Ξεκινούν οι αιτήσεις για 7.400 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας 6 μηνών – Η Κατανομή

Αύριο Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου θα δημοσιευτεί η τρίτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού

0 342

Αύριο Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου θα δημοσιευτεί η τρίτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού

Αύριο Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου θα δημοσιευτεί η τρίτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 7.400 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2013-2014, σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 6/12/2013 και λήγει στις 13/12/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες Δημόσιες Προσκλήσεις για τις 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων και για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης αντίστοιχα, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2013.

Οι θέσεις ανά περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
Α” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 22
Α” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 22
Α” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 36
Α” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 65
Α” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 46
Α” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 29
Α” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 29
Α” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 33
Α” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 69
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 23
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 13
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 11
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 11
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 10
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 28
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 14
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 14
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 25
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 45
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 32
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 51
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 48
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 58
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 12
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 14
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 6
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 5
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 5
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 15
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 26
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 48
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 34
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 19
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 25
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 51
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 11
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 11
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 14
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 28
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 11
ΑΡΚΑΔΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΑΡΚΑΔΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΑΡΚΑΔΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΑΡΤΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΡΤΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΑΡΤΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΑΡΤΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΑΡΤΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 410
ΑΡΤΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΑΡΤΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΑΡΤΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΑΡΤΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 127
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 132
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 230
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 75
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 60
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 12
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 15
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 25
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 10
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 10
ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 10
ΑΧΑΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 13
ΑΧΑΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 13
ΑΧΑΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 12
ΑΧΑΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 33
ΑΧΑΪΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 10
ΑΧΑΪΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12
ΑΧΑΪΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 33
ΑΧΑΪΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 19
ΑΧΑΪΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 15
Β” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 15
Β” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
Β” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 23
Β” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 43
Β” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 30
Β’ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
Β’ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
Β’ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
Β’ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 12
ΒΟΙΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΒΟΙΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 36
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 36
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 40
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 6
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 6
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 3
Γ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 15
Γ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
Γ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 24
Γ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 43
Γ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 31
Γ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 18
Γ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 18
Γ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 23
Γ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 49
ΓΡΕΒΕΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
Δ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 13
Δ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 13
Δ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 21
Δ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 38
Δ” ΑΘΗΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 27
Δ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19
Δ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 19
Δ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 25
Δ” ΑΘΗΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 51
ΔΡΑΜΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΡΑΜΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΡΑΜΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΔΡΑΜΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΔΡΑΜΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΡΑΜΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΡΑΜΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΔΡΑΜΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΔΡΑΜΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 13
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 40
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 41
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 40
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 13
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 15
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 7
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 4
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 4
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 35
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 36
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 50
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 10
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 5
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 6
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 6
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 19
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 13
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 17
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 17
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 30
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 54
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 38
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 22
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 22
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 28
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 58
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΕΒΡΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΕΒΡΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΕΒΡΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΕΒΡΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 14
ΕΒΡΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 8
ΕΒΡΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΕΒΡΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΕΒΡΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΕΒΡΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 17
ΕΒΡΟΥ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΕΥΒΟΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΕΥΒΟΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΖΑΚΥΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΗΛΕΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΗΛΕΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΗΛΕΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΗΛΕΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 15
ΗΛΕΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 9
ΗΛΕΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 7
ΗΜΑΘΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΗΜΑΘΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΗΜΑΘΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΗΜΑΘΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 15
ΗΜΑΘΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 10
ΗΜΑΘΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8
ΗΜΑΘΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8
ΗΜΑΘΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΗΜΑΘΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 15
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 36
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 36
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 40
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 7
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 7
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 12
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 14
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 37
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 22
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 23
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 37
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 36
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 45
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 8
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 12
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 2
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 36
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 36
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 40
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 9
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 8
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΙΟΝΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 14
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 8
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 12
ΚΑΒΑΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΚΑΒΑΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΚΑΒΑΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΚΑΒΑΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 14
ΚΑΒΑΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 8
ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 16
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 11
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 13
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 59
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 57
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 75
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 20
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 35
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 20
ΚΕΡΚΥΡΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΕΡΚΥΡΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 11
ΚΕΡΚΥΡΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 3
ΚΙΛΚΙΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΙΛΚΙΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΚΙΛΚΙΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΙΛΚΙΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 7
ΚΙΛΚΙΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 5
ΚΙΛΚΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΙΛΚΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΚΙΛΚΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΙΛΚΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΚΟΖΑΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΚΟΖΑΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΚΟΖΑΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΚΟΖΑΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 14
ΚΟΖΑΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 10
ΚΟΖΑΝΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΚΟΖΑΝΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΚΟΖΑΝΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 9
ΚΟΖΑΝΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 18
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 15
ΚΟΡΙΝΘΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 9
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 19
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 51
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 48
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 65
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 15
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 16
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 7
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΥΚΛΑΔΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΚΥΚΛΑΔΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΛΑΚΩΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΛΑΚΩΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΛΑΚΩΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΛΑΚΩΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 5
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 9
ΛΑΡΙΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9
ΛΑΡΙΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 9
ΛΑΡΙΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 11
ΛΑΡΙΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 30
ΛΑΡΙΣΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 17
ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 15
ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 13
ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 38
ΛΑΣΙΘΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΛΑΣΙΘΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΛΕΣΒΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΛΕΣΒΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΛΕΣΒΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΛΕΣΒΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΛΕΣΒΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΛΕΣΒΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΛΕΣΒΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΛΕΣΒΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΛΕΣΒΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 12
ΛΕΥΚΑΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΛΕΥΚΑΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 21
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 12
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 10
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 9
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 26
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 15
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 9
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 17
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 18
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 19
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 4
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 4
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 6
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 1
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 1
ΞΑΝΘΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΞΑΝΘΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΞΑΝΘΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΞΑΝΘΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΞΑΝΘΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΞΑΝΘΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΞΑΝΘΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΞΑΝΘΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΞΑΝΘΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 12
ΞΑΝΘΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΞΑΝΘΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΞΑΝΘΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΞΑΝΘΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΞΑΝΘΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΠΕΙΡΑΙΑ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 15
ΠΕΙΡΑΙΑ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
ΠΕΙΡΑΙΑ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 23
ΠΕΙΡΑΙΑ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 42
ΠΕΙΡΑΙΑ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 30
ΠΕΙΡΑΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20
ΠΕΙΡΑΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 20
ΠΕΙΡΑΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 20
ΠΕΙΡΑΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 44
ΠΕΛΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕΛΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕΛΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΠΕΛΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 13
ΠΕΛΛΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 9
ΠΕΛΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΠΕΛΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΠΕΛΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΠΕΛΛΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 18
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 48
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 48
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 52
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 14
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 12
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΠΙΕΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 13
ΠΙΕΡΙΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 9
ΠΙΕΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΠΙΕΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΠΙΕΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΠΙΕΡΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 15
ΠΡΕΒΕΖΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΡΕΒΕΖΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΠΡΕΒΕΖΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΠΡΕΒΕΖΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΠΡΕΒΕΖΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΡΕΘΥΜΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΡΕΘΥΜΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΡΕΘΥΜΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΡΕΘΥΜΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 10
ΡΕΘΥΜΝΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 6
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΡΟΔΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΡΟΔΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΡΟΔΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΡΟΔΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8
ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΓΜ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΣΑΜΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΣΑΜΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΣΑΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 3
ΣΕΡΡΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΣΕΡΡΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΣΕΡΡΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΣΕΡΡΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 14
ΣΕΡΡΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 10
ΣΕΡΡΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΣΕΡΡΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΣΕΡΡΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 8
ΣΕΡΡΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 18
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 26
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 27
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 35
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 6
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 6
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 6
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 7
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 1
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 13
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 7
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 14
ΦΛΩΡΙΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΦΛΩΡΙΝΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΦΟΙΩΤΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΦΟΙΩΤΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
ΦΟΙΩΤΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΦΟΙΩΤΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΦΟΙΩΤΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4
ΦΩΚΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 4
ΦΩΚΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 11
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 7
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 12
ΧΑΝΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΧΑΝΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΧΑΝΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 7
ΧΑΝΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 18
ΧΑΝΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 10
ΧΑΝΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΧΑΝΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΧΑΝΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΧΑΝΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΧΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΧΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΧΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΧΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΧΙΟΥ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΧΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΧΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΧΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 2
ΧΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 6
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr