Καλαμπάκα: Προσλήψεις στο Δήμο Μετεώρων

0 2.753

Α. Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :« Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :« Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» )».

 

Ο Δήμος Μετεώρων

έχοντας υπόψη:

 

 1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 2. Την εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών 7364/07.02.2022 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022.
 3. Την υπ’ αριθ. 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με γιατρό ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, (πρώην Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ  έτους 2022-2023»(πρόσκληση 10945/02.08.2022),   στο οποίο έχουν ενταχθεί οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας.
 4. Την ανάγκη παρακολούθησης της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς και συμμετέχουν στη δράση.

5.Την αριθμ. πρωτ. 13569/29.09.2022  βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση του Δήμου Μετεώρων να συνάψει  μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, που έχουν ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, (πρώην Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ  έτους 2022-2023»(πρόσκληση 10945/02.08.2022), με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας τους και την αποφυγή επιδημιών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Παιδιάτρου με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι 31.07.2023.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή Βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα

( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των απαιτούμενων  προσόντων
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

Η κατάταξη των υποψηφίων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το βαθμό του   Πτυχίου ή  του διπλώματος Ιατρικής ΑΕΙ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μετεώρων, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42200  Καλαμπάκα, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψιν κας Μέλλιου Βάιας (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15.10.2022 έως και 24.10.2022.


Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μετεώρων με αντίτιμο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξειςτου Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3.3.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15.3.2010), σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄Β΄και Γ’ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3.Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

4.Το ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17.06.1980).

6.Την αριθμ.Πρωτ92/2022  απόφαση  της οικονομικής επιτροπής του Δήμου μας με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

7.Την αριθμ.πρωτ. 64580/11-04-2022 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο μας με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8.Την αριθμ. πρωτ. 27547/28.04.2022(ΑΔΑ:6Η6Ι46ΜΤΛ6-ΕΩΨ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης  δέκα (10) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στον Δήμο μας.

9.Το αριθμ.πρωτ.27951/3-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), προς τον Δήμο μας.

10.Την αριθμ. Πρωτ. 120121/29.07-2022 (ΑΔΑ:9ΩΝ2ΟΡ10-ΘΦ4)Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο.

11.Την υπ’ αριθμ. 193/21.07.2022 απόφαση του Ο.Ε. του Δήμου Μετεώρωνμε την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότητες για την σύναψη συμβάσεων μέχρι εννέα (9) μηνών στον Δήμο Μετεώρων.

12.Την αριθμ. Πρωτ. 3916/17.03.2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του καλλιτεχνικού προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 1. Την αριθμ. Πρωτ. 13687/30-9-2022 αίτηση της Φούρλα Στυλιανής με την οποία αιτείται την διαγραφή από τον πίνακα αξιολόγησης που προέκυψε από την  11727/25/08/2022 Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού προσωπικού.
 2. Το γεγονός ότι ο πίνακας αξιολόγησης που προέκυψε από την  11727/25-08-2022 Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού προσωπικού μένει κενός για τη θέση με κωδικό 03 – Ξύλινα Πνευστά , Σαξόφωνο, μετά την αίτηση με  αριθμ. Πρωτ. 13687/30-9-2022 της Φούρλα Στυλιανής

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού στον ΔήμοΜετεώρωνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2022-2023, αναλυτικότερα:

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Ειδικά, τυπικά, συνεκτιμώμενα προσόντα Χρονική

Διάρκεια

Κωδικός  θέσης03

Ξύλινα Πνευστά (Σαξόφωνο)

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή ΠτυχίοΣαξοφώνου αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος  της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/ Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α στο Σαξόφωνο.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε φιλαρμονική, ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες ,ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

9 μήνες

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ

Πρόσθετοι Τίτλοι  σπουδών ( Διδακτορικά , μεταπτυχιακά, πιστοποίηση από μουσικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα κτλ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας  από 18 έως 67 ετών.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν. 3584/2007
 3. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να συνάψουν µόνο µία σύµβαση µε τον φορέα.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο Μετεώρων (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται:

α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων(μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β)Κάθε πράξη του βίου του, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

γ)Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δ)Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ.611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων  σπουδών τους στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός , η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

 

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εμπειρίας. Ωςδιδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΑ (για τις ειδικότητες που απαιτείται).

 

 • Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

 

 • Πρόσθετοι Τίτλοι  σπουδών ( Διδακτορικά , μεταπτυχιακά, πιστοποίηση από μουσικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα κτλ)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μετεώρων, Ευθ.Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα ΤΚ 42200, γραφείου πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από 15.10.2022 έως 19.10.2022.

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιµασίας (ακρόαση).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 • Ο έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων, η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική σειρά, και εφόσον κριθεί αναγκαίο η διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με την 120121/29.07-2022 (ΑΔΑ:9ΩΝ2ΟΡ10-ΘΦ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο4τουΠ.Δ.524/198,εντός 6 εργάσιμων ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών( αρ.5 ΠΔ 524/80).
 • Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μετεώρων.
 • Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας που θα τους ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ.524/17-6-1980. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μετεώρων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων .

 

            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.