Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 2.410

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 20η/2022  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 29 Νοεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

 1. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 2. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 3. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2023.
 4. Έγκριση των όρων διακήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κ. Περιστέρας στη θέση «Πλάκα» για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ποσού για εργασίες, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 187.058,29 € και για Φ.Π.Α. 44.893,99 €, συνολικής δαπάνης 231.952,28 €, ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ” του Δήμου Μετεώρων.
 6. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επενδύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».
 7. Λήψη απόφασης  περί πρόσκλησης  του Δήμου μας  από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για συνδιοργάνωση θεματικού αφιερώματος στους Θεσσαλούς δημιουργούς Κώστα Βίρβο και Θεόδωρο Δερβενιώτη.
 8. Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2022.
 9. Αίτημα παράτασης παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο Δήμο Μετεώρων».
 10. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας  µε τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων», πρ-σμού 612.837,39€ με το ΦΠΑ με χρηµατοδότηση  από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». -αφορά στο υποέργο 1 της Πράξης «Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου Μετεώρων». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 11. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.
 12. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων».
 13. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας  της Ενεργειακής Αναβάθμισης  – Αυτοματοποίησης  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων,  με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 14η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις  29  Νοεμβρίου    2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αρ. 118/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Αίτημα Ζήκου Νικόλαου περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης -επισκευής τοιχίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

3.-Αίτημα Μπλούτσου Θεοφάνη και Παρασκευής για παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κ. Οξύνειας στη θέση «Μακριλίβαδο» για εγκατάσταση βουστασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

4.-Αίτημα Σελιώνη Χρήστου περί κατασκευής πέτρινης βρύσης επί της  οδού Μυτιληνέλη και Λέσβου γωνία (πάρκο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

5.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

6.-Περί αδελφοποίησης του Δήμου Μετεώρων με το Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

7.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας για παραχώρηση κοινοτικής αίθουσας  για τις ανάγκες του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

8.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής  «Ο Καταρράκτης Κόντινα» για παραχώρηση αίθουσας σχολικού κτιρίου για τις ανάγκες του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

9.-Έγκριση επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

10.-Επιβολή προστίμου αυθαίρετης βόσκησης βοοειδών εντός του οικισμού Ασπροκκλησιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

11.-Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

12.-Τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς το άρθρο 8.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

 

13.-Λήψη απόφασης επί του υπ΄αρ. πρωτ. 16433/14-11-22 αιτήματος του Κοράκη  Χρήστου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

14.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

15.-Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2022-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

16.-Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2022-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

17.-Έγκριση πρακτικού της επιτροπής κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου για τη χορήγηση γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του εν λόγω κληροδοτήματος για τα έτη 2016 έως & 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

18.-Έγκριση πρακτικού της επιτροπής κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καλλιρρόης για χορήγηση γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του εν λόγω κληροδοτήματος για τα έτη 2016 έως & 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

19.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ελεύθερος δημοτικός χώρος στάθμευσης (parking)  επί των οδών: Βλαχάβας, Λαϊκής Αγοράς, Ιωάννη Μεταξά και Νικολάου Πλαστήρα στην Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

20.-Αίτημα του Εκπολιτιστικού–Μορφωτικού Συλλόγου Ελαφιωτών για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού σχολείου στον οικισμό Ελαφίου της Κοινότητας Αμαράντου του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

21.-Αίτημα του Σωματείου «Οι Φύλακες του Δάσους Ελαφίου» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού σχολείου στον οικισμό Ελαφίου της Κοινότητας Αμαράντου του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη αναγκών του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

22.-Αίτημα πολιτιστικού Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 12η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις  29 Νοεμβρίου  2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τα καταστήματα Rapsody, The Diner και ΡΑΨΩΔΙΑ.

2.-Αίτημα Ζήκου Νικόλαου περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης -επισκευής τοιχίου.

3.-Αίτημα Μπλούτσου Θεοφάνη και Μπλούτσου Παρασκευής για παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κ. Οξύνειας στη θέση «Μακριλίβαδο» για εγκατάσταση βουστασίου.

4.-Αίτημα Σελιώνη Χρήστου περί κατασκευής πέτρινης βρύσης επί της  οδού Μυτιληνέλη και Λέσβου γωνία (πάρκο).

5.-Τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς το άρθρο 8.

6.-Λήψη απόφασης επί του υπ΄αρ. πρωτ.16433/14-11-22 αιτήματος του Κοράκη  Χρήστου.

7.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος  Παπαιωάννου Ιωάννη για χορήγηση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ιωαννίνων 11 στην Καλαμπάκα.

8.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δαλαμάγκα Δημητρίου για παραχώρησης δικαιώματος στάθμευσης σε χώρους πάρκιγκ ΑΜΕΑ Δήμου Μετεώρων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr