Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 950

Συνεδριάζουν την Πέμπτη 15 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής Δήμου Μετεώρων.

Αναλυτικά οι Ημερήσιες Διατάξεις με τα θέματα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 15-6-2023  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τρ-ση της υπ΄αρ.104/2022 ΑΔΣ –αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής υλοτομίας της συστάδας 5γ δημοτικού δάσους Αγναντιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

2.-Τρ-ση της υπ΄αρ.50/2023 ΑΔΣ ως  προς την ποσότητα του λήμματος εκμίσθωσης υλοτομίας στο δημοτικό δάσος Κονισκού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

3.-Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2023-Κανονισμός αυτής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

4.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Αχλαδέας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αχλαδέας σε καυσόξυλα, έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

5.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Μοναστηριακού δάσους της Ι.Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων, για την περίοδο 2023-2027.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

6.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου και Κλεινού Καλαμπάκας περί τρ-σης της 81/2023 ΑΔΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

7.-Αίτημα Χριστοδούλου Λάμπρου περί παραχώρησης–εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κ. Οξύνειας για την κτηνοτροφική του μονάδα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

8.-Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

9.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα ενός απορριμματοφόρου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

10.-Έγκριση πρότασης αδελφοποίησης και συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Μετεώρων με το Δήμο ΜΙΟΒΕΝΙ της Ρουμανίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

11.-Υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείο Καλαμπάκας για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δασαρχείου για δημιουργία ιστορικού-λαογραφικού μουσείου (Αίτημα Συλλόγου Αδελφότητας Παναγίας).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12.-Αίτημα Μιχαλίτση Δημητρίου περί τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

13.-Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ποσού για εργασίες, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 187.058,29 € και για Φ.Π.Α. 44.893,99 €, συνολικής δαπάνης 231.952,28 €, ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ” του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

14.-Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

15.-Χορήγηση παράτασης εργασιών της εργολαβίας: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Κλεινοβού)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

16.-Χορήγηση παράτασης εργασιών της εργολαβίας: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Καστανιάς-Ασπροποτάμου)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

17.- Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

18.-Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Γκαραβέλλα Αντιγόνης για παρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχείρησής της «Αρχονταρίκι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

19.-Λήψη απόφασης επί της 7/2023 απόφασης της Κ. Καστρακίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

20.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. 3810/2023 αίτησης του Παπανικολάου Σωτήριου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

21.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 9001/2023 αίτησης της Κουβελά Ελένης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

22.-Λήψη απόφασης επί της υπ. πρωτ. 1358/23 αίτησης του «Euromedica Κέντρου Τρικάλων Α.Ε.».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η/2023  δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 15 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής  διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 2. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για το  έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος εξασφάλισης της επάρκειας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων” πρ/σμού 7.257.850,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) με χρηματοδότηση από Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού  του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος εξασφάλισης της επάρκειας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων”.
 4. Ορισμός Υπολόγων – Διαχειριστών για το έργο 2023ΝΑ27100403.
 5. Έγκριση πρακτικού  ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών του Προσώπων οικ. ετών 2023,2024 & 2025».
 6.  Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».
 7. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
 8. Καθορισμός τιμών για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης στην Καλαμπάκα.
 9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.
 10. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (πρώην ρακαριό) στην Κοινότητα Σκεπαρνίου του Δήμου Μετεώρων.
 11. Έγκριση των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων.
 12. Έγκριση κατ΄εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων Δήμου Μετεώρων για τους υπαλλήλους του «Βοήθεια στο Σπίτι» που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.
 13. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην 7η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (διεύθυνση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 15 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:45 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1.-Περί αιτήματος της Κουτσοθύμιου Βασιλικής για ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο σύζυγό της επί της οδού Ι. Ζιώγα.

2.-Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2023-Κανονισμός αυτής.

3.-Αίτημα Κων-νου Σταύρου για χορήγηση παράτασης ωραρίου Κ.Υ.Ε με την επωνυμία ¨EL MATADOR¨ στην Κ. Καλαμπάκας.

4.-Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Γκαραβέλλα Αντιγόνης για παρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχείρησής της «Αρχονταρίκι».

5.-Αίτημα Χριστοδούλου Λάμπρου περί παραχώρησης–εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κ. Οξύνειας για την εγκατάσταση της κτηνοτροφική του μονάδας.

6.-Αίτημα Μιχαλίτση Δημητρίου περί τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμπάκα.

7.-Λήψη απόφασης επί της 7/2023 απόφασης της Κ. Καστρακίου.

8.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. 3810/2023 αίτησης του Παπανικολάου Σωτήριου.

9.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 9001/2023 αίτησης της Κουβελά Ελένης.

10.-Λήψη απόφασης επί της υπ. πρωτ. 1358/23 αίτησης του «Euromedica Κέντρου Τρικάλων Α.Ε.»

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr