Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας και έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Χρήστου Κακούσιου

Συνεδρίασε Εκτάκτως σήμερα το πρωί στις 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

0 389

Συνεδρίασε Εκτάκτως σήμερα το πρωί στις 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

Συνεδρίασε Εκτάκτως σήμερα το πρωί στις 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας  με θέμα «Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Κακούσιου Χρήστου».

και πάρθηκε η απόφαση:

. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των Τοπικών Συμβούλων στους οικείους του εκλιπόντος προέδρου της Τ.Κ. Αύρας κ. Κακούσιου Χρήστου.
2.Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σoρό του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Όλη η απόφαση:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας, με αριθμό 15/2017 της 11-11-2017.
Στην Καλαμπάκα και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία, σήμερα, την 11η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11,00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, κατόπιν της από. 11-11-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν παρόντες 33 Σύμβουλοι.

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Χαλατσάκης      (πρόεδρος)   

Πολυζώης

  Ουδείς

2

Φροσυνάκη

Μαρία  

  

3

Παπαγεωργίου

Χρήστος

 

4

Ράντος

Κωνσταντίνος

   

5

Μπαντέκα –Νάνη

Ευαγγελία

 

6

Δήμου

Γεώργιος

 

7

Ταμπουράς

Παναγιώτης

 

8

Παπαπούλιος

Ιωάννης

 

9

Ντελλής

Δημήτριος

 

10

Καλτσούδας

Ανδρέας

 

11

Γιαννούλας

Ιωάννης

 

12

Δρούγκα

Σοφία

 

13

Κουκουράβα –

Γκαραγκάνη

Μαρία

 

14

Τούλας

Αντώνιος

 

15

Ζαμπούρας

Δημήτριος

 

16

Αναγνωστόπουλος

Άλκης

 

17

Παπαναστασίου  

Αντώνιος

 

18

Βουρλίτσης

Δημήτριος

 

19

Ζερβόπουλος

Δημήτριος

 

20

Τσιαντούλας

Στέργιος

 

21

Σακελλαρίου

Δημήτριος

 

22

Αβραμόπουλος

Νικόλαος

 

23

Ζαρόπουλος

Ιωάννης

 

24

Παπαχρήστος

Σωτήριος

 

25

Τσιάρα

Σταυρούλα

 

26

Ρουστάνης

Γεώργιος

 

27

Κόττης

Δημήτριος

 

28

Παπανικολάου

Γεώργιος

 

29

Λύπας

Δημήτριος

 

30

Μέμτσας

Σπυρίδων

 

31

Ζιάκας

Βάιος

 

32

Χαρτοπούλου

Πέρυ

 

33

Κεραμίδας

Λεωνίδας

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Σινάνης Χρήστος
Επίσης παρέστη ο Κων/νος Γουγουλάκης υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: 1ο
«Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Κακούσιου Χρήστου».

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, προκειμένου να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από το Δημοτικό Συμβούλιο, και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι το θέμα είναι κατεπείγον.
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα ότι το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον.
Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Κακούσιου Χρήστου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65,94 και 95 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)

1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των Τοπικών Συμβούλων στους οικείους του εκλιπόντος προέδρου της Τ.Κ. Αύρας κ. Κακούσιου Χρήστου.
2.Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σoρό του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 161/2017.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

Χαλατσάκης Πολυζώης

     Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας

      Χρήστος Σινάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπαντέκα Ευαγγελία

Δήμου Γεώργιος

Ράντος Κωνσταντίνος

Ταμπουράς Παναγιώτης

Παπαπούλιος Ιωάννης

Ντελλής Δημήτριος

Γιαννούλας Ιωάννης

Παπαγεωργίου Χρήστος

Δρούγκα Σοφία

Καλτσούδας Ανδρέας

Φροσυνάκη Μαρία

Ζαμπούρας Δημήτριος

Αναγνωστόπουλος Άλκης

Παπαναστασίου Αντώνιος

Κουκουράβα –Γκαραγκάνη Μαρία

Βουρλίτσης Δημήτριος

Τούλας Αντώνιος

Ζερβόπουλος Δημήτριος

Τσιαντούλας Στέργιος

Σακελλαρίου Δημήτριος

Κόττης Δημήτριος

Παπανικολάου Γεώργιος

Λύπας Δημήτριος

Τσιάρα Σταυρούλα

Ρουστάνης Γεώργιος

Αβραμόπουλος Δημήτριος

Χαρτοπούλου Πέρυ

Παπαχρήστος Σωτήριος

Ζαρόπουλος Ιωάννης

Κεραμίδας Λεωνίδας

Μέμτσας Σπυρίδων

Ζιάκας Βάιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.