Μήνυμα του Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ για τα Χριστούγεννα

Πρός Τούς εύλαβεις Χριστιανούς της Ιεράς ημών Μητροπόλεως – Αγαπητοί μου Αδελφοί, «Χριστός έξ ουρανών απαντήσατε…»

0 263

Πρός Τούς εύλαβεις Χριστιανούς της Ιεράς ημών Μητροπόλεως – Αγαπητοί μου Αδελφοί, «Χριστός έξ ουρανών απαντήσατε…»

Πρός Τούς εύλαβεις Χριστιανούς της Ιεράς ημών Μητροπόλεως – Αγαπητοί μου Αδελφοί, «Χριστός έξ ουρανών απαντήσατε…» (Α’ ειρμός Καταβασιών Χριστουγέννων )

Τά εφετινά Χριστούγεννα άποτελοΰν, όπως πάντοτε, πηγή χαράς χριστιανικής, ευλογίας μοναδικής άπό τόν σαρκωθέντα Λόγον τοϋ Θεού, άλλά συγχρόνως πρέπει νά άποτελοΰν καί εύκαιρίαν προβληματισμών προσωπικών, οικογενειακών καί κοινωνικών. Γιατί ή κάθε χριστιανική έορτή, άλλά περισσότερον ή έορτή τών Χριστουγέννων, άποτελοϋσαν καί άποτελοΰν έκφρασιν τής άγάπης τού Θεού γιά τόν πεσόντα άνθρωπον. Έτσι ή άγάπη τών Χριστουγέννων «άγκαλίάζει» τόν άνθρωπον τής κάθε εποχής καί έπομένως καί τής ιδικής μας εποχής.

Τό πρώτο θέμα πού ταλανίζει χιλιάδες άνθρώπων είναι τό μεταναστευτικό ή προσφυγικό στήν προσπάθεια τών άδυνάτων καί πτωχών άνθρώπων νά σωθούν άπό τόν άφανισμόν καί τόν θάνατον άπό τούς συμπατριώτες τών εντός τής χώρας των. Ό κόσμος ζει τό μαρτύριον τών φρίκαλεοτήτων τών άδελφών συνανθρώπων των καί μέ τόν άφανισμόν χιλιάδων στά παγωμένα νερά τοϋ Αιγαίου καί κυρίως τών παιδιών. Στίς πλούσιες καί άσφαλείς χώρες στήνονται τά μεγαλόπρεπα καί πανάκριβα Χριστουγεννιάτικα Δένδρα, γιά νά προκαλέσουν τόν θαυμασμό, άλλά καί νά φανερωθή ή παγερότης τής καρδίας τών κρατούντων, πού είναι πιό παγερή άπό τά παγωμένα νερά τής Μεσογείου καί τοϋ Αιγαίου. Ή άπώλεια χιλιάδων παιδιών θεωρείται πλέον φυσικόν φαινόμενον.

Τό δεύτερον σοβαρόν πρόβλημα είναι ή άπάνθρωπη βία πού συντελείται έξ ονόματος τής θρησκείας καί τού προφήτου Μωάμεθ μέ τήν σφαγήν χιλιάδων άθώων άνθρώπων καί δή νέων. Καί ό Χριστιανικός κόσμος πού έτοιμάζεται νά έορτάσει τήν μεγάλην έορτήν τής Γεννήσεως τοϋ Σωτήρος μένει έντελώς άδιάφορος. Τά δύο αύτά κραυγαλέα σημερινά εγκλήματα έρχονται νά αμαυρώσουν την έορτήν των Χριστουγέννων και νά αποδείξουν την άδιαφορίαν των Χριστιανών.

Τά έφετινά όμως Χριστούγεννα έχουν μία βαρύτητα καί άξίαν γιά την Μητρόπολίν μας, γιατί τό 2015 ή προσωρινή καί προσωποπαγής Μητρόπολις μας έγινεν, με τήν όμόφωνον άπόφασιν τής Σεπτής Ιεραρχίας μόνιμος καί αποκτά τό κύρος καί τήν θέσίν ώς ισότιμος καί νά άποτελεΐ ένα μικρόν μεν άλλά ζωντανόν κύτταρον τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Θεού εύδοκία είναι αύτό τό γεγονός καί θά άποτελέσει μία νέα άφετηρία πνευματικής καί Εκκλησιαστικής προσφοράς εις τόν εύλογημένον αύτόν τόπον.

Αγαπητοί μου. Τό έτος 1991 έορτάσαμεν τά πρώτα Χριστούγεννα ώς «προσωρινή» καί «προσωποπαγής» Μητρόπολις καί σήμερα τό 2015 ώς Μόνιμος. Ή σκέψις ήμών, άλλά καί πολλών άλλων, ήτο νά πραγματοποιηθή αύτό τό θαύμα, νά λειτουργεί έφεξής άνεξάρτητος, αύτοδύναμος καί ίσόκυρος με τάς άλλας Μητροπόλεις τής Εκκλησίας μας. Ή Μητρόπολις Σταγών καί Μετεώρων καλείται νά διαδραματήσει σημαντικόν ρόλον ( στό τρίγωνο) τών τριών μεγάλων περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου καί Δυτ. Μακεδονίας.

Αγαπητοί μου Αδελφοί. Ή Μητρόπολις μας άποτελεϊ σημαντικότατον πνεύμονα εις τό άκρον τής Δυτικής Θεσσαλίας καί θά παίξει καθοριστικόν ρόλον στήν έποχήν μας μέ τήν λειτουργίαν τών ιερών Μονών τών Μετεώρων, καί μέ τήν μελλοντικήν άποκατάστασιν καί άνέγερσιν τών κατεστραμένων γιά νά δώσει καί πάλιν παγκοσμίως τήν μαρτυρίαν τού ορθοδόξου Μοναχισμού εις τόν κόσμον καί μάλιστα στίς μεγάλες άσιατικές χώρες. Τά έφετινά Χριστούγεννα πρέπει νά παραμείνουν άσβεστα στή μνήμη όλων μας, γιατί ό Σωτήρας Χριστός μάς έχάρισεν τό πολυτιμότερον αύτό Χριστουγεννιάτικον δώρον, νά άνασυσταθή ή πάλαι ποτέ διαλάμψασα Επισκοπή Σταγών εις μόνιμον, άνεξάρτητον καί ιστορικής σημασίας καί προσφοράς Μητρόπολίν.

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός έξ ουρανών απαντήσατε…» Αδελφοί μου!! Ας άνοίξουμε τίς καρδιές σ’Αύτόν πού έρχεται καί πάλιν ώς «Άρχων Ειρήνης» γιά νά γευθώμεν αύτό πού μάς λείπει τήν χαρά καί τήν ειρήνη, καί άς άγαπήσουμε αύτό πού μάς έδόθη ώς ούράνιον Δο^ρον, τήν Ίεράν Μητρόπολίν μας «Σταγών καί Μετεώρων».

Χρηστός Ετέχθη! Αληθώς Ετέχθη

Με πατρική αγάπη ο Μητροπολίτης ο Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.