Έρχονται νέες καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

Στο προσκήνιο έρχονται και πάλι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων μετά από έγγραφο που εστάλη προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας την περασμένη Τρίτη.

0 284

Στο προσκήνιο έρχονται και πάλι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων μετά από έγγραφο που εστάλη προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας την περασμένη Τρίτη.

Στο προσκήνιο έρχονται και πάλι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων μετά από έγγραφο που εστάλη προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας την περασμένη Τρίτη.

Το υπουργείο ζητά από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να καταχωρήσουν τις προτάσεις – εισηγήσεις τους έως και τις 19 Οκτωβρίου 2012 για την σχολική χρονιά 2013-2014 και που θα αφορούν μεταβολές ( ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί και μετατροπές) σχολικών μονάδων της δύναμής τους.

Ακολούθως, θα πρέπει να υπάρξει γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων των Δ/ντων Εκπαίδευσης και εν συνεχεία οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης έως και τις 16 Νοεμβρίου 2012 θα πρέπει να καταχωρήσουν με την σειρά τους στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις τελικές προτάσεις τους.

Η απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους Δήμους της χώρας και υπογράφεται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.

Η απόφαση έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί και μετατροπές) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 19/10/2012

1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις -εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπό αυτό στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey) έχουν προστεθεί φόρμες προτάσεων- εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει μόνο ηλεκτρονικά.

2) Να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση και μετατροπές).

Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α’), οι Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 09/11/2012 στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης νια τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων και β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης νια τη μεταφορά των μαθητών νια τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α722-11-2010).

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την εισήγησή τους στην ειδική φόρμα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey) μέχρι 16/11/2012.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η εφαρμογή όλων των καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων σε άρτιες, εξοπλισμένες και επαρκώς επανδρωμένες σχολικές μονάδες.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επίσης, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων κρίνεται απολύτως απαραίτητη η εξασφάλιση κατάλληλης στέγης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις.

Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στις αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β713-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αριθμ. 68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β72006) ΚΥΑ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών για την υποβολή των προτάσεων – εισηγήσεων και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις και να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2013-2014, σε ότι αφορά τα θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων και του προσωπικού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα της αριθμ. 121857/Δ4/09-10-2012 Εγκυκλίου με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»

Η υποβολή των προτάσεων – εισηγήσεων σας για τις σχολικές μεταβολές θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και αναλυτική και θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση:

ΙΔΡΥΣΕΙΣ

1. Η ακριβής ονομασία και η έδρα του σχολείου (Η καταχώρηση μπορεί να γίνει στο πεδίο της έδρας στη φόρμα υποβολής των προτάσεων στο survey).

2. Η οργανικότητα της νέας μονάδας (για την Πρωτοβάθμια)

3. Η εξασφάλιση της στέγης

4. Προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό

5. Εάν η προτεινόμενη σχολική μονάδα είναι ενταγμένη ή πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

1. Οργανικότητα συγχωνευόμενων / καταργούμενων σχολείων (για την Πρωτοβάθμια)

2. Υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό νέου σχολείου.

3. Ακριβή ονομασία, οργανικότητα (για την Πρωτοβάθμια) και έδρα νέου σχολείου (για συγχωνεύσεις)

4. Αριθμό μεταφερόμενων μαθητών και χιλιομετρική απόσταση μεταφοράς.

5. Η εξασφάλιση της στέγης (για συγχωνεύσεις).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ / ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ (για ΠρωτοΒάθμια)

1. Υφιστάμενη και προτεινόμενη οργανικότητα

2. Υφιστάμενο και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό

3. Η εξασφάλιση της στέγασης (για προαγωγές)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Οι βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων καθώς και για το κόστος μεταφοράς για τις περιπτώσεις καταργήσεων / συγχωνεύσεων θα πρέπει να εκδοθούν από την οικονομική Υπηρεσία κάθε Δήμου και θα αναφέρουν το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2013 έως και 31-12-2013 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.