ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε – Την Τρίτη η 23η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Με βάση την υπ’ αρ. 273/09-06-2016 (Θέµα 2ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας,

0 77

Με βάση την υπ’ αρ. 273/09-06-2016 (Θέµα 2ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας,

Με βάση την υπ’ αρ. 273/09-06-2016 (Θέµα 2ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας,  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 23η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 12η Ιουλίου 2016 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαµπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12- 2015 µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης του 2015.

3. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2016.

4. Απόφαση περί ορισµού τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2016 καθώς και της αµοιβής αυτών.

5. Περί πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της εταιρείας.

6. Περί λήψης απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

7. Περί τροποποίησης του Άρθρου 3. «Σκοποί – Έργο» του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
α) της υπ΄αριθµ. 268/05-08-2015 απόφασης (Θέµα 3o) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
«Περί συµµετοχής της εταιρείας σε ∆ίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυµία
«∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο “∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ”».
β) της υπ΄αριθµ. 272/21-04-2016 (Θέµα 12o) απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
«Περί συµµετοχής της Εταιρείας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία µε τον τίτλο “ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” και διακριτικό τίτλο “Terra Thessalia”».

9. ∆ιάφορα θέµατα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην παραπάνω 23η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους µαζί µε τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαµπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:30.

Καλαµπάκα, 17-06-2016

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.