Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 745

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 13 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δύο σχολικών αγροτεμαχίων στις θέσεις «Παλιάμπελα» και «Λάκα Χατζή» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού.
 2. Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας στη θέση «ΒΑΤΙΑ».
 3. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού αγροκτήματος στη θέση «Βουτάδες» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης  αγροτεμαχίου στη θέση «ΤΕΛΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Οξύνειας.
 5. Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 410,76τμ στην εταιρεία ΕΡΤ Α.Ε για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού «3206043 Καλαμπάκα» στην περιοχή της Κορομηλέας Δ.Ε Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες εορτασμού της μάχης της Μερίτσας.
 7. Επικύρωση της 30/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μετεώρων.
 8. Επικύρωση της υπ΄αρ. 31/2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής.
 9. Επικύρωση της υπ΄αρ. 54/2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου στην υπόθεση Μήτσιου.
 10. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 53/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το χαρακτηρισμό ακινήτου δωρεάς Ψιμοπούλου στην Δημοτική Κοινότητα Κλεινού.
 11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 111170/28-12-2023 (ΑΔΑ : ΡΞΔΧ46ΜΤΛ6-1ΩΟ) ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης για υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»», Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_31 ΦΚ_5, Α/Α ΟΠΣ:7500 με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (V).
 12. Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» Άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_31 ΦΚ_5, Α/Α ΟΠΣ:7500 με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού_ V» με τίτλο ” Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας DANIEL Δήμου Μετεώρων ΙΙ».
 13. Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  3,2 στρεμμάτων στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων.
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  14 στρεμμάτων στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων.
 15. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και διαγραφές μέρους οφειλών, λόγω προγενέστερης και λανθασμένης καταχώρησης εξόφλησής τους.
 16. Αίτημα του Πάντου Δημητρίου περί χορήγησης χώρου στάθμευσης, λόγω αναπηρίας επί της οδού Δημ. Γκέκα 4.
 17. Αίτημα της εταιρείας «Ελληνικές υπεραγορές Σκλαβενίτης» περί τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κόνων) επί της οδού Ραμμίδη.
 18. Αίτημα της Κατσαρού Ανθής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης, λόγω αναπηρίας επί της οδού Πλάτωνος 2.
 19. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
 20. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος».
 21. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.
 22. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου (ΟΠΔ) Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2024.
 23. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης και μεταφοράς καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Μ. Κερασιάς της Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.
 24. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της Μελέτης : «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 51.858,70 ευρώ, (μη συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων 15 % και του ΦΠΑ 24%) και αρ. συστήματος Α.Α. 198703/2023.
 25. Έγκριση της υπ΄αρ. πρωτ. 1631/2024 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ (σχετ. η υπ΄ αρ. απόφ. 143/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 26. Έγκριση της υπ΄αρ. πρωτ. 1632/2024 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΛΟΓΓΑ & ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ (σχετ. η υπ΄ αρ. απόφ. 144/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 27. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στον Αγώνα δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα, «Θανάσης Σταμόπουλος».
 28. Περί διαγραφής οφειλών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 29. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Γάβρου.
 30. Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς  στις θέσεις «ΛΑΚΕΣ» & «ΝΑΤΣΙΝΑ».

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 13-02-2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.-Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

2.-Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 410,76 τ.μ. στην εταιρεία ΕΡΤ Α.Ε για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού «3206043 Καλαμπάκα» στην περιοχή της Κορομηλέας Δ.Ε. Καλαμπάκας Δήμος Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

3.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

4.-Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μετεώρων έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

5.-Αίτημα περί παραχώρησης χώρου ακινήτου του Δήμου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

6.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Συνδιακατεχόμενου Δάσους «Καλομοίρας» για την περίοδο 2024-2028.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

7.-Έγκριση ή μη του πρακτικού της συγκροτηθείσας Επιτροπής περί αιτήματος του Χριστοδούλου Λάμπρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

8.-Έγκριση εκμίσθωσης δύο σχολικών αγροτεμαχίων στις θέσεις «Παλιάμπελα» και «Λάκα Χατζή» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

9.-Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας στη θέση «ΒΑΤΙΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

10.-Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού αγροκτήματος στη θέση «Βουτάδες» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

11.-Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «ΤΕΛΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Οξύνειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

12.-Ορισμός επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης εντός οικισμών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

13.-Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Καστανιάς-Ασπροποτάμου)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

14.-Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Κλεινοβού)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

15.-Υποβολή πρότασης για έγκριση δηλωτικού σήματος – εμβλήματος του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

16.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ιστορικού συγγραφέα Παπαχρήστου Ευθυμίου για προσθήκη ονόματος στο μνημείο της Μάχης της Οξύνειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

17.-Έγκριση απολογισμού Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

18.-Έγκριση απολογισμού Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

19.-Ενημέρωση του Σώματος για το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

20.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Γάβρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

21.-Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς  στις θέσεις «ΛΑΚΕΣ» & «ΝΑΤΣΙΝΑ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

22.-Αίτημα του Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανέας Αμπελίων & Κλεινού  περί  ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Κλεινού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Κλεινού σε καυσόξυλα, έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

23.-Αίτημα της Άννας-Μαρίας Καλοστύπη περί  παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου –χώρου στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κονδύλη στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

24.-Αίτημα των Βησσαρίας & Όλγας Ράπτη  περί  παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου –χώρου στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

25.-Αίτημα των Κων-νου & Ιωάννη Τόλη  περί  παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου –χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Βλιώρα και Χαρ. Μάη  στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr