Καλαμπάκα – Ακύρωνεται η απόφαση του Δ.Σ για το κτίριο του ΟΣΕ

Και ενώ όλα έδειχναν πως ο Δήμος Καλαμπάκας παίρνει ένα ακόμα κτίριο για να το εκμεταλλευτεί ανάλογα, απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ακυρώνει την απόφαση και αλλάζει τα δεδομένα.

0 93

Και ενώ όλα έδειχναν πως ο Δήμος Καλαμπάκας παίρνει ένα ακόμα κτίριο για να το εκμεταλλευτεί ανάλογα, απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ακυρώνει την απόφαση και αλλάζει τα δεδομένα.

Και ενώ όλα έδειχναν πως ο Δήμος Καλαμπάκας παίρνει ένα ακόμα κτίριο για να το εκμεταλλευτεί ανάλογα, απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ακυρώνει την απόφαση και αλλάζει τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Καλαμπάκας είχε ενοικιάσει το κτήριο του ΟΣΕ που βρίσκεται απέναντι από την ΕΑΣ Καλαμπάκας προκειμένου με την ανάλογη ανακατασκευή να γίνει ένας χώρος όπου θα δημιουργούνταν μια θεατρική σκηνή ή θα στεγάζονταν το ΚΑΠΗ Καλαμπάκας.

Απόφαση όμως της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρει πως για να έρθει στην κατοχή του Δ. Καλαμπάκας το κτήριο, θα πρέπει να γίνει δημοπρασία.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει:

Στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ανωτέρω Π.Δ/τος αναφέρεται ότι: «Η δημοπρασία για την μίσθωση πραγμάτων από τους Δήμους, ανηκόντων εις τρίτους είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δυο φάσεις, ως εξής:

Α΄ Διακήρυξις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος:

α) Ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητος δημοσιεύει κατά τα εν άρθρω 4 του παρόντος οριζόμενα, λεπτομερή διακήρυξιν, βάσει των υπό του αρμοδίου οργάνου του δήμου ή της Κοινότητος καθορισθέντων όρων, πλην του τιμήματος, καλών τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσιν (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον,

β) αι πρόσφοροι ενδιαφέροντος αποστέλλονται εις την επιτροπήν του άρθρου 7 του παρόντος, ήτις μετ’ επιτόπιον έρευναν, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς εν τη εκθέσει. Η, ούτω συντασσόμενη έκθεσις αξιολογήσεις, μετά των προσφορών ενδιαφέροντος, αποστέλλονται εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα, μερίμνη του οποίου κοινοποιείται εις ένα έκαστον των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον.

Β΄ Διενέργεια δημοπρασίας. Μετά ταύτα ο δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητος ορίζει την ημέραν και ώραν διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλών επί αποδείξει να λάβουν μέρος εις αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν κατάλληλα κατά την διαδικασίαν του προηγουμένου εδαφίου.

5. Η απόφασις της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχη εις την δημοπρασίαν, ως μη πληρούντος τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται εις τα πρακτικά.

6. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

7. Μετά την λήξιν της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται παρά της Επιτροπής και υπό του τελευταίου πλειοδότου και του εγγυητού αυτού. Αν τις τούτων είναι αγράμματος, υπογράφει αντ’ αυτού έτερος, βάσει ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργειαν της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή η διενεργούσα την δημοπρασίαν και τα οποία βεβαιούν εις το πρακτικόν της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής αυτού εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.

8. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιον κατά νόμον όργανον».


Έτσι η Γ.Γ. αποφασίζει να ακυρώσει την αριθμ. 418/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Καλαμπάκας που αναφέρεται στην έγκριση απευθείας μίσθωσης του κτιρίου ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκεται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμπάκας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.


Κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σωκράτους 111-Λάρισα).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.