Δήμος Μετεώρων: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Επιτροπή

0 261

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις  4 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Αίτηση Ζτρίβα Βασιλείου για έγκριση υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης  στην Κοινότητα Ασπροκκλησιάς.

2.-Αίτηση Πίσπα Γεωργίου περί παραχώρησης έκτασης δασικού χαρακτήρα στη θέση «Μπιμπελό» της Κοινότητας Κλεινού για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

3.-Αίτηση Χατζημιχαήλ Κων-νου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

4.-Κοπή επικίνδυνων δέντρων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Κόττης Δημήτριος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Τα μέλη Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 4  Μαρτίου 2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

1.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕΦ81/2020 εφέσεως του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ’ αριθ. 8/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας  (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

2.-Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 455/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

3-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

4.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 315/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων..

5.-Προέλεγχος των λογαριασμών οικ. έτους 2019 και σύνταξη εκθέσεων ισολογισμού.

6.-Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ».

7.-Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δαπάνης προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής  

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 2η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 4η Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Καστανιάς Κοινότητας Καστανιάς περιόδου 2019-2028».

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

2.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου  Κοινότητας Αμαράντου περιόδου 2019-2028».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

3.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς Κοινότητας Ασπροκκλησιάς περιόδου 2019-2027».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

4.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Γάβρου Κοινότητας Γάβρου περιόδου 2019-2028».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

5.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου περιόδου 2019-2028».

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

6.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κοινότητας Κλεινού περιόδου 2019-2028».

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος – πρότασης του συμβούλου της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” για διαμόρφωση θέσης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το εκλογικό σύστημα στις περιφέρειες και στους δήμους.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων για έκδοση ψηφίσματος, αναφορικά με τις προτάσεις τους επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

9.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

10.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

11.-Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στην Κοινότητα Διάβας (Ούγγρος-Μπουτίνας). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

12.-Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στην Κοινότητα Περιστέρας (είσοδο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

13.-Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στην Κοινότητα Καστανιάς (Μύλος Παπανικολάου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

14.-Εισφορά σε γη της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Καστρακίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

15.-Αίτηση Ντούλα Ευθύμιου περί αλλαγής ονόματος σύμβασης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

16.-Περί απαλλαγής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων , καταστημάτων εστίασης και συναφή επαγγελμάτων  που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω  λήψης μέτρων αποτροπής  διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

17-Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

18.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Διάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

19.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

20.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Οξύνειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

21.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Βλαχάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

22.-Αίτηση Ζτρίβα Βασιλείου για έγκριση υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης  στην Κοινότητα Ασπροκκλησιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

23.-Αίτηση Πίσπα Γεωργίου περί παραχώρησης δασικού χαρακτήρα έκτασης στη θέση «Μπιμπελό» της Κοινότητας Κλεινού για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

24.-Κοπή επικίνδυνων δέντρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

25.- Αίτηση Κουτσούκη Βασιλείου περί παράτασης μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

 

                                                Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

                                                        Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.