Ερώτηση της Κατερίνας Παπακώστα για τα προβλήματα των Δασεργατών

0 591

Η κα. Παπακώστα αντιλαμβανόμενη την  δυσχέρεια στην οποία θα περιέλθουν  , αλλά και τις δυσκολίες , που αντιμετωπίζουν οι Δασεργάτες ,που ζουν στις ορεινές περιοχές του νομού μας  , σχετικά με την ίδρυση νέων ή και τη συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων Συνεταιρισμών, λόγω ακριβώς  του μικρού αριθμού των κατοίκων των χωριών, αλλά και του  πραγματικού προβλήματος ως προς την κατανομή των έργων , σε  συνέχεια και της προφορικής ενημέρωσης , που έκανε στον αρμόδιο Υπουργό κ. Χατζηδάκη και αφού του ζήτησε να ληφθεί άμεσα  μέριμνα ,ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μελών που προβλέπεται για τη σύσταση Δασικών Συνεταιρισμών από  21 σε τουλάχιστον 10 , κατέθεσε και σχετική ερώτηση στη βουλή.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Προς:

1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Θέμα:<< Αναγκαιότητα τροποποίησης του άρθρου 3 του ν. 4423/2016 που προβλέπει τη σύσταση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας>>

Με το άρθρο 3 του ν. 4423/2016 για τη σύσταση Δασικών Συνεταιρισμών  Εργασίας απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι ένα(21) τουλάχιστον πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται στο ίδιο άρθρο , καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.

Με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4423/2016, άρθρο  47, οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υποχρεούνταν εντός προθεσμίας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) έτος , για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας , εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούσαν τις νόμ ιμες προϋποθέσεις , ήταν λιγότερα από είκοσι ένα(21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία , οι συνεταιρισμοί λύονται αυτοδίκαια.

Η αρχική οριζόμενη προθεσμία με το ν. 4423/2016 παρατάθηκε έως  την 31 /03/2020, με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της από 30-09-2019 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019.

Καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, η 31η Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει , από δασεργάτες που ζουν  στις ορεινές περιοχές του ν. Τρικάλων , περιοχές Ασπροποτάμου-Κλεινοβού -Πύλης –Αντιχασίων κ.α., ο αριθμός των είκοσι ένα (21)μελών, για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού εργασίας δεν μπορεί να συμπληρωθεί, αφού δεν υπάρχουν τα άτομα στις περιοχές αυτές.

Επιπλέον ,σύμφωνα με τους δασεργάτες που ζουν στις περιοχές αυτές, υπάρχει δυσκολία για τη συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων  συνεταιρισμών στα χωριά αυτά, με τους συνεταιρισμούς άλλων χωριών, καθώς οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί και η αναγκαστική συνεργασία θα επιφέρει προβλήματα στην κατανομή των εργασιών, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία τους.

Εάν παραμείνει  ο αριθμός των είκοσι ένα (21) προσώπων για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού εργασίας , οι δασεργάτες  που ζουν αποκλειστικά από αυτή τη δουλειά θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης, τα χωριά θα ερημώσουν εντελώς.

Σύμφωνα με άρθρο 4 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο: <<Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  και άλλες διατάξεις>>, που βρίσκεται για επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής <<1.Για τη σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη Καταστατικού και …η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα.. 2 …Εγκρίνονται καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών που υπογράφονται  με λιγότερα από δέκα πρόσωπα (10) ,σε περιοχές που ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν , ιδίως όταν η έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού βρίσκεται σε ορεινές περιοχές…>>

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος  κ . υπουργός: 

  1. Προτίθεστε  να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση  του άρθρου 3 του ν. 4423/2016 που προβλέπει τη σύσταση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και να οριστεί  ως όριο για τη σύνταξη καταστατικού, ο αριθμός τουλάχιστον δέκα (10) προσώπων, σε περιοχές που ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν και ιδίως όταν η έδρα του συνεταιρισμού βρίσκεται σε ορεινές περιοχές;

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2020

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αικατερίνη- Παπακώστα Παλιούρα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.