Ε-65 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του εργοταξίου Βασιλικής

0 2.374

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – Χ.Θ. 122+780».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Υπ’ αριθ. CC/C/CO/T308N/PRO39545/GM/kp από 20-12-2023 έγγραφο κοινοπραξίας
«Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Γ) Υπ’ αριθ. CC/C/ΕΝ/T308N/ΙJ/200/000/TRA/TA5/RP.310.02.01 από 16-11-2023 Τεχνική
Μελέτη κοινοπραξίας «Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδας Ε65».

Δ) Το υπ’ αριθμ. CC01152B από 16/11/2023 Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελετών ανεξαρτήτου
Μηχανικού στη σύμβαση παραχώρησης Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65.

Ε) Τις υπ’ αριθμ. 5605/23/ 2572858 από 21/12/2023 και 5603/23/ 2579296 από 22/12/2023
εισηγητικές αναφορές του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με τις οποίες συνηγορεί στις
απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων απαραίτητων μέτρων
οδικής ασφάλειας από τους εμπλεκόμενους – εκτελούντες το έργο (τοποθέτηση κατάλληλης
σήμανσης έγκαιρης προειδοποίησης, άριστη λειτουργική κατάσταση υλικών σήμανσης, τοποθέτηση
συνεργείου προς ενημέρωση οδηγών).

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση των χρηστών των οδών και την
ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εν θέματι εργασιών σε περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

1. Την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής κλίμακας από σήμερα 22-12-2023 κι ειδικότερα την προσωρινή λειτουργία της κυκλικής πλατείας στον Α/Κ Βασιλικής (κυκλικού κόμβου) και την κυκλοφορία των οχημάτων σε όλες τις οδούς πέριξ αυτής, με εξαίρεση τον κλάδο που συνδέει την μικρή κυκλική πλατεία του Α/Κ Βασιλικής με τον αυτοκινητόδρομο Ε- 65 (μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του Αυτοκινητόδρομου Ε-65).

2. Οι αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια από 22-12-2023 μέχρι την 30-06-2024 καθ’ όλο το 24ωρο.

́Α ρ θ ρ ο 2ο

– Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών οφείλει:

Α) Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε
απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Β) Να ενεργεί ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να
ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών.

Γ) Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, εκ των προτέρων, να συμφωνήσει και να λάβει
όλα τα ενδεδειγμένα (και προκαταρκτικά) μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η
παρεμπόδιση των χρηστών. Προς τούτο δέον όπως προ κάθε σημείου έναρξης εργασιών, να
μεριμνήσει για την τοποθέτηση υπαλλήλου, ο οποίος θα προειδοποιεί καταλλήλως τους χρήστες των
οδών για τα τελούμενα έργα επί αυτών.

́Α ρ θ ρ ο 3ο

– Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:

• Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από το Διοικητή του Α.Τ. Μετεώρων και την εταιρεία
εκτέλεσης των εργασιών για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες μελέτες και το
εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης
παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.

• Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της
προαναφερόμενης οδικής σήμανσης.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή, αίρεται.

́Α ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr