίου  είναι οι περιοχές όπου  απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν.

 

Στη Δημοτική Ενότητα Χασίων και ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν:

 

Στην Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς:

 • Αποκατάσταση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας και των υποδομών διάβασης των ρεμάτων (ιρλανδικές διαβάσεις) στη θέση χ:284351 , ψ:4416128 , στη θέση χ:284982 , ψ:4416047 και στη θέση χ:285201 , ψ:4416192
 • Αποκατάσταση της κοιτόστρωσης και των βάθρων του τεχνικού από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια στη θέση χ:284858 , ψ:4414070.

Στον οικισμό Σταγιάδες:

 • Θα γίνει αποκατάσταση του χώρου που έχει καθιζάνει (όπου και η κοινόχρηστη βρύση) με τσιμεντόστρωση και  με διευθέτηση των υδάτων έτσι ώστε να οδηγηθούν σε παρακείμενο αποδέκτη χ:281692 , ψ:4414077. Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η τσιμεντόστρωση για την αποκατάσταση της καθίζησης, είναι δρόμος εντός σχεδίου του οικισμού Σταγιάδων, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 κατατάσσεται στην κατηγορία Δ (οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με βασική λειτουργία την πρόσβαση) κατηγορίας V (Τοπική οδός).

Στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου:

 • Θα γίνει διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή δικτύου από σωλήνες φ400 σε δρόμο του οικισμού όπου πλημμυρίζει σε μήκος 280 μ επί ασφαλτοστρωμένης οδού στη θέση χ:280225 , ψ:4411500 σε ήδη κατασκευασμένο αποδέκτη φ1000.

Στον οικισμό Ξηροκάμπου: 

 • Θα γίνει αποκατάσταση του δικτύου της αγροτικής οδοποιίας και των ιρλανδικών διαβάσεων στη θέση «Ιλιάζη» χ:287942 , ψ:4407400 , στη θέση «Δίστρατο» χ:284945 , ψ:4408958 και προς «Αγ. Κων/νο» στη θέση χ:283984 , ψ:4408802.

Στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς:

 • Θα γίνει αποκατάσταση του δικτύου της αγροτικής οδοποιίας στη θέση «Μπάκος»  της ιρλανδικής διάβασης χ:300330 , ψ:4413705 και του σωληνωτού οχετού φ1000  στη θέση χ:300451 , ψ:4414167

 

Στη Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων  και ειδικότερα ανά Τοπική Κοινότητα θα γίνουν:

 

Στον οικισμό Καλοχωρίου:

 • Θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 15μ και μέσο ύψος 2,5 μ στη θέση χ:307010 , ψ:4401457. Ο δρόμος στον οποίο κατασκευάζεται ο τοίχος αντιστήριξης, είναι δρόμος εντός σχεδίου του οικισμού Καλοχωρίου, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 κατατάσσεται στην κατηγορία Δ (οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με βασική λειτουργία την πρόσβαση) κατηγορίας V (Τοπική οδός).
 • Θα γίνει αποκατάσταση του σωληνωτού οχετού στη θέση χ:306782 , ψ:4401086 και αποκατάσταση των δρόμων  στις θέσεις  χ:306675 , ψ:4400843 και  χ:306776 , ψ:4399752 όπως και του τεχνικού στη θέση χ:306393 , ψ:4400625.

Στον οικισμό Αχελινάδας:

 • Θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη της πλατείας του οικισμού μήκους 17μ περ. και ύψους κυμαινόμενο από 0,5 έως 2,0μ. στη θέση χ:318161 , ψ:4410454.

Ο δρόμος στον οποίο κατασκευάζεται ο τοίχος αντιστήριξης, είναι δρόμος εντός σχεδίου του οικισμού Αχελινάδας, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 κατατάσσεται στην κατηγορία Δ (οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με βασική λειτουργία την πρόσβαση) κατηγορίας V (Τοπική οδός).

 • Θα ληφθεί μέριμνα για τη διευθέτηση των υδάτων που εισέρχονται στο οδόστρωμα στη θέση χ:318070 , ψ:4409531 στη γέφυρα «Ιάσωβο».

Στην Τ.Κ. Μαυρελίου:

 • Θα γίνει αποκατάσταση τοίχου μήκους 13μ  μέσου ύψους 1,5μ σε επαφή με οικία ο οποίος κατέρρευσε στη θέση χ:317209 , ψ:4411664 και τοίχου από τσιμεντολίθους μήκους 8 μ και ύψους 0,60μ σε ιδιοκτησία στη θέση χ:317237 , ψ:4411752 .
 • Θα γίνει αποκατάσταση της οδού σε μήκος 100 μ περίπου και η αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στη θέση χ:317112 , ψ:4411412.

 

Το  συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 206.205,03 € όπως αναλυτικά περιγράφεται στο προϋπολογισμό του έργου.

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.