Ενημέρωση προς αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμπάκας

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών ή μετακινούμενους σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή,

0 222

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών ή μετακινούμενους σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή,

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών ή μετακινούμενους σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, που υπέβαλλαν δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 στον Α.Σ. Καλαμπάκας, να καταθέσουν μέχρι την 31-1-2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση του άρθρου 68:

1. Αιγοπροβατοτρόφοι
α) Μητρώο εκμετάλλευσης παλαιό και νέο ενημερωμένα με την ετή-σια απογραφή των ζώων και θεωρημένα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Τα παλαιά μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με όλες τις μειώσεις των ιστορικών ζώων, ώστε να προκύπτει ο αριθμός των ιστορικών ζώων που υπάρχουν στην εκμετάλλευση την 31-12-2014.Τα νέα μητρώα θα αναγράφουν το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης, αναλυτικά δε θα αναγράφονται τα ηλεκτρονικά ενώτια των αιγοπροβάτων που γεννήθηκαν μετά την 31-12-2009 στο ΜΕΡΟΣ Ε΄ «καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό σήμανσης».
β) Άδειες μετακίνησης από και προς θερινό βοσκότοπο
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατοχής ιστορικών ζώων (θα συμπληρώνεται επιτόπου με την κατάθεση των μητρώων στα γραφεία του Α.Σ.)
δ) Κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή) από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, με αναλυτική καταγραφή των αιγοπροβάτων που είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο αυτόχθονης φυλής ή στο παράρτημα αυτού την 31/12/2014.

2. Αγελαδοτρόφοι
α) Όλα τα στοιχεία θα ληφθούν από την κτηνιατρική βάση δεδομέ-νων. Μόνο για τις μοσχίδες αναπαραγωγής και εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ΚΒΔ, θα πρέπει να προσκομισθεί είτε γενεαλογικό πιστοποιητικό του πατέρα 1ης διασταύρωσης, είτε γενεαλογικό πιστοποιητικό της μητέρας 1ης διασταύρωσης, είτε σε περίπτωση τεχνητής σπερματέγχυσης το αποδεικτικό σπερματέγχυσης με σπέρμα ταύρου καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής.
β) Άδειες μετακίνησης από και προς θερινό βοσκότοπο

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.