Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε 65

0 2.220

Θέμα: “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65) προκειμένου εκτελεστούν εργασίες για την κατασκευή της κάτω διάβασης UP145 ΣΤΗ Χ.Θ.  145+563,75 και του οχετού Η133Α ΣΤΗ Χ.Θ. 145+563,96″. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  1.- Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999  «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του  Ν.4313/2014.

Β) Το Υπ’ αριθμ. CC/C/CO/T311N/PRO41087/GM/kp από 07/06/2024 έγγραφο της  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65»

Γ) Την υπ’ αριθμ. CC/C/EN/T311N/SR/0200/000/TRA/TA5/RP.319.02.01/B μελέτη  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού στη Σύμβαση Παραχώρησης  Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)  «AECOM Infrastructure & Environment UK LTD – ΟΜΕΚ Α.Ε.»

Δ) Το με αρ. πρωτ. CC2.D.IE.N12.TA.027120/06-06-2024 έγγραφο του Ανεξάρτητου  Μηχανικού στη Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) «AECOM  Infrastructure & Environment UK LTD – ΟΜΕΚ Α.Ε.».

Ε) Την υπ’ αριθμ. 5602/24/1199863 από 10/06/2024 εισηγητική αναφορά του Τμήματος  Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα  σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

ΣΤ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής  κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του  κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών κατασκευής της κάτω διάβασης

UP145 ΣΤΗ Χ.Θ. 145+563,75 και του οχετού Η133Α ΣΤΗ Χ.Θ. 145+563,96 του  Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σε περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 

 Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των οχημάτων, επί του 5ου χλμ της Ε.Ο. Μουργκανίου Γρεβενών (Δήμος Μετεώρων), οι οποίες αφορούν εκτροπή της κυκλοφορίας, μέσω  παρακαμπτήριας οδού (η οποία έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια των εν λόγω εργασιών και για  τον σκοπό αυτό), από την 12/06/2024 έως την 10/06/2025 και καθ΄ όλο το  εικοσιτετράωρο των ημερών αυτών, ενώ θα τοποθετηθούν πληροφορικές και ρυθμιστικές  πινακίδες, ως αναλύονται κατωτέρω:

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Υ Φ Ι Σ Τ A Μ Ε Ν Η ΚΟ 45:

  1. i) Σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας των οχημάτων, στις ζώνες προειδοποίησης,  χρησιμοποιούνται αρχικά πινακίδες αναγγελίας έργων (Κ-20 και Πρ-1) κι εν συνεχεία πινακίδες  επιβολής ανώτατου ορίου ταχύτητας (Ρ-32) και πινακίδες απαγόρευσης προσπέρασης (Ρ-30).  Επιπλέον για την αναγγελία της βραχείας εκτροπής της κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν  πινακίδες Π-66.12 και Π-66.22 σε κατάλληλες θέσεις.
  2. ii) Ακολούθως, η ρύθμιση της κυκλοφορίας εντός της Παράκαμψης Π.Ε.Ο. γίνεται με την  τοποθέτηση πινακίδων Ρ-30 και Ρ-32 σε κατάλληλες θέσεις, ενώ για την καθοδήγηση της  κυκλοφορίας προβλέπεται η συστηματική τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης Π-78 με τις  αντίστοιχες Ρ-52α και την χρήση αναλάμποντων φανών επισήμανσης κινδύνου, σε κατάλληλες  θέσεις.

iii) Στην περιοχή διέλευσης της Παράκαμψης Π.Ε.Ο. από την Ζώνη Κατάληψης του Αυτ/μου  Ε65 προβλέπεται η διαμόρφωση προσωρινής συνδέσης των εργοταξιακών χώρων του Ε65, όπου  για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την Παρακαμπτήριο Οδό Κ045 θα τοποθετηθούν  πινακίδες Ρ-2, Π-ΕΙΣΟΔΟΣ και Π-ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τους αντίστοιχους φανούς  επισήμανσης κινδύνου.

  1. iv) Τέλος, μετά το πέρας της Παράκαμψης Π.Ε.Ο., η κυκλοφορία αποκαθίσταται με την  τοποθέτηση πινακίδων Ρ-36.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ: 

Θα εφαρμοστεί διαγράμμιση της οδού, κίτρινου χρώματος, διαστάσεων : • Γραμμή οριοθέτησης πλάτους οδοστρώματος: Συνεχής γραμμή πάχους 0.25μ. • Συνεχής στενή γραμμή οριοθέτησης λωρίδων κυκλοφορίας, πάχος 0.12μ • Γραμμή καθοδήγησης: Διακεκομμένη γραμμή: 3/3 πάχους 0.12μ. • Διακεκομμένη γραμμή οριοθέτησης πλάτους οδοστρώματος: 1,5μ./1,5μ. (γραμμή/κενό)  & πάχους 0.25μ.

΄Α ρ θ ρ ο 2ο 

Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, οφείλει:

Α) Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με  την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης,  φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να  λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη  της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των  εκτελούμενων έργων.

Β) Να ενεργεί ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να  ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών.

Γ) Σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, εκ των προτέρων, να συμφωνήσει και να  λάβει όλα τα ενδεδειγμένα (και προκαταρκτικά) μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το  δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς τούτο δέον όπως προ κάθε σημείου έναρξης  εργασιών, να μεριμνήσει για την τοποθέτηση υπαλλήλου, ο οποίος θα προειδοποιεί καταλλήλως  τους χρήστες των οδών για τα τελούμενα έργα επί αυτών.

‘Α ρ θ ρ ο 3ο 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης  Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας  Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της  προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει  από τις υποβληθείσες μελέτες, το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του  Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν  πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την  ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση  τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης και μόνο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή, αίρεται.

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής  Αστυνομίας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr