Καλαμπάκα: Μήνυμα του Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

Ἀγαπητά μου Παιδιά, Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί οἱ ὕμνοι οἱ ἀναστάσιμοι πού αὐτές τίς ἡμέρες θά ἀκούσομε εἶναι γεμάτοι ἀπό θαυμασμό γιά τό μέγιστο γεγονός πού ἀναφέρεται στόν Λυτρωτή μας Χριστό καί τό ὁποῖο εἶναι ἡ Ἀνάστασίς Του.

0 123

Ἀγαπητά μου Παιδιά, Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί οἱ ὕμνοι οἱ ἀναστάσιμοι πού αὐτές τίς ἡμέρες θά ἀκούσομε εἶναι γεμάτοι ἀπό θαυμασμό γιά τό μέγιστο γεγονός πού ἀναφέρεται στόν Λυτρωτή μας Χριστό καί τό ὁποῖο εἶναι ἡ Ἀνάστασίς Του.

 

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός…»

Ἀγαπητά μου Παιδιά, Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί οἱ ὕμνοι οἱ ἀναστάσιμοι πού αὐτές τίς ἡμέρες θά ἀκούσομε εἶναι γεμάτοι ἀπό θαυμασμό γιά τό μέγιστο γεγονός πού ἀναφέρεται στόν Λυτρωτή μας Χριστό καί τό ὁποῖο εἶναι ἡ Ἀνάστασίς Του.

Ὅλα ὅσα ἔχουν σχέσι μέ τόν Χριστό εἶναι σημαντικά γεγονότα, ἀλλά τό μεγάλο γεγονός, τό μεγάλο θαῦμα εἶναι ἡ νίκη Του στόν θάνατο, ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Του. Ἀλλά αὐτό τό γεγονός δέν μένει μόνο στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού ἀποκαλύπτεται μέ τόν τρόπο αὐτό τό Θεανδρικό Του μεγαλεῖο καί ἡ παντοδύναμος Θεότης Του, ἀλλά ἡ Ἀνάστασή Του γίνεται ἡ ἀφορμή νά λάβουν μέ νέα διάσταση καί ὀμορφιά ὅλα τά κτίσματα, ὅλη ἡ δημιουργία μέ κορυφαῖο βεβαίως τόν ἄνθρωπο.

Ἔτσι ὁ ὑμνωδός τῆς Ἐκκλησίας μας στόν ἀναστάσιμο Κανόνα περιλαμβάνει καί τόν ἐξαίρετο Ὕμνο πού ἀναφέραμε «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Ὅλα, τά πάντα φωτίζονται, ἀνακαινίζονται, ἀναμορφώνονται αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, καί ὅλη ἡ κτίσις χαίρεται τήν λαμπροφόρο ἔγερση τοῦ Χριστοῦ.

Στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ ὁ Κύριος χαρακτηρίζεται ὡς τό «φῶς τῶν ἀνθρώπων». Ἔτσι ἡ ἁγία Ἀνάσταση μᾶς προσφέρει τό «ἀληθινόν φῶς», τό ὁποῖο ἐκφράζεται ὡς ἐνέργεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού ἐκπορεύεται ἀπό τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως δέν εἶναι μία γενική καί ἀφηρημένη ἔννοια, ἀλλά ἀποτελεῖ τήν βάση καί τήν ἀφετηρία γιά μιά ἀληθινή πνευματική πορεία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅτι ὁ ἀναστημένος Κύριός μας δέν εἶναι μόνο ὁ νικητής τοῦ κόσμου καί τοῦ θανάτου, ἀλλά καί ὁ αἰώνιος Τροφοδότης τῆς πνευματικῆς μας ὑπάρξεως μέ τήν διαρκῆ προσφοράν, διά τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τοῦ Παναγίου Σώματός Του καί τοῦ Ζωοποιοῦ Αἵματός Του.

Ὁ ἄνθρωπος ὁ σημερινός πού ζεῖ σε μια ζοφώδη καί προβληματική κοινωνία, χωρίς νά χαίρεται τό φῶς τῆς ἀναστάσεως πού διαχέεται ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἠμπορεῖ νά «λουσθῆ» μέσα στο ἀνέσπερο φῶς, ὅταν ἀναζητήσει ἐπίμονα νά γίνει φωτεινός καί νά γίνει, ὅπως λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅτι «καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς». Στόν καθένα ἀπό ἡμᾶς ὁ Θεός ἔδωσε τίς δυνατότητες, εἴτε μέ τό λογικό μας πού εἶναι ἡ δύναμις καί ἡ ἱκανότης νά ἀναγνωρίζουμε τό καλό ἀπό τό κακό, εἴτε μέ τά χαρίσματα πού ὁ Θεός μᾶς ἔχει δώσει, εἴτε με τήν προσευχή πού μέ αὐτή φωτίζεται ἡ ψυχή μας καί τότε «βλέπουμε τόν Θεόν καθώς εἶναι», εἴτε μέ τήν μελέτην πνευματικῶν βιβλίων καί μάλιστα μέ τήν μελέτην τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί μέ ἄλλους τρόπους, ἠμποροῦμε νά ἀγαπήσωμε τό φῶς καί νά ζήσουμε στήν καθημερινή μας ζωή φωτεινοί ἄνθρωποι.

Ὁ ὕμνος πού προαναφέραμε μᾶς καλεῖ νά ἀποδεχθοῦμε τήν μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Χριστός πού εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου» μέ τήν Ἀνάσταση τρόπον τινά, σκορπίζει αὐτό τό φῶς στούς ἀνθρώπους, αὐτούς πού ἔρχονται κοντά Του καί σ΄αὐτούς πού μένουν ἀπόμακροι καί ἀδιάφοροι. Ὅμως πολλοί ἐκ τῶν βαπτισμένων Χριστιανῶν καί μάλιστα τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας «ἠγάπησαν τό σκότος καί ὄχι τό φῶς» μέ ἀποτέλεσμα καί τά ἔργα τους νά μήν ἔχουν τήν φωτεινή ὄψη καί χάρη, ἀλλά νά εἶναι ἔργα πού δέν ἀγγίζουν τόν ἄνθρωπο καί δέν συμπεριφέρονται μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί. Αὐτή τήν ἐπίσημο ἡμέρα, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, καί ὅλη τήν Ἑβδομάδα θά φροντίσουμε ὅλα νά εἶναι λαμπερά καί φωτεινά. Καί νά εἶναι καλό αὐτό νά τηροῦμε τήν ἡμέρα αὐτή καί μέ τόν τρόπο αὐτό. Ἀλλά τό πιό σημαντικό θά εἶναι νά γίνει ἡ ζωή μας φωτεινή, «πεπληρωμένη» ἀπό τό ἅγιο φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Πρό ὀλίγου ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἶπε «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός». Αὐτό τό φῶς νά τό κρατήσουμε ὡς κτῆμα μαςσέ ὅλη μας τή ζωή.

Χριστός Ἀνέστη!!!

Μέ Πατρικές Ἀναστάσιμες εὐχές καί ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.