Ο Νίκος Λύχος Αναπληρωτής Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Μετεώρων

1 495

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του ∆ήμου Μετεώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ∆ήμαρχος Μετεώρων Έχοντας υπ ́όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων>> σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 89 του
ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 29 του
Ν.4369/2016.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α)<< Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης>>

3. Το άρθρο 72 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α ́143)<<Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων>.

4. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου Μετεώρων(ΦΕΚ 2276/Β ́/12-10-2011).

5. Το γεγονός ότι με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2276/τ.β ́/12-10-2011).

6. Την υπ αριθ 127/19-3-2014 απόφαση ∆ημάρχου με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του ∆ήμου Καλαμπάκας» σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκε Προϊστάμενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Τόλης Κωνσταντίνος

7. Την με αριθμ. πρωτ. 7756/01-06-2022, αίτηση μετακίνησης από τη θέση του
Προϊσταμένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περ/ντος και Πολ/μιας του Τόλη
Κωνσταντίνου, πριν την λήξη τις θητείας των Προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης.

8. Την αριθ. 326/06-06-2022 απόφαση του ∆ημάρχου Μετεώρων περί Μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου του ∆ήμου Μετεώρων, Κωνσταντίνο Τόλη του Θεμιστοκλή του κλάδου ΠΕ4 Αρχ. Μηχανικών με βαθμό Α ́ στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήμου Μετεώρων.

9. Την ανάγκη ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του ∆ήμου Μετεώρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο τις ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας τον υπάλληλο του ∆ήμου μας Νικόλαο Λύχο του Γεωργίου ΠΕ3 κλάδου Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α ́, Αναπληρωτή Προϊστάμενο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Μετεώρων από 07-06-2022 και μέχρι την
ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Τρικάλων.

Στον αναφερόμενο θα καταβάλλεται για όσο χρόνο θα ασκήσει τα καθήκοντα του προϊσταμένου, το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Σκαμιάς λέει

    Κανένα επιδοματάκι αλλαγής ιδρωμένης φανέλας παίζει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.