Όλοι οι Συνδυασμοί και οι υποψήφιοι στο Δήμο Μετεώρων

0 2.331

Οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Τρικάλων σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαϊου 2019, για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων και πολιτών.

Δήμος Μετεώρων Κοινότητες:

Αριθμός Απόφασης

17 / 2019

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Αλέξανδρο Οικονόμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Τσάνα, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και Βασιλική Μυλωνά, Πρωτοδίκη, και από τη Γραμματέα Αθηνά Πετσέτα.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στα Τρίκαλα, στις 11 Μαΐου 2019, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη συμβούλων κοινοτήτων και προέδρων κοινοτήτων για τις πενήντα μία (51) κοινότητες του Δήμου Μετεώρων και που δηλώθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών και τις μεμονωμένες υποψηφιότητες για τις Κοινότητες του Δήμου Μετεώρων, που επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ως κατωτέρω παρατίθενται κατά απόλυτη χρονική αλληλουχία υποβολής των δηλώσεων, και τις μεμονωμένες υποψηφιότητες προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, ως κατωτέρω παρατίθενται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά:

               ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως, ήτοι την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν την ψηφοφορία, και νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με τα άρθρα 19 και 44 παρ. 2 και 3 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 2, 9, 13, 14 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων συμβούλων των κοινοτήτων και μεμονωμένες υποψηφιότητες προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξή τους.

Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 Ν. 4555/2018, οι δημοτικές κοινότητες του Δήμου Μετεώρων μετονομάζονται σε κοινότητες. Επομένως, ο Δήμος Μετεώρων αποτελείται από πενήντα μία κοινότητες. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τα άρθρα 19 και 44 παρ.2 και 3 του Ν.4555/2018, την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το Πρωτοδικείο ανακηρύσσει, σε δημόσια συνεδρίαση, τους συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους ενιαίου ψηφοδελτίου κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που έχουν δηλωθεί νόμιμα. Για την ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων, με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) ατόμων, το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει: α) αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, από υποψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της κοινότητας, τον οποίο εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, β) αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο (σύμφωνα με το άρθρο 18 Α παρ. 5 περ.γ΄, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 52 παρ.2 Ν. 4604/2019, ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών των συμβούλων της οικείας κοινότητας, με δυνατότητα προσαυξήσεως έως και πενήντα τοις εκατό (50%), ενώ δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω), γ) αν ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, με τον δεκαδικό αριθμό να στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω (άρθρο 18 Α παρ.5), δ) αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα, ενώ κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμου, αλλά στην περίπτωση αυτή, η δήλωση της παραγράφου 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για όλους τους συνδυασμούς του προηγούμενου εδαφίου, από τον υποψήφιο δήμαρχο επικεφαλής του συνδυασμού, και ε) αν με τη δήλωση του συνδυασμού προσκομίζονται για κάθε υποψήφιο τα απαιτούμενα από το άρθρο 18Α παρ.6 δικαιολογητικά. Ειδικά για τον αριθμό των συμβούλων κάθε κοινότητας, στο άρθρο 8 παρ.2 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, που εφαρμόζονται και στη διαδικασία ανακηρύξεως των συμβούλων των κοινοτήτων (άρθρο 18 Α΄ παρ. 9), κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18Α παρ. 6 του ν.3852/2010 δικαιολογητικά δεν ανακηρύσσεται, ενώ αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος ή δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 5 ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παραγράφου 5 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

Για την ανακήρυξη μεμονωμένων προέδρων κοινοτήτων, με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων (300) ατόμων, το Πρωτοδικείο εξετάζει: α) αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και β) αν με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου προσκομίζονται τα απαιτούμενα από το άρθρο 18Β’ παρ.2, ήτοι πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο του Δήμου, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του Δήμου αυτού και υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 (μη απαιτουμένης θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος) και γ) αν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 18 Β,  παρ.1 εδ.β΄ του Ν. 3852/2010, ήτοι το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου.

Στην προκείμενη περίπτωση, από τον έλεγχο των παραπάνω; δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών και υποψηφιοτήτων των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών προκύπτει ότι οι δηλώσεις για τους συνδυασμούς και τις υποψηφιότητες στις κοινότητες του ως άνω Δήμου Μετεώρων καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας κατ’ άρθρο 13 σε συνδυασμό με άρθρο 10 του Ν. 3852/2010 και περαιτέρω: α) ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες σκέψεις, β) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τα δικαιούμενα προς τούτο φυσικά πρόσωπα και γ) έχουν προσαρτηθεί σε αυτές τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά, από τα οποία και προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας κατ’ άρθρο 13 του ίδιου Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα, όπως αυτά μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω Νόμου. Ειδικότερα επισυνάπτονται: α) πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα, δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, γ) αποδεικτικά εισπράξεως της Δ.Ο.Υ. και ηλεκτρονικά παράβολα, από τα οποία να προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος και κάθε υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν όλοι οι πιο πάνω; συνδυασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι υποψήφιοι, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, κατ’ άρθρο 20 του Ν. 3852/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και τους υποψήφιους προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων (σε ενιαίο ψηφοδέλτιο), που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 του Δήμου Μετεώρων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπως παρακάτω:

 

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αγίας Παρασκευής

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΤΟΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ανθούσης

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΝΤΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καλλιρρόης

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καταφύτου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΠΑΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 4. ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κρανέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΜΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. ΝΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Πολυθέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 2. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
 3. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Στεφανίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 2. ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 3. ΝΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Χαλικίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικής

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Βασιλικής

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “ΕΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ”, με έμβλημα «Η κυρά Βασιλική είναι πέτρινη λιθογραφία που απεικονίζει την μορφή γυναίκας να κρατάει κλαδί ελιάς.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΚΟΛΩΝΑ ΒΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΚΩΤΣΙΑ ΖΩΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 6. ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Θεοπέτρας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος» , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΓΑΤΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 2. ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΚΟΥΜΠΟΥΔΙΕΤΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ
 5. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. ΚΟΜΠΟΔΙΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Περιστέρας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αύρας

 

 1.    Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 2. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 3. ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 4. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 5. ΝΙΑΒΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΡΩΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “ΑΥΡΑ“, χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΚΟΥΖΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΪΟΥ
 5. ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 6. ΛΙΑΚΟΥ- ΜΟΡΦΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 1.    ΡΟΥΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Βλαχάβας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Διάβας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
 3. ΔΗΜΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΖΑΡΚΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) συζ. ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΚΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Δημοτική) Καλαμπάκας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ“, με έμβλημα «Η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΩΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΪΟΥ
 3. ΒΑΛΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 7. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΔΑΝΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ””, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. ΑΡΣΕΝΗ – ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ(ΒΕΦΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
 4. ΓΚΟΒΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 6. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 9. ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 10. ΧΑΡΜΠΕΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος”, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 2. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 4. ΒΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 5. ΓΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 6. ΓΚΕΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΔΡΕΑ
 7. ΓΚΛΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 8. ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 9. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 10. ΠΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 12.      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καστρακίου

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΖΩΣΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΥΡΩΝΑ
 5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 6. ΡΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
 8. ΧΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΒΑΪΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
 3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
 4. ΜΠΑΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 6. ΦΛΕΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κρύας Βρύσης

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Μεγάλης Κερασέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ορθοβουνίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Σαρακήνας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΛΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΙΚΗΤΟΥ
 2. ΜΠΕΡΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. ΜΠΟΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΠΛΑΚΙΑ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΣΙΟΥΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΔΡΟΥΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 4. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 5. ΠΛΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Καστανιάς

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αμαράντου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΧΛΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αμπελοχωρίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καλομοίρας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1.    ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καστανέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 2. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ματονερίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αηδόνος

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΖΩΪΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 2. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Γλυκομηλέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο  οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΛΑΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΝΤΑΦΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καλογριανής

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΓΑΤΣΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κλεινού

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, με έμβλημα «Γραμμική απεικόνιση της κορυφογραμμής “Τριγγία” και του Κλεινοβίτικου ποταμού», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 4. ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 5. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 6. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΚΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
 2. ΝΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΠΑΛΙΟΝΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
 6. ΤΣΙΟΜΠΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Παλαιοχωρίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΘΑΝΑΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
 2. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Χρυσομηλέας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ“, με έμβλημα «ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 2. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 3. ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 4. ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΜΠΟΥΛΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 5. ΜΠΟΥΛΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 6. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κορυδαλλού

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ
 2. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Μαλακασίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΕΡΟΜΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Παναγίας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΖΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΓΚΙΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. ΣΙΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 3. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΛΑΠΠΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΜΑΣΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΜΑΡΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
 7. ΣΙΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Πεύκης

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΠΑΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 3. ΠΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 4. ΤΑΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Τρυγόνος

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΗΣΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Γερακαρίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καλλιθέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΚΟΣΒΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κονισκού

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΚΙΤΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΚΟΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Λογγάς

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Μαυρελίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 4. ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Φλαμπουρεσίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΛΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Φωτεινού

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δημοτική Ενότητα Χασίων

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αγιοφύλλου

 

 1.           Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 1. ΚΑΚΑΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΤΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 6. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

 

 1.    Το συνδυασμό με το όνομα “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ“, χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΚΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 4. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΡΑΓΚΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

 1.  Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΔΗΜΟΥ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 4. ΛΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΝΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 6. ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αγναντιάς

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ-ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΚΑΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 4. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΠΑΝΑΡΑ-ΖΙΩΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ”” , χωρίς έμβλημα , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 3. ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΚΛΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΝΤΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 7. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 8. ΤΣΕΚΛΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ασπροκκλησιάς

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “ΟΜΟΝΟΙΑ”, χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΒΑΒΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΚΟΥΛΙΑΦΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΜΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 5. ΜΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 7. ΠΙΝΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 8. ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αχλαδέας

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΣΙΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Γάβρου

 

 1.              1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 3. ΝΤΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 4. ΡΙΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κακοπλευρίου

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”, χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 2. ΓΚΑΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 4. ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΤΣΑΡΑ ΘΩΜΑΪ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Οξυνείας

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΞΥΝΕΙΑΣ“, με έμβλημα «ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΜΠΟΥΖΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 5. ΤΑΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 6. ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 7. ΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα ““ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”“, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

 1. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 3. ΛΟΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΥΡΩΝΟΣ
 4. ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΥΛΙΟΥ
 5. ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
 6. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

 1. Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος“, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-ΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
 6. ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
 7. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 • Κοινότητα (πρ. Τοπική) Σκεπαρίου

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,  στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

 

 

 1. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 2. ΝΤΡΟΥΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. ΤΑΡΑΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στα Τρίκαλα την 11 Μαΐου 2019, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στα Τρίκαλα αυθημερόν.

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης

13 / 2019

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Αλέξανδρο Οικονόμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Τσάνα, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και Βασιλική Μυλωνά, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Αθηνά Πετσέτα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 2019, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης  Μαΐου 2019 και τις τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη Δημάρχου και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Μετεώρων και που δηλώθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο Μετεώρων, που επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών ως κατωτέρω παρατίθενται κατά απόλυτη χρονική αλληλουχία υποβολής των δηλώσεων:

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη πέμπτη ημέρα, πριν την ψηφοφορία και νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, μετά την αντικατάσταση του με τα άρθρα 19 και 44 παρ. 2 και 3 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 2, 2 Α, 9, 13, 14 του ίδιου νόμου. φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Μετεώρων, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με τα άρθρα 19 και 44 παρ. 2 και 3 του Ν. 4555/2018, την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το Πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους ενιαίου ψηφοδελτίου κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που έχουν δηλωθεί νόμιμα. Για την ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει: α) αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, β) αν στον συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου, γ) αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 περ.γ΄, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 52 παρ.1 Ν.4604/2019,ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαυξήσεως έως και πενήντα τοις εκατό (50%), ενώ δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω), δ) αν ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, με τον δεκαδικό αριθμό να στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω (άρθρο 18 παρ. 4 περ.γ΄), ε) αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα και στ) αν με τη δήλωση του συνδυασμού προσκομίζονται για κάθε υποψήφιο τα απαιτούμενα από το άρθρο 18 παρ. 5 δικαιολογητικά. Ειδικά για τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων κάθε δήμου, στο άρθρο 7 παρ. 2 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους, είκοσι ένα σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν.3852/2010 δικαιολογητικά δεν ανακηρύσσεται, ενώ αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος ή δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περίπτωσης γ` της παραγράφου 4 ή δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παραγράφου 4 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

Στην προκείμενη περίπτωση, από τον έλεγχο των παραπάνω; δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών προκύπτει ότι οι δηλώσεις για τους συνδυασμούς στον παραπάνω Δήμο καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας κατ’ άρθρ.13 σε συνδ. με άρθρ.10 του Ν. 3852/2010 και περαιτέρω: α) ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες σκέψεις, β) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους δικαιούμενους προς τούτο και γ) έχουν προσαρτηθεί σε αυτές τα δικαιολογητικά από τα οποία και προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητος κατ’ άρθρο 13 του ίδιου Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα. Ειδικότερα επισυνάπτονται: α) πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα του για το συγκεκριμένο αξίωμα, δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14, Ν. 3852/2010, γ) αποδεικτικά εισπράξεως της ΔΟΥ και ηλεκτρονικά παράβολα, από το οποίο να προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και πενήντα (50) ευρώ.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν όλοι οι πιο πάνω; συνδυασμοί, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, κατ’ άρθρο 20 του Ν. 3852/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης  Μαΐου 2019 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019 που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου Μετεώρων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ήτοι υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του καθενός από τους συνδυασμούς αυτούς, όπως παρακάτω:

 

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος”, με έμβλημα «Τέσσερις βράχοι των Μετεώρων και ο ήλιος», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. . ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Δημοτική Ενότητα Βασιλικής (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. . ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. . ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΒΑΪΟΥ
 4. . ΤΟΤΗ-ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 2. . ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 3. . ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. . ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. . ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 6. . ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 7. . ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. . ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 9. . ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 10. . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 11. . ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 12. . ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 13. . ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 14. . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 15. . ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 16. . ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 17. . ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 18. . ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 19. . ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 20. . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 21. . ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 22. . ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 23. . ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 24. . ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 25. . ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 26. . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 27. . ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

Δημοτική Ενότητα Καστανιάς (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΠΑΣΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. . ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 2. . ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. . ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. . ΠΕΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. . ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. . ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. . ΜΠΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική Ενότητα Χασίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΖΙΩΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. . ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. . ΣΤΑΓΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. . ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”, με έμβλημα «Η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1 . ΦΩΛΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Βασιλικής (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΖΙΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ
 2. . ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΟΥ
 3. . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 4. . ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΥΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. . ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. . ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. . ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
 6. . ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 7. . ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 8. . ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 9. . ΚΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΩΜΑ
 10. . ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. . ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 12. . ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 13. . ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 14. . ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 15. . ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ
 16. . ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 17. . ΣΤΑΜΟΣ ΚΙΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 18. . ΤΕΓΟΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 19. . ΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
 20. . ΧΑΪΤΑΛΗ-ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δημοτική Ενότητα Καστανιάς (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1 . ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 2. . ΜΠΑΚΑΣΗ-ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΗΛΙΑ

Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΒΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. . ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. . ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
 2. . ΜΠΛΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. . ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Χασίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 2. . ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. . ΤΡΕΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ
 4. . ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “”ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ””, με έμβλημα «Στην υδρόγειο του συμβόλου μας χρώματος μπλε και πορτοκαλί, εικονίζεται μέρος των Ιερών βράχων των Μετεώρων. Πάνω από τους βράχους αναγράφεται το όνομα του Δήμου μας, “ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”. Την υδρόγειο αίρει ψηλά με τα χέρια του πολίτης, ο οποίος κατορθώνει την άρση με δύναμη, που αντλεί από την αξία της ευθύνης, δηλαδή με “ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”.», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

 

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΤΡΑΝΤΟΥ-ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. . ΧΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Βασιλικής (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 2. . ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. . ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. . ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. . ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. . ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. . ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 6. . ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. . ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
 8. . ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 9. . ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 10. . ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 11. . ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 12. . ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 13. . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. . ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 15. . ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 16. . ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 17. . ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 18. . ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 19. . ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 20. . ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 21. . ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 22. . ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 23. . ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 24. . ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
 25. . ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 26. . ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Καστανιάς (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ-ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 2. . ΛΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
 3. . ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 2. . ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΘΕΟΛΟΓΗ
 3. . ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. . ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. . ΝΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική Ενότητα Χασίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. . ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. . ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. . ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. . ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΓΑΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 6. . ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 • Το συνδυασμό με το όνομα “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ”, με έμβλημα «Απεικονίζονται οι Ιεροί Βράχοι των Μετεώρων και Οι κορυφές του ορεινού όγκου του Ασπροποτάμου, με το βέλος να συμβολίζει ανοδική πορεία. Με κεφαλαία η ΑΝΑΠΤΥΞΗ και μικρά το τώρα και θαυμαστικό», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. . ΤΖΙΜΟΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Βασιλικής (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΒΟΥΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
 3. . ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. . ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. . ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ

Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 2. . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. . ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. . ΒΕΛΑΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 5. . ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 6. . ΓΚΙΑΤΑ – ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 7. . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 8. . ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 9. . ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ
 10. . ΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 11. . ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. . ΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 13. . ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. . ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ
 15. . ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 16. . ΠΑΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 17. . ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
 18. . ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 19. . ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΗΡΑΚΛΗ
 20. . ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. . ΤΑΣΙΟΥΛΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ
 22. . ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 23. . ΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 24. . ΤΣΙΟΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 25. . ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 26. . ΦΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 27. . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΧ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Καστανιάς (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 2. . ΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. . ΡΑΜΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Μαλακασίου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 2. . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. . ΠΙΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΓΚΑΡΑΜΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 2. . ΘΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Χασίων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

 1. . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. . ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. . ΛΑΪΟΥ-ΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 4. . ΜΑΝΟΥ-ΤΑΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 5. . ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 6. . ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στα Τρίκαλα την 11 Μαΐου 2019, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στα Τρίκαλα αυθημερόν.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.