Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υττ’ όψιν Ι.Την αρ. ττρωτ Γ4α/Γ.Π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου « Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

0 223

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υττ’ όψιν Ι.Την αρ. ττρωτ Γ4α/Γ.Π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου « Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υττ’ όψιν

1.Την αρ. ττρωτ Γ4α/Γ.Π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου « Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

2.Το ΦΕΚ τεύχος δεύτερο 1807/2-7-2014 Απόφαση αριθμ 5954 του Υφυπουργού Παιδείας κ θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμου Κωνσταντίνου « θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων κ Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)

3.Το αρ. πρωτ Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , Εγκύκλιος « Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Ότι στην Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων,η οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα μετατράπηκε σε Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές τριάντα (30) μαθητών – μαθητριών για τη νέα σχολική χρονιά 2016- 2017.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ, θα διενεργούνται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από 02/09/2015 έως και 15/09/2015 ημέρα Πέμτττη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) καθημερινά, από 09.00 π.μ. έως και 13 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες στο πρωτόκολλο του Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (παλαιό κτίριο -ισόγειο ).

Δικαιολογητικά Εγγραφών. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ. ΙΕΚ και εγγραφής στα Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:

ί. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο I.E.Κ. [υποχρεωτικό]

ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του I.E.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, [υποχρεωτικό]

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το I.E.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου, [υποχρεωτικό]

ϊν. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο,

ν. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

νϊ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία,

νίί. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο in, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε..

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ϋ, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ. 5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας κ Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 1807 Β’).

Η τελική επιλογή των υποψήφιων μαθητών-τριων του Δ.Ι.Ε.Κ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Τρικάλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Πληροφορίες στο τηλ. 24313 50637 και ώρες από 9 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων Δημήτριος Παρθένης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.