Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 363

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 18 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
 2. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΑΚΟΣ» της Δ.Κ. Βασιλικής.
 4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΤΣΙΟΥΜΑ ΧΑΡΑΤΣΑΡΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγιοφύλλου.
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΚΑΒΟΥΚΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγιοφύλλου.
 7. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας  «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας & Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης σε κτίρια του Δήμου Μετεώρων».
 8. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μετεώρων.
 9. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2023.
 10. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων στο Δήμο Μετεώρων οικ. ετών 2023-2024».
 11. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «ΔΙΑΝΟΙΞΗ “VIA FERRATA” ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
 12. Επικύρωση της υπ΄αρ. 17/2024 απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου στην υπόθεση της Ναυσικάς Χουλιάρα –Λιοδάκη.
 13. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
 14. Συμμόρφωση του Δήμου Μετεώρων στην αρ. 53/2024 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά με την προδικαστική αγωγή της εταιρείας «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο ανάθεσης της σύμβασης της Μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 15. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 18-01-2024  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Μετεώρων  (ΔΕΥΑΜ).

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

2.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

3.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

4.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μετεώρων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

5.-Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Μετεώρων έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

6.-Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Μετεώρων έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

7.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

8.-Ορισμός μελών για τη  σύσταση της Επιτροπής Αθλητισμού για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μαγκούρα Πηνελόπη

9.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως  μέλη:

Α. Της Επιτροπής ορισμού του τιμήματος για την εκμίσθωση εκποίηση των ακινήτων και κινητών του Δήμου.

Β. Της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση των ακινήτων και κινητών του Δήμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

10.-Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ρουστάνης Αθανάσιος

11.-Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκας  Νικόλαος

12.-Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής:  Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

13.-Αίτημα του Μέλλιου Αθανασίου περί λύσης συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΙ της Δημοτικής Κοινότητας  Οξύνειας, λόγω απαλλοτρίωσής του από την Ε65.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

14.-Αίτημα του Λάμπρου Ζιώγου περί παράτασης της μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Βουτάδες» της Δημοτικής Κοινότητας  Ξηροκάμπου, λόγω βιολογικής καλλιέργειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

15.-Αίτημα του Γκουργκούλια Ιωάννη περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΛΕΦΤΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδέας, λόγω βιολογικής καλλιέργειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

16.-Έκφραση απόψεων περί απαγορεύσεων βοσκής στο πλαίσιο διαχειριστικής μελέτης του Μοναστηριακού δάσους «Καναλάκι» περιόδου 2024-2028.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

17.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοπράτησης δύο αγροτεμαχίων στη Δ. Κοινότητα Κακοπλευρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

18.- Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Ισότητας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

19.-Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκπροσώπου για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr