Καλαμπάκα: Διεξαγωγή του Βαλκανικού Ποδηλατικού γύρου Θεσσαλίας «Tour of Thessaly – Balkan Road Championships»

0 928

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Tour of Thessaly – Balkan Road Championships» ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εχοντας υπόψη:

(α) Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3542/07 και άρθρου 109 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις παρ. 1 άρθρου 49 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4275/2014 και το Άρθρο 43 Ν. 4784/2021 «Αγώνες στις οδούς».

(β) Την από 01/10/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με
ΑΔΑ:ΩΔΦ44653Π4-ΩΡ7.

(γ) Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03/04/2020 (ΦΕΚ Β ́1362-14/04/2020)
Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».

(δ) Το υπ ́αριθμ. 2400 από 11/08/2023 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), με το οποίο εγκρίνει την τέλεση του προαναφερόμενου αγώνα.

(ε) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/1629009 από 21/08/2023 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του εν λόγω αγώνα και εισηγείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς περιοχής εδαφικής του αρμοδιότητας. (στ) Την υπ’ αριθμ: 5602/23/1636045 από 22/08/2023, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του εν λόγω αγώνα και εισηγείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς περιοχής εδαφικής του αρμοδιότητας.

(ζ) Την υπ ́ αριθμ: 2501/18/139-στ ́ από 23/08/2023 (με Α.Δ.Α.: ΨΛΩ046ΜΤΛΒ-3ΨΗ) άδεια τέλεσης αγώνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.
(η) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του διαλαμβανόμενου στο θέμα ποδηλατικού αγώνα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Τις κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Παρασκευή 25/08/2023 και από ώρες 15:00 ́ έως πέρατος του αγώνα την 20:00 ́ στο οδικό δίκτυο περιοχών του Δήμου Τρικκαίων και Δήμου Μετεώρων αντίστοιχα:

(Α) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα τμήματα των οδών που θα
διεξαχθεί, ανάλογα με τις συνθήκες του και μόνο κατά τη διάρκεια διέλευσης των ατόμων που συμμετέχουν σ’ αυτόν, ήτοι:

Επί της Επ. Οδού Τρικάλων – Περιστέρας και στο τμήμα αυτής από τα όρια του Δήμου Τρικκαίων με τον Δήμο Μετεώρων (διακλάδωση προς πλατανόδασος Διαλεχτού) έως τον κυκλικό κόμβο της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων (ΦΑΓΕ Τρικάλων).

(Β) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα τμήματα των οδών που θα
διεξαχθεί, ανάλογα με τις συνθήκες του και μόνο κατά τη διάρκεια διέλευσης των ατόμωνπου συμμετέχουν σ’ αυτόν, ήτοι:

Επ. Οδό Σαρακήνας – Περιστέρας – Μεγάρχης και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ του υδραγωγείου της Τ.Κ. Σαρακήνας έως και τα όρια του Δήμου Μετεώρων με το Δήμο Τρικκαίων (διακλάδωση προς πλατανόδασος Διαλεχτού – εργοστάσιο «ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ»).

-Με μέριμνα κι ευθύνη των διοργανωτών και σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων αντίστοιχα, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριές οδούς σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής, κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα και μόνο.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διευθύνσεώς μας αρχίζει:

– μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον κ. Διοικητή του Τ.Τ Τρικάλων και Α.Τ. Μετεώρων αντίστοιχα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

– από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3 ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4 ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

 

* photo – racesystem.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.