Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες φυσικού αερίου

0 501

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.

Β) Την από 10/08/2023 αίτηση της κα ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5602/ 23/1621480 από 19/08/2023, εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ)Την υπ’ αριθμ. 5605/23/1627167 από 21/08/2023, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στις προτεινόμενες εκτροπές
κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του Δήμου
Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπής κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου, από την
Τετάρτη 23/08/2023 έως και την Παρασκευή 25/08/2023 και από 07:00 ́ έως 15:00 ́
ώρα, στην οδό Πίνδου (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Μετεώρων και Ηλ. Μυτιληνέλη, στην πόλη της Καλαμπάκας.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.

– Επιπλέον διευκρινίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια των εργασιών, οι εκτροπές
κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιούνται ως εξής:

– Τα οχήματα που κινούνται επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με κατεύθυνση από Τρίκαλα
προς Ιωάννινα, στη συμβολή της οδού Πίνδου με την οδό Μετεώρων θα κατευθύνονται δεξιά
και μέσω των οδών Μετεώρων – Ιωαννίνων θα εξέρχονται στην Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων.

– Τα οχήματα που κινούνται επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με κατεύθυνση από Ιωάννινα
προς Τρίκαλα, στη συμβολή της οδού Πίνδου με την οδό Ηλ. Μητιληνέλη θα κατευθύνονται
δεξιά και μέσω των οδών Ηλ. Μυτιληνέλη – Θάσου – Γ. Δημακοπούλου θα εξέρχονται στην
Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό
Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2 ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr