Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμπάκα – Τα επίσημα στοιχεία όπως αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1 1,645

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε σήμερα ολόκληρη η απόφαση που πάρθηκε στην συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις 3 – 7 – 2020 σχετικά με το γνωστό θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα οδών της Καλαμπάκας.

Δείτε την απόφαση και την μελέτη εξασφάλισης κυκλοφορίας:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη δια ζώσης,κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20, Τακτική Συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Μετεώρων, με αριθμό 5/2020 από 3-7-2020.

Στην Καλαμπάκα και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας (∆/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία), σήμερα την 3ην του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Μετεώρων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7224/30-6-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντες 9 Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κόττης ∆ημήτριος 2. Τσίκαρης Βασίλειος 3. Φωλίνας Νικόλαος 4. Μπατανίκας Νικόλαος 5. Παπανικολάου Γεώργιος 6. Γιαννούλας Ιωάννης 7. Θεμέλης Σπυρίδων 8. Παπάντος Κων/νος 9. Παππάς Σωτήριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Γουγουλάκη Κων/νο.

ΘΕΜΑ: 2ο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Καλαμπάκας (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 65 του N.4688/20 ΦΕΚ 101/24-5-20 )»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( Δημήτρης Κόττης ), ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παράγραφο 7 του άρθρου 65 του N.4688/20 ΦΕΚ 101/24-5-20 στο οποίο αναφέρει:

Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε δημοτικές οδούς, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ.

Με όμοια τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 31.12.2020.

Και εισηγούμαι:

•Την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδος οχήματος στην οδό Τρικάλων από το ύψος της πλατείας Ρήγα Φερραίου μέχρι το ύψος της οδού Αγίου Στεφάνου. Η διασταύρωση της οδού Τρικάλων με την Μεγ. Αλεξάνδρου και Ραμμίδη θα παραμείνει ελεύθερη για την κάθετη διέλευση της οδού Τρικάλων.

•Την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού 28ηΟκτωβρίου από το ύψος αυτής με την οδό Ι. Μεταξά μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου ∆ημητρίου.

•Την Πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Βλαχάβας από το ύψος αυτής με τη οδό Λιαπίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγγελή. για το χρονικό διάστημα από 01-07-2020 έως 31-10-2020 και κατά τις ώρες 21:00 έως 01:00 .

Επίσης σας θέτω υπόψη την Τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου μας, ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Καλαμπάκα 30-6-2020 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ αρ. πρωτ.: 7171

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΘΕΣΗ:

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

•Οδός Τρικάλων •Οδός 28ης Οκτωβρίου •Οδός Βλαχάβα

Τεχνική Έκθεση Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ λέει

    “Την Πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Βλαχάβας” Η οδός είναι Βλαχάβα προς τιμήν του ήρωα, είστε ανιστόρητοι και ανεπαρκείς.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.