ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε – Έγινε η 24η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 έγινε η Γενική Συνέλευση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

0 116

Σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 έγινε η Γενική Συνέλευση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 έγινε η Γενική Συνέλευση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Στην 24η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2016.

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2017.

4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2017 καθώς και της αμοιβής αυτών.

5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

6. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
α) της υπ΄αριθμ. 273/09-06-2016 απόφασης (Θέμα 7o) του Διοικητικού Συμβουλίου:
«Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης LEADER/CLLD (ΕΔΠ LEADER/CLLD) που θα αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του τοπικού προγ/τος LEADER/CLLD καθώς και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων που της μεταβιβάζονται – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER/CLLD».
β) της υπ΄αριθμ. 274/12-07-2016 απόφασης (Θέμα 2o) του Διοικητικού Συμβουλίου:
«Περί καθορισμού της Ε.Δ.Π. CLLD-LEADER με τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία την αποτελούν. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτήν για την εφαρμογή και διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος LEADER (CLLD) για το ν. Τρικάλων».
γ) της υπ΄αριθμ. 277/28-12-2016 (Θέμα 1o) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου: «Περί τροποποίησης της σύνθεσης του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και συγκρότηση των μελών του σε Σώμα».
δ) της υπ΄αριθμ. 277/28-12-2016 (Θέμα 2o) του Διοικητικού Συμβουλίου: «Περί αντικατάστασης του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΕΒΕ Τρικάλων στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020).». (23-5-2017 Καταχωρήθηκε)
ε) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (17-2-2017) (Θέμα 7o):” Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης”
στ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (2-5-2017) (Θέμα 1o) «Περί αντικατάστασης των αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020).
α)του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
β) του εκπροσώπου της αμκε “ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ”».
7. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων της ΕΔΠ/CLLD/LEADER:
α) της υπ΄αριθμ. 1/12-07-2016 απόφασης (Θέμα 1o) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER.
«Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου και Γραμματέα».
β) της υπ΄αριθμ. 1/12-07-2016 απόφασης (Θέμα 2o) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER.
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER».
γ) της απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (9-1-2017) (Θέμα 1o)
“Περί έγκρισης της απόφασης του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. 277/28-12-2016 (θέμα 2ο) του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. «Περί αντικατάστασης του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΕΒΕ Τρικάλων στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020)» και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της”.
δ) της απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (2-5-2017)-(Θέμα 1o):
«Περί έγκρισης της απόφασης του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ της (2-5-2017)-( Θέμα 1o) :
“Περί αντικατάστασης αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020)
α) του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
β) του εκπροσώπου της αμκε “ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ”»
και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της ΕΔΠ/CLLD/LEADER.
8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

kenakap1kenakap3

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.