Ι.Ε.Κ – ΟΤΕΚ Καλαμπάκας – Συνοδός Βουνού

Άρχισε από 1η Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για μια από τις 25 θέσεις φοίτησης που έχουν προκηρυχθεί για το Ι.Ε.Κ – Ο.Τ.Ε.Κ Καλαμπάκας με την ειδικότητα Συνοδός Βουνού. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα διαρκέσει εως τις 14 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ η στο Δημαρχείο. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη συνέχεια.

0 259

Άρχισε από 1η Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για μια από τις 25 θέσεις φοίτησης που έχουν προκηρυχθεί για το Ι.Ε.Κ – Ο.Τ.Ε.Κ Καλαμπάκας με την ειδικότητα Συνοδός Βουνού. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα διαρκέσει εως τις 14 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ η στο Δημαρχείο. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη συνέχεια.

 

 

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ του Ο.Τ.Ε.Κ διετούς φοιτήσεως (4 εξάμηνα) και μονοετούς φοιτήσεως (2 εξάμηνα) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος

ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

iii. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου εκτός των υποψηφίων της ειδικότητας Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε υποψήφιος για κατάρτιση, προκειμένου να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 1ης Αυγούστου έως και 14ης Σεπτεμβρίου 2007:

α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και

β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Μηχανογραφημένη Αίτηση, που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων Κατάρτισης και των ειδικοτήτων.

  2. Τίτλο σπουδών, τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά περίπτωση:

· Απολυτήριο Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα του υποψηφίου.

· Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (απαιτείται μόνο για την ειδικότητα Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων).

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο εν ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

  2. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003 και 116/2006). Ο τίτλος της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτικός για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου.

  3. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας για μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003 και 116/2006).

  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για γονέα ή παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, προκειμένου για γονέα ή παιδιά τρίτεκνων οικογενειών.

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:

· Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή

· Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης ( άρθρο 3 ν.3454/2006).

  1. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου για την ειδικότητα απασχόλησής του ή αναγγελία πρόσληψης του Ν.Δ.2656/53 και 763/70 (φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένη).

  2. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό Φορέα ή Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), ότι υπάρχει Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία του γονέα ή του υποψηφίου στον ελλαδικό χώρο στην ειδικότητα επιλογής του.

  3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3,4,10 είναι υποχρεωτικά για τις ειδικότητες: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου.

Τα 1,2,3,10 είναι υποχρεωτικά για τις ειδικότητες Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων, Συνοδός Βουνού, Ειδικός Θαλλασοθεραπείας-Spa και Ειδικός Λουτροθεραπείας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).

Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού, αρμόδιο είναι το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Δ/νση κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6 και 210-2709064).

γ) Βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Γ΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τηλ. 2310-459574 ή Πιστοποιητικό επιπέδου Γ΄ από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.

2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Πιστοποιητικό Γέννησης ξενόγλωσσο θα συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

3. Επικυρωμένη κάρτα αλλοδαπού – άδεια παραμονής.

· Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής.

· Εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματος του (ν.3202/2003).

· Οι ομογενείς (Αλβανίας, Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (καφέ δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.τ.λ.

· Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).

4. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε, για εκπαίδευση υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 480,00 € για κάθε εξάμηνο κατάρτισης.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ, γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια:

i. Ο βαθμός του απαιτούμενου τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου, Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

ii. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:

Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα (200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12 μόρια) δηλαδή:

§ Από 100 ημερομίσθια και πάνω υπολογίζεται διακοσάδα.

§ Από 6 μήνες και πάνω υπολογίζεται έτος.

§ Από 13 ημέρες και πάνω υπολογίζεται μήνας.

iii. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1988.

iv. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας και συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, τέσσερα (4) μόρια.

v. Η ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.

vi. Την πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

vii. Την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

* Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης (Βλέπε ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ).

viii. Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης στον ελλαδικό χώρο ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

IV . ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

1. Υποψήφιος που βάση των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

2. Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ και για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ, σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στην βαθμίδα (Ι.Ε.Κ ή ΕΠΑ.Σ), την οποία έχει υπευθύνως δηλώσει προς τον Ο.Τ.Ε.Κ με την κατάθεση των δικαιολογητικών του.

3. Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Σχολικές Μονάδες και στην Ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ.

4. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ και

α. Ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο

β.Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr

γ. Αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007, μέσω των οποίων θα ενημερωθούν οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά καθορίζουν: Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.

6. Ο εισαγόμενος υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του, με τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ στο οποίο έχει εισαχθεί, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων προκειμένου, στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, να ειδοποιηθούν έγκαιρα με την ίδια διαδικασία οι επόμενοι με σειρά κατάταξης μορίων:

§ Πρωτότυπο τίτλο σπουδών.

§ Απόδειξη κατάθεσης στον λογαριασμό του Ο.Ε.Ε.Κ των τελών εγγραφής τους στα Ι.Ε.Κ. Οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στον λογαριασμό όψεως του ΝΠΔΔ “Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, στην Εμπορική Τράπεζα με αριθμό 83392151 μέχρι την ημερομηνία της λήξης των εγγραφών το ποσό των 45,00 € για το πρώτο εξάμηνο κατάρτισης (κατά την ημέρα εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ θα πρέπει να καταθέσουν την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης του παραπάνω ποσού). Το ποσό αυτό απαιτείται για κάθε περαιτέρω εξάμηνο.

§ Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα:

α) Ακτινογραφία Θώρακος με γνωμάτευση β) Παρασιτολογική κοπράνων γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο δ) Αντισώματα Ηπατίτιδας C ε) Εξέταση AIDS.

Με τις ως άνω εξετάσεις και μια φωτογραφία, οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχίας, προκειμένου να αποκτήσουν Βιβλιάριο Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του ο Προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ.

· Επιλεγέντες ΑμεΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγειονομικών Επιτροπών Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

7. Οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι (Έλληνες, Έλληνες το γένος, Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε) με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης καταβάλουν εφάπαξ το ποσό των 240,00 € στην Τράπεζα Ελλάδος στον αριθμό Λογαριασμού 24/26/263855. Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.

8. Οι οικονομικά ασθενείς καταβάλλουν δίδακτρα τα οποία ανέρχονται σε ποσό ύψους 120,00 €, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.340,00 € και το αποδεικνύουν με την οικογενειακή φορολογική δήλωση, ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πόσο των 4.410,00 € και το αποδεικνύουν με ατομική φορολογική δήλωση και ό,τι άλλο αποδεικνύει ότι ο αιτών ζει μόνος.

9. Το ίδιο ποσό καταβάλλουν και οι καταρτιζόμενοι που οι οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ανάγκης (π.χ. σεισμόπληκτες, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς).

10. Τα ανωτέρω ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανά έτος κατάρτισης, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, με αύξηση, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει τους δείκτες τιμών καταναλωτή.

11. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε, θα καταβάλουν δίδακτρα 480,00 € στην Τράπεζα Ελλάδος στον αριθμό Λογαριασμού 24/26/263855. Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.

12. Καταρτιζόμενοι Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι και ΑμεΑ απαλλάσσονται από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα.

13. Στους επιτυχόντες των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ δεν παρέχεται σίτιση-στέγαση.

14. Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου και υπηρεσίας) και ότι άλλο απαιτείται κατά ειδικότητα για την κατάρτισή τους μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις μονάδες Κατάρτισης.

15. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ προς και από τις μονάδες Κατάρτισης.

16. Παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά σε Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης κάθε ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια του προγράμματος κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ.

Προκήρυξη και πληροφορίες για την επιλογή υποψηφίων στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Δραγατσανίου 4, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 59), τηλέφωνα: 210-3244578, 210-3250977 ή στις παρακάτω Διευθύνσεις των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Αναβύσσου Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών– Σουνίου, τηλ.: 22910-42294,37009, 37024.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Ηρακλείου Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810-7613 63, 2810- 332927.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Μακεδονίας Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920-23257,23920-75919.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Ρόδου Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445, 22410-24353.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Κέρκυρας Ξενοδοχείο “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε Γαλαξειδίου Γαλαξείδι Φωκίδας, τηλ.: 22650-41997-8.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε Θράκης Ξενοδοχείο ¨ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ¨ 4ο χλμ. Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510-25288.

ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε Ναυπλίου Ξενοδοχείο “ΑSTERIA” Τολό Αργολίδας, τηλ.: 27520-59229, 27520-58136.

Ι.Ε.Κ Αθήνας Φαραντάτων 4 Αμπελόκηποι Αθήνας, τηλ: 210-7782655 (μόνο πληροφορίες όχι κατάθεση δικαιολογητικών)

Επίσης στις κατά τόπους Νομαρχίες (Γραφείο Νομάρχη), Γραφεία του Ε.Ο.Τ και στα Κέντρα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες.

Αθήνα Ιούνιος 2007

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.