Καλαμπάκα: Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης

0 414

«Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης  της Καλαμπάκας». 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999  «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48. 

Β) Η από 17-06-2024 αίτηση της κα ΜΗΤΣΙΑΔΗ Σταυρούλας του Χρήστου. Γ) Το υπ΄ αριθμ: 5605/24/1255748 από 18-06-2024 εισηγητικό έγγραφο του Αστυνομικού  Τμήματος Μετεώρων, με το οποίο συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις στα σημεία περιοχής ευθύνης της όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής  κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση  του κοινού – χρηστών οδικού δικτύου και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο εργασιών σε οδούς  του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, την Τετάρτη 19-06-2024 κατά  τις ώρες 07:30΄ έως την 09:30΄, στην οδό Μασούτα και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνει  μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Χατζηπέτρου, προκειμένου να  πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες –εκφόρτωση υλικών σε υπό κατασκευή οικοδομή,  στην πόλη της Καλαμπάκας. 

-Οι αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθ’ όλο το 24ώρο, με την  επισήμανση της τήρησης των διατάξεων της Α.Δ 3/96 & Α.Δ 3Α/98 «Μέτρα για την τήρηση  της κοινής ησυχίας» ως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την  προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του  συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού. – Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό  Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,  αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. 

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο  και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό  διάστημα.  

Ά ρ θ ρ ο 2ο 

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,  αρχίζει: 

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος  Μετεώρων, καθώς και τον υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της  τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης  τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. 
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον  Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr