ΚΕΝΑΚΑΠ – Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο για την προκήρυξη της 2ης πρόκλησης του LEADER

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4. του ΠΑΑ 2007-2013) στο ν. Τρικάλων στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

0 220

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4. του ΠΑΑ 2007-2013) στο ν. Τρικάλων στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4. του ΠΑΑ 2007-2013) στο ν. Τρικάλων στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ξεκινά την διαδικασία ενημέρωσης / πληροφόρησης των φορέων και των κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος LEADER και διοργανώνει σε συνεργασία με το ΕΒΕ Τρικάλων, κεντρική ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18/12/2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Η ενημερωτική ημερίδα για το περιεχόμενο της 2ης πρόσκλησης και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται στην τοπική επιχειρηματικότητα από το πρόγραμμα LEΑDER είναι ανοικτή στο κοινό και στους φορείς. Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το ακόλουθο:

18.30 Προσέλευση συμμετεχόντων – Συνέντευξη Τύπου

19.00 Εισαγωγικός χαιρετισμός του μέλους του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ κου Βασίλειου Γιαγιάκου, Προέδρου του ΕΒΕ Τρικάλων.

19.15 Παρουσίαση των Μέτρων & Δράσεων της 2ης προκήρυξης του τοπικού Προγράμματος LEADER, Παναγιώτης Πάτρας, Γενικός Διευθυντής ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

19.45 Παρουσίαση του Φακέλου Υποψηφιότητας και των απαραίτητων δικαιολογητικών του τοπικού Προγράμματος LEADER, Βάιος Κουτής, Γεωτεχνικός ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

20.15 Ερωτήσεις – Διευκρινήσεις – Συζήτηση.

21.00 Λήξη Ημερίδας.

Η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LEADER (με διάρκεια υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας από 14/12/2012 έως 28/02/2013), είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ.€ και μέσω των δράσεων της μπορούν να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων επενδύσεις (ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμοί υφισταμένων) στους ακόλουθους τομείς:

α) μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών (και δασοκομικών) προϊόντων,

β) ανάπτυξη του τουρισμού (τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, μονάδες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σχέδια τουριστικής προβολής της περιοχής),

γ) μικρές βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, βιοτεχνία, κλπ.),

δ) επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση και

ε) Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κτλ.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας: Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα καθώς και στα τηλέφωνα: 24320-75250/25370.

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

O Πρόεδρος του Δ.Σ Δημήτριος Σακκελαρίου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Με την παρούσα 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – φυσικά & νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Φορείς), να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση των σχεδίων τους σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Η παρούσα 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος LEADER:

Υπομέτρο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

L123

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

1.100.000,00

550.000,00

L123

L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

500.000,00

250.000,00

L311

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

165.395,40

82.697,70

L311

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

100.000,00

50.000,00

L311

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

100.000,00

50.000,00

L312

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

1.598.037,60

799.018,81

L312

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

424.420,58

212.210,29

L312

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

300.000.00

150.000.00

L312

L312-4 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

200.000,00

100.000,00

L313

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

300.000,00

300.000,00

L313

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

142.857,14

100.000,00

L313

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

600.000.00

300.000.00

L313

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

528.945,02

264.472,51

L313

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

200.000,00

100.000,00

L313

L313-9 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

300.000,00

150.000,00

L321

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

111.228,57

77.860,00

L322

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

750.000,00

750.000,00

L322

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

130.000,00

130.000,00

L323

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

120.000,00

120.000,00

Β. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της. Την αναλυτική πρόσκληση με τα παραρτήματά της μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (Ιωαννίνων 84, ΤΚ:42200, Kαλαμπάκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. http://www.kenakap.gr/.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περιληπτικής πρόσκλησης αποτελεί η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματα της στα οποία περιλαμβάνονται:

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενημερωτικό Υλικό

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υπόδειγμα του Φακέλου Υποψηφιότητας

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Απαραίτητων Δικαιολογητικών

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια),

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια),

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες,

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 “Προσέγγιση LEADER”

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ,

Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Πέμπτη 28/02/2013 και ώρα 14:30. Οι υποψήφιες προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. : Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.». Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Α.Ε. ή στα τηλέφωνα 24320 25370, 75250 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους: κο Παναγιώτη Πάτρα, κο Βάιο Κουτή, κο Ευριπίδη Καζαντζή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΕΔΠ LEADER)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.