Εντυπωσιακές αυξήσεις μεγεθών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στη χρήση 2021

Καταθέσεις κατά 29εκ. ευρώ – Χορηγήσεις κατά 36εκ. ευρώ – Κέρδη κατά 0,8εκ. ευρώ

0 612

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ επεσήμανε:

«Η Τράπεζά μας σε αυτό το περιβάλλον κατόρθωσε να αυξήσει τα μεγέθη, τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε σημαντικά κατά 29 εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των χορηγήσεων προς τους πελάτες, ανερχόμενη στα 36 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 18%. Παρά την μεγάλη αύξηση των χορηγήσεων, οι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 1,5 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους στο 1 εκατ. ευρώ, ποσά σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη χρήση.

 

Κάλεσε όλους τους Θεσσαλούς:

Να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις. 

 Να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internet banking.

Να διευρύνουν τις τραπεζικές εργασίες πέραν των χορηγήσεων ώστε να κερδίσουν από την άμεση εξυπηρέτηση, τη φιλική συνεργασία και τις μειωμένες προμήθειες.

Να ενισχύσουν τα κεφάλαιά της, επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο μέλλον. 

Στους δε πελάτες που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση. 

 

Και κατέληξε:

Η Τράπεζα μας συνεχίζει κερδοφόρα παρά τις επιπτώσεις μιας μοναδικής σε ένταση και διάρκεια οικονομικής κρίσης της χώρας και τώρα της πανδημίας προσφέροντας μεγαλύτερες αποδόσεις από τις άλλες τράπεζες στους αποταμιευτές και τους επενδυτές και μικρότερες προμήθειες στους συνεργαζόμενους μαζί της.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η Τράπεζά μας συνεχίζει να τηρεί το αρχικό συμβόλαιο της ίδρυσής της. Να είναι από τη μια πλευρά η Τράπεζα όλων των Θεσσαλών, κοντά στους αποταμιευτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη μια σύγχρονη, κερδοφόρα και απόλυτα βιώσιμη τοπική επιχείρηση».

Ο κ. Δημήτριος Γάτος Γενικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ παρουσίασε την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τη χρήση του 2021 με αναλυτική παρουσίαση των παρακάτω ενοτήτων:

 1. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες – καταθέσεις
 3. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
 4. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
 6. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
 7. Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
 8. Ίδια κεφάλαια
 9. Καθαρά έσοδα από τόκους
 10. Καθαρά έσοδα προμηθειών
 11. Λειτουργικά έξοδα
 12. Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεις και φόρων
 13. Προβλέψεις – απομειώσεις
 14. Κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους
 15. Σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2021
 16. Στόχοι και δραστηριότητες 2022

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του προσδιόρισε το Στόχο της Διοίκησης παροχής δυνατότητας χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής τραπεζικής, με ανάπτυξη τεχνολογιών, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής τραπεζικής και  της προσωπικής σχέσης με τον πελάτη – συνεταίρο.

 

Τελειώνοντας ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης των Συνεταίρων, για την συνέχεια του ταξιδιού μας, την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού μας σχεδίου με την  επίτευξη των στόχων μας,  για να διατηρήσουμε το όραμα ζωντανό και να παραμείνουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο.

 

Για τα τρία πρώτα θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021.
 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2021.

 

διενεργήθηκε όπως το Καταστατικό προβλέπει μυστική ψηφοφορία. Το σώμα ενέκρινε την εισήγηση του ΔΣ με ψήφους 182 υπέρ, 3 κατά και 6 λευκά.

Ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2022 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (μια αρνητική ψήφος).

Τα υπόλοιπα θέματα: 

 • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022.
 • Έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου.
 • Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου με προσφορά μερίδας με ειδική τιμή.
 • Συμψηφισμός λογαριασμών «αποτελέσματα εις νέο» και «διαφορά υπέρ το άρτιο».

εγκρίθηκαν ομόφωνα.

 

Γραφείο Τύπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr