Δήμος Μετεώρων: Τροποποιήσεις στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Λύπα και Θεοχάρη

0 388

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ ́αριθμ.206/4-5-2020 απόφασης του∆ημάρχου Μετεώρων περί ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Έχοντας υπ’ όψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα «Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του ∆ημάρχου.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́19-7-2018)Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και αναπλήρωση του ∆ημάρχου.

3.Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019( ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β’),απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. Πρωτοβάθμιοι και ∆ευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3582/2010,όπως ισχύει .

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Μετεώρων (ΦΕΚ 2276/τ.Β ́/12-10-2011).

5.Την με αριθμ. 439/2019, απόφαση του ∆ημάρχου αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων με θητεία από 02/9/2019 μέχρι 31/8//2021εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου .

6.Την με αριθμ. 453/2019, απόφαση του ∆ημάρχου αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων κ. Γεωργίου Θώμου ,κ. Γεωργίου Παπανικολάου και κ. Στέφανου Θεοχάρη, με θητεία από 02/9/2019 μέχρι 31/8//2021 ,εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου .

7. Την με αριθμ .43/2020,απόπφαση του ∆ημάρχου αναφορικά με ορισμό άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβούλου κ. ∆ημητρίου Λύπα ̧ με θητεία από 02.02.2020έως 31.02.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

8.Την με αριθμ. 206/2020, απόφαση του ∆ημάρχου αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων κ. Γεωργίου Θώμου , ,κ. Γεωργίου Παπανικολάου και κ. Στέφανου Θεοχάρη, με θητεία από 02/9/2019 μέχρι 31/8//2021 ,εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου .

9. Την με αριθμ 229/2020, απόφαση του ∆ημάρχου Μετεώρων ,αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 10. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ∆ήμου Μετεώρων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιούμε την αριθμ.206/4-5-2020, απόφασή μας ως εξής :
Από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδημάρχο κ. Στέφανο Θεοχάρη, καταργεί την άσκηση αρμοδιότητας για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ,αποκλειστικά για αγροτεμάχιο που αφορά τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, για την ∆ημοτική Ενότητα Βασιλικής.
Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον Αντιδήμαρχο ∆ήμου Μετεώρων κ. Στέφανο Θεοχάρη, δυνάμει της υπ ́αριθμ.206/2020, απόφασή μας εξακολουθούν να ισχύουν.
Τροποποιεί και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. ∆ημήτριο Λύπα, την άσκηση αρμοδιότητας για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, αποκλειστικά για αγροτεμάχια που αφορούν τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε , για τις ∆ημοτικές Ενότητες Βασιλικής.
Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο ∆ήμου Μετεώρων κ. ∆ημήτριο Λύπα, δυνάμει της υπ ́αριθμ:43/2020 απόφασής μας , εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Μετέωρων.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.