Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γ.Ν. Τρικάλων

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψιν την:

0 322

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψιν την:

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψιν την:

1.Αρ. πρωτ Γ4Α/γ.π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου «Ίδρυση Δημόσιων ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας

2. Το ΦΕΚ τέυχος δεύτερο 1807/2-7-2014 Απόφαση αρ. 5954 του Υφυπουργού Παιδείας κ Θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμου Κων/νου «Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων κ Ιδιωτικών ΙΕΚ

3. Το αρ πρωτ Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας ,εγκύκλιος « Εύρυθμη λειτουργία των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

4.Την αρ.πρωτ 23533 / 29-08-2017 Έγκριση του κ.Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων
Ανακοινώνει:

Ότι στο ΔΙΕΚ Γ.Ν.Τρικάλων «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) εγγραφές καταρτιζομένων στο Α εξάμηνο για την σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργούνται από: 1/9/17 έως και 15/9/2017
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (Παλαιό κτήριο-ισόγειο) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9π.μ – 1 μ.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

❶Σχετική αίτηση(παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος( υποχρεωτικό)

❷▪Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία).
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ,θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών ,που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία(υποχρεωτικό)

❸ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ.Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότηταςή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου(υποχρεωτικό)

❹ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

❺ ΑΜΚΑ

❻ Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προυπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου

❼ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

❽ Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλουσπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ 5 της αρ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β)

Η τελική επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή , η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το Γ.Ν.Τρικάλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Πληροφορίες: τηλ 2431350637

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

– Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία,
-Υγειονομικά Κέντρα ,
-Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών,
-Αγροτικά Ιατρεία,
-Κέντρα Υγείας,
-Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
– Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών,
-Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού,
– Τοπική Αυτοδιοίκηση,
-ΚΕΕΛΠΝΟ,
-ΟΚΑΝΑ,
-Ι.Κ.Α.,
-ΔΕΗ,
-Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων

Δρ. Παρθένης Δημήτριος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.