Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Χασίων

Τάξη στην λειτουργία του Δήμου προσπαθεί να βάλει η Δημοτική Αρχή Χασίων βάζοντας σε ισχύ τους ανάλογους κανονισμούς. Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται: Οι όροι κυκλοφορίας τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων που βρίσκονται σε πεζόδρομους και πλατείες.

0 420

Τάξη στην λειτουργία του Δήμου προσπαθεί να βάλει η Δημοτική Αρχή Χασίων βάζοντας σε ισχύ τους ανάλογους κανονισμούς. Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται: Οι όροι κυκλοφορίας τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων που βρίσκονται σε πεζόδρομους και πλατείες.

Τα μέτρα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση και τη μόλυνση. Τα μέτρα προστασίας του Κοινού από την ηχορύπανση.Οι τρόποι και οι χώροι αφισοκόλλησης και προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι προϋποθέσεις χρήσης τμημάτων πεζοδρόμων και πλατειών από τα παρακείμενα καταστήματα και οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών. Η προστασία του πρασίνου. Χρήσης βοσκότοπων και χρήσης ποτίστρων ζώων. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

 

Άρθρο 2
Ο παρών Κανονισμός ισχύει για τις πλατείες και για τα πεζοδρομημένα τμήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων που έχουν κατασκευασθεί ως πεζόδρομοι, καθώς και των Δημοτικών οδών που είτε διαρκώς είτε προσωρινός (πρόσκαιρα) χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως πεζόδρομοι για την ικανοποίηση Δημοτικών αναγκών πάσης φύσεως, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Άρθρο 3
1) Τα παραπάνω τμήματα οδών χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι και προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών.
2) Στους πεζόδρομους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το 24ωρο μόνον:
α. Η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών, αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των νεκροφόρων οχημάτων, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
β. Η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, τροφοδοσίας καυσίμων και αποκομιδής προϊόντων κατεδάφισης και εκσκαφών καθώς και αυτοκινήτων που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά για την ανέγερση ή αποπεράτωση οικοδομών ανεξάρτητου βάρους ύστερα από σχετική άδεια της αρμόδιας ειδικής Δημοτικής Υπηρεσίας.
γ. Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.


Άρθρο 4
Η κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων, κατοικιών κλπ αναγκών επιτρέπεται:
Επί όλων των πεζοδρόμων που λειτουργούν ή θα κατασκευασθούν στο εγγύς μέλλον

Με άδεια της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Χασίων.


Άρθρο 5
Η κίνηση των επιτρεπόμενων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους, στους πεζόδρομους γίνεται με τους παραπάνω όρους και περιορισμούς:
1. Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών οι οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και της κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
2. Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχημάτων εκτός κι αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού καθώς και η επιτόπια στροφή τους.
3. Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους μεγαλύτερου των 7,5 τόνων εκτός των αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος και των φορτηγών τροφοδοσίας παντοπωλείων και συναφών καταστημάτων.
4. Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσίας θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την εκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η τροφοδοσία άλλων παρόδιων καταστημάτων.
5. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί από τη Δημοτική Αρχή να απαγορευτεί η επιτρεπόμενη κυκλοφορία των οχημάτων εφ’ όσον αποδειγμένη ανάγκη το επιβάλλει για λόγους ασφαλείας ανετότερης κυκλοφορίας και προστασίας των πεζών.
6. Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου με βάση τον προϋπολογισμό της Τεχνικής του Υπηρεσίας( θεωρημένο από το Δήμαρχο) για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του εντός πεζοδρόμων και πλατειών.
7. Απαγορεύεται εντελώς η είσοδος και η κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές πλατείες των Δ. Δ. του Δήμου Χασίων πλην αυτών που έχουν σχεδιαστεί και για κυκλοφορία οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (Καθαριότητα- Ρύπανση- Προστασία του Κοινού)


Άρθρο 6

1. Όλοι οι παρόδιοι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν στους καθοριζόμενους από την ειδική υπηρεσία χώρους εγγύς των καταστημάτων τους κάδους απορριμμάτων σύμφωνους με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
2. Απαγορεύεται η εναπόθεση πλαστικών σάκων με απορρίμματα ή υλικά συσκευασίας κ. α. αντικειμένων έξωθεν των καταστημάτων καθώς και σε όλο το κατάστρωμα των πεζοδρόμων και των πλατειών εκτός το χρόνο διέλευσης των απορριμμάτων του Δήμου.
3. Απαγορεύεται η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών και λυμάτων οποιασδήποτε μορφής στους πεζόδρομους και τις πλατείες τόσο από τους πεζούς όσο και από τους καταστηματάρχες.
4. Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων κάθε είδους που διαταράσσουν την κοινή ησυχία ή δημιουργούν προβλήματα στους περιπατητές.
5. Απαγορεύεται η αφισοκόλληση πέρα από τα ειδικά πλαίσια του Δήμου ή κυκλοφορία Φέϊγ- βολάν, καθώς και η ανάρτηση πανό και άλλων μέσων (π.χ. πινακίδες) για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την άδεις της Δημοτικής Αρχής.
6. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , καθορίζονται οι χώροι (ειδικά πλαίσια) όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαφημίζονται , μετά από σχετική άδεια του Δήμου και της καταβολής ειδικού τέλους που θα ορίσει το δημοτικό συμβούλιο.

7. Οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Χασίων έχουν την υποχρέωση για τον καθαρισμό, την αποψίλωση και τον ευπρεπισμό των ποτίστρων (ιδιόκτητων και δημοτικών) που κάνουν χρήση για τα ζώα τους.

8. Καθορισμός χρήσης βοσκής για τους κτηνοτρόφους θα ορίζετε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων κτηνοτρόφων.

9. Απαγορεύεται η χρήση δημοτικών βοσκοτόπων από κτηνοτρόφους που δεν είναι δημότες του Δήμου Χασίων εκτός αν το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του επιτρέψει αυτό με απόφαση του και με τον ορισμό ειδικών όρων και καταβολή ειδικού τέλους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (Χρήση πεζόδρομων και πλατειών)


Άρθρο 7
1. Η παραχώρηση και η οριοθέτηση των τμημάτων πεζοδρόμων και πλατειών σε ιδιώτες για την εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου.
2. Σε όσα τμήματα πεζοδρόμων παραχωρείται η χρήση θα λαμβάνεται υπόψη το πλάτος αυτού και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αναπτύξεως τραπεζοκαθισμάτων θα χορηγείται σε χώρο που αντιστοιχεί μόνο σε μια σειρά τραπεζοκαθισμάτων και σε πλάτος μέχρι 1,5 μέτρο.
3. Το δικαίωμα της χρήσης τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους παρόδιους καταστηματάρχες ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ο σκοπός της προοριζόμενης χρήσης που δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος με τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αφού καταβληθεί στο Δημοτικό Ταμείο το ανάλογο τέλος που κάθε φορά θα ισχύει και η αισθητική τους (τραπεζοκαθισμάτων) είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζει η Υπηρεσία του Δήμου.
4. Δεν χορηγείται άδεια για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει καθυστερημένες οφειλές τους κάθε μορφής προς το Δήμο.
5. Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους πέραν εκείνου για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης με την σχετική άδεια καθώς και για την διαφορετική χρήση τους.
6. Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους( πλατείες- πεζόδρομους κλπ.), για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους παραχωρούμενους χώρους και με δικό τους προσωπικό να προβαίνουν καθημερινά στον καθαρισμό τους. Επίσης οφείλουν να τοποθετούν επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων, για την απόρριψη σκουπιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Υπηρεσία του Δήμου.
7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους εμπορευμάτων η άλλων αντικειμένων (τελάρων, κιβωτίων , φιάλες υγραερίων ,σιδηροκατασκευές κτλ) έξω από οποιοδήποτε κατάστημα και ιδιαίτερα στους χώρους των κεντρικών Πλατειών, κατά τρόπο που να προσβάλλεται η αισθητική και η ευπρεπή εμφάνιση καθώς και για την προστασία των κατοίκων του Δήμου για τη σωματική τους ακεραιότητα.
Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Αστυνομικής Αρχής.

Άρθρο 8
1. Στους παραχωρούμενους προς χρήση χώρους πεζόδρομων και πλατειών οι καταστηματάρχες μπορούν να τοποθετούν τέντες ή ομπρέλες των οποίων όμως η αισθητική και οι τεχνικές προδιαγραφές θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στις ομπρέλες αυτές ή τέντες απαγορεύεται να τεθεί οποιαδήποτε διαφήμιση.
2. Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην υποδομή τους καθώς και η τοποθέτηση μπηγμένων στο έδαφος τραπεζιών, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.

Επίσης, απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των πλατειών και πεζοδρόμων ειδικών πλαισίων (ζαρντινιέρες) χωρίς την έγγραφη άδεια της υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθορίζει και τον τύπο.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων στις βρύσες της κεντρικής πλατείας, οι οποίες πρέπει να είναι ελεύθερες για χρήση από το κοινό.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως επί των πλατειών και των πεζοδρόμων όπως και σε κάθε κοινόχρηστο χώρο χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το καθοριζόμενο από την υπηρεσία του Δήμου ωράριο ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια της καθαριότητας της πλύσης και της περισυλλογής των απορριμμάτων.
4. Η τοποθέτηση ψυγείων (παγωτών, αναψυκτικών, ποτών κτλ) κατά τη θερινή περίοδο θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Δημοτικής Αρχής εφ’ όσον δεν δημιουργούν κατά την εκτίμησή της προβλήματα και αφού προηγούμενα θα καταβάλλεται σχετικό τέλος.


5. Απαγορεύεται η καταστροφή ,φθορά, η κοπή δένδρων, φυτών ,λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατείες, νησίδες, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους .
5. Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται δωρεάν για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την υποχρέωση των φορέων- διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε μορφής ρύπανσης και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών και με αίτηση τους από τη δημαρχιακή επιτροπή
Ειδικά για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Χασίων μπορεί να δεσμεύει κοινόχρηστους χώρους για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων

Καταστηματάρχης που θα διατηρεί καθαρούς τους χώρους που κάνει χρήση, τους χώρους που είναι πέριξ αυτών και το ευπρεπισμό των χώρων η πλατειών (π.χ. πότισμα, κλάδεμα δέντρων και αποψίλωση) θα απαλλάσσατε τον επόμενο χρόνο από το ειδικό τέλος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ (Κυρώσεις και άλλα μέτρα)

1. Σε περίπτωση παραβίασης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (των πεζοδρόμων και πλατειών) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1828/3.1.89 με απόφαση του Δημάρχου, οπότε θα καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου και χρηματικό πρόστιμο τριπλάσιο εκτός από το αναλογούν τέλος ανεξάρτητα από το χρόνο της αυθαίρετης χρήσης.
Σε περίπτωση υποτροπής κατά την οποία θα έχουν βεβαιωθεί τρεις παραβάσεις σε βάρος καταστηματάρχη η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την ανάκληση της άδειας παραχώρησης του χώρου κοινής χρήσης.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων που αφορά ο παρών κανονισμός στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, ποινές (άρθρο 26 παρ. 9 Ν. 1828/3.1.89) (Ν. 1650/86 αρθ. 30)κλπ.
3. Τα σταθμευμένα παράνομα αυτοκίνητα παντός τύπου μηχανήματα και δίκυκλα αρμόδια είναι η τροχαία και η δημοτική αστυνομία (όταν αυτή συσταθεί).
4. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα στους πεζόδρομους και πλατείες ή προβαίνουν σε άλλες παραβάσεις του Κανονισμού θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα και θα καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες.
5. Για κάθε προξενούμενη στους πεζόδρομους- πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους φθορά θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.
6. Τέλος για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λειτουργία των αναφερομένων πεζόδρομων και πλατειών παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η εφαρμογή των όρων της παρούσης ανατίθεται στην Αστυνομική και δημοτική αρχή (με τη σύσταση της). Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.