Εφτά και πάλι οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Καλαμπάκας: Προστέθηκε ο Γιάννης Ζαρόπουλος

Την προσθήκη ενός νέου αντιδημάρχου ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ Δημήτρης Σακελλαρίου.

0 330

Την προσθήκη ενός νέου αντιδημάρχου ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ Δημήτρης Σακελλαρίου.

Την προσθήκη ενός νέου αντιδημάρχου ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ Δημήτρης Σακελλαρίου.

Πρόκειται για τον Γιάννη Ζαρόπουλο με πλούσια δράση σε περασμένη αντιδημαρχία του και μεγάλης αποδοχής από τον κόσμο.

Παράλληλα με τον Γιάννη Ζαρόπουλο ο κ. Δήμαρχος προχώρησε στην ανακοίνωση και των εφτά αντιδημάρχων.

Ας δούμε την απόφαση, τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες τους.

Απόφαση Δημάρχου νια τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
(άρθρο 59)

ΑΠΟΦΑΣΗ αρίθμ.. 405 72013
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 74 και 282 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α77- 6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α»), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α711-4-2012), με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1292/Β 711.08.2010) «Προιτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν, 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν- 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης».
4. Την υπ’ αριθμ. 41/2010 (αριθμός πρωτοκόλλου 71351/14-12-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Ορκωμοσία τ to ν αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων και των μονομελών οργάνων διοίκησης και ορισμός Αντιδημάρχων».
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία, της απογραφής του έτους 2011, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Β 728-12-2012) από τα οποία προκύπτει ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Καλαμπάκας ανέρχεται σε 21,991 κατοίκους.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2276/Β/12- 10-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
7.Την υπ.αριθμ. 4/2013 απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας με θέμα «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτωνν του (άρθρο 59).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαμπάκας, με νέες αρμοδιότητες από 1-8-2013 έως 31-8-2014 και τους μεταβιβάζει ως εξής:
No, 9374

1. Τον κ. Ηρακλή Αλμπάνη με αρμοδιότητες στο τομέα Διοίκησης Διαφάνειας -Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού.

2. Τον κ. Κω/νο Καρακώστα με αρμοδιότητες στον τομέα Περιαστικής Ανάπτυξης- Τοπικής Οικονομίας – Περιβάλλοντος (όσον αφορά τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του ενιαίου Δήμου Καλαμπάκας).
3. Τον κ. Σωτήριο Παπαχρήστο με αρμοδιότητες στο τομέα Έργων- Υποδομών -Πολιτικής Προστασίας & Αμαξοστασίου
4. Τον κ. Γεώργιο Ρουστάνη με αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ασπροποτάμου – Μαλακασίου – Καστανιάς
5. Τον κ. Ηλία Κωστόπουλο με αρμοδιότητες στον τομέα Καθαριότητας –
– Ανακύκλωσης – Κοιμητηρίων – Τραπεζοκαθισμάτων – Περιπτέρων.
6. Τον κ. Δημήτριο Λύπα με αρμοδιότητες στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αμμοληψίας – Αδειοδοτήσεων – Καταστημάτων – Κτηνοτροφίας – Αλιείας – Ε μπορικών Δραστηριοτήτων – Διαφημίσεων – Προστασίας Καταναλωτών – Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας – Κοινωνικής Πολιτικής,
Η θητεία των ανωτέρω αντιδημάρχων ισχύει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2013 απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας'(ήτοι από 1-1-2013 έως 31-8- 2014).
Β. Ορίζει νέο αντιδήμαρχο τον κ. Ιωάννη Ζαρόπουλο με αρμοδιότητες στον τομέα Πρασίνου – Αθλητικών Χώρων – Κοινόχρηστων Χώρων – Συντριβανιών
– Περιαστικών Δασών – Παιδικών Χαρών και Εθελοντισμού και με θητεία από 1-8-2013 έως 31-8-2014
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ασκεί ο Δήμαρχος.
No. 9374 P. 2
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηρακλής Αλμπάνης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κών/νο Καρακώστα.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.