Ι.Ε.Κ Τρικάλων και ειδικότητες

Από το Ι.Ε.Κ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 10/9/2007 η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στις εγκεκριμένες από τον Ο.Ε.Ε.Κ ειδικότητες του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2007.Οι ειδικότητες αυτές είναι:

0 591

Από το Ι.Ε.Κ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 10/9/2007 η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στις εγκεκριμένες από τον Ο.Ε.Ε.Κ ειδικότητες του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2007.Οι ειδικότητες αυτές είναι:

 1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 3. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 5. ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ. στόχο έχει να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με γνώσεις ,δεξιότητες και επαγγελματικές δυνατότητες που να τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τρικάλων και στο τηλέφωνο 24310-75931. Fax: 2431075932

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


A. Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τον /την υπεύθυνο / η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό:

Γενική περιγραφή των κυριοτέρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων-καθηκόντων

• Μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία, την ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0-6 ετών. Τους προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία φροντίδα, ( φαγητό, καθαριότητα ) σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομίας και τις παιδαγωγικής.

• Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού σταθμού το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία αισθητική δημιουργική ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα και αυτονομία γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά.

• Φροντίζει με κατάλληλη προσέγγιση για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των παιδιών και γενικά για τη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς.

• Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού, επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/ την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκριση του/ της τους γονείς και τους ειδικούς ( γιατρό, ψυχολόγο κλπ).

• Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών .

• Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόμο/ νηπιαγωγό όταν απουσιάζει.

• Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.

• Εκτελεί σε ημερήσια βάση τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και που προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών, τις συνθήκες της ημέρας ή τις απαιτήσεις της ημερήσιας εργασίας του/ της.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Ανάλυση Επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Ο κάτοχος Διπλώματος της προαναφερθείσας ειδικότητας: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» είναι σε θέση, με τις οδηγίες και την επίβλεψη του προϊσταμένου του, να εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της οικονομικής και οργανοδιοικητικής επιστήμης και ειδικότερα:

• Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας

• Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

• Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού

• Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα

• Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις

• Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας

• Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες δημοσίου

• Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών

• Συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών

• Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του

παρέχει το λογιστήριο

• Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και

λοιπών εγγράφων

• Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές

• Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής

ασφάλισης, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

• Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες

• Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

• Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών

• Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης

• Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική

χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων

• Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης

• Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία

• Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Υποδοχής και Φιλοξενίας

Το εν λόγω "επάγγελμα" στοχεύει στην διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς, την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις διαμονής και φιλοξενίας, καθώς και το σύστημα ποιότητας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πελάτη.

Το "επάγγελμα" αυτό μπορεί να ασκηθεί σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα : ξενοδοχεία οποιουδήποτε μεγέθους, κέντρα υποδοχής (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κλπ.), κρουαζιέρες, κάμπινγκ κλπ., χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων πολυτελείας. Το επαγγελματικό περιβάλλον καλύπτει επομένως πολλούς τύπους εργασιακών χώρων προσφέροντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε ποικίλες δραστηριότητες ή θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο οργάνωσης της υποδοχής και φιλοξενίας, επικοινωνίας με τον πελάτη μετά την αναχώρησή του, ο υπεύθυνος διαμονής προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισμούς, τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστάσεων διαμονής και φιλοξενίας, προκειμένου η διαμονή του πελάτη να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την έκδοση τιμολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασίζεται στις υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειμένου να εξασφαλίσει την αφοσίωσή του. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της επιχείρησης, εμπλέκεται στην καθοδήγηση της εμπορικής πολιτικής, συμμετέχει στην δρομολόγηση προωθητικών δράσεων και συμβάλλει στην εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας.

Δ. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης

Ο Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης με την υψηλή του κατάρτιση είναι ικανός στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρίχωση (περμανάντ), αποσγούρωση κ.λ.π. Η κατάρτισή του επεκτείνεται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και μάρκετινγκ στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά.

Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

Η κομμωτική, ένας επαγγελματικός κλάδος που απαιτεί υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση, καλύπτεται σήμερα μόνο από επαγγελματίες που δεν είναι πολλές φορές κατάλληλα καταρτισμένοι, στηριζόμενοι στην εμπειρική τους γνώση ή στην εκπαίδευση που έλαβαν από διάφορα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία ως γνωστόν δεν ελέγχονται για το επίπεδο των γνώσεων που προσφέρουν, ή από εκπαίδευση στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και τις ΤΕΣ Κομμωτικής, το πτυχίο των οποίων τους δίνει το δικαίωμα επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από διετή τουλάχιστον εξάσκηση σε επαγγελματικούς χώρους.

Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας που θα εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα για την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση και θα κατοχυρώνει τόσο τους ίδιους και τους πελάτες τους όσο και την ελληνική αγορά.

Ως γνωστόν, σημαντικό κομμάτι της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής αποτελούν σήμερα οι βιομηχανίες καλλυντικών. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το 25% του συνόλου παραγωγής καλλυντικών αποτελούν τα προϊόντα που αφορούν την περιποίηση της κόμης. Χιλιάδες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού στην κοσμετολογία της κόμης είναι απαιτητές τόσο στη βιομηχανία όσο και στην εμπορία των προϊόντων αυτών.

Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στην ειδικότητα αυτή μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου όλων των τύπων Λυκείου (Γ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. , Εκκλησιαστικού Λυκείου κλπ.) , ή άλλου ισοτίμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε δύο εξάμηνα κατάρτισης.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες θέσεις των Ιερών Μητροπόλεων και γενικότερα στο χώρο της εκκλησιαστικής διακονίας.

Συγκεκριμένα οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης του ειδικευμένου της ειδικότητας “Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. 3432/2006)” είναι:

 • Εφημεριακός κλήρος
 • Εκκλησιαστική διακονία στις Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες
 • Οργανισμοί και φορείς κοινωνικής μέριμνας

Τομέας δραστηριοτήτων:

 • Ιερές Μητροπόλεις, Ενορίες, νεανικές κατασκηνώσεις
 • Κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Ποιμαντικό έργο
 • Τηλεόραση-Ραδιόφωνο

Επαγγελματικά Καθήκοντα:

 • ΄Ενταξη στον εφημεριακό κλήρο
 • Οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Στελέχωση του ποιμαντικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Στελέχωση χορού ιεροψαλτών

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί και σε εξαρτημένες ή μη εργασίες ως Αγιογράφος σε οργανωμένα εργαστήρια Αγιογραφίας του Δημοσίου (εφ΄ όσον αυτά υπάρχουν ) ή ιδιωτικού φορέα όπως:

Α) Υπουργείο Πολιτισμού

Β) Οργανισμούς

Γ) Μουσεία

Δ) Πινακοθήκες

Ε) Ιερούς Ναούς και Μοναστήρια

Στ) Αρχαιολογικούς Χώρους

Ζ) Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες κάτοχοι εργαστηρίου

Η) Σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι σε οργανωμένα εργαστήρια

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr