Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις

0 234

Προεκλογική συγκέντρωση – ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου Καλαμπάκας με το συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» κου ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερίου, την Πέμπτη 05/10/2023 κι ώρα 19:30 στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 23/09/2023 αίτηση κου ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/1937639 από 30/09/2023 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία προτείνει την αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο όπου θα λάβει χώρα η ομιλία.

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη κι ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή πραγματοποίηση εν θέματι ομιλίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Πέμπτη 05/10/2023 και κατά τις ώρες 18:00 – 23:30 στην οδό Τρικάλων πόλεως Καλαμπάκας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Σιδηροδρόμων και της οδού Ομογενών Αμερικής, προκειμένου πραγματοποιηθεί ακώλυτα η εν θέματι αναγραφόμενη προεκλογική ομιλία.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τυχόν την σήμανση που θα τοποθετηθεί.

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.


«Προεκλογική συγκέντρωση-ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου Μετεώρων με το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κου ΚΕΡΑΜΙΔΑ Λεωνίδα, την Τρίτη 03/10/2023 κι ώρα 19:00 στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.

Β) Την από 29/09/2023 αίτηση κου ΚΕΡΑΜΙΔΑ Λεωνίδα.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/1937628 από 30/09/2023 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία προτείνει την αιτούμενη προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας στο σημείο όπου θα λάβει χώρα η ομιλία.

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη κι ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή πραγματοποίηση εν θέματι ομιλίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Τρίτη 03/10/2023 και κατά τις ώρες
19:00 – 23:00 στην οδό Τρικάλων πόλεως Καλαμπάκας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής
που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Σιδηροδρόμων και της οδού Ομογενών Αμερικής,
προκειμένου πραγματοποιηθεί ακώλυτα η εν θέματι αναγραφόμενη προεκλογική ομιλία.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων και τυχόν την σήμανση που θα τοποθετηθεί.

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα
Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr