Δήμος Μετεώρων: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

1 488

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 15η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 8η  Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Ανάκληση της υπ΄αριθ. 201/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την παραχώρηση-εκμίσθωση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και εμφιάλωσης-εμπορίας του πόσιμου ύδατος από την κοινοτική πηγή  «Γκούρα» της Κοινότητας  Αμαράντου στην εταιρεία  «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

2.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καταφύτου  οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανανικολάου Γεώργιος

3.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανανικολάου Γεώργιος

4.-Περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Κοινότητας Πολυθέας οικ. έτους 2021. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

5.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

6.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

7.-Υποβολή πρότασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

8.- Καθορισμός διδάκτρων Μουσικής Σχολής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

9.-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μετεώρων έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

 

                                                   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

                                                            Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

Σημείωση:

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα ενημερωθούν για τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.


Οικονομική Επιτροπή

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 28η/2020 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 8  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

 

1.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καταφύτου  οικ. έτους 2021.

2.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2021.

3.-Περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Κοινότητας Πολυθέας οικ. έτους 2021.

4.-Εξειδίκευση πίστωσης  για αγορά τροφίμων τα οποία θα διατεθούν σε ευπαθή άτομα του Δήμου μας.

5.-Αποδοχή πίστωσης από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού covid-19.

6.-Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Μετεώρων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

7.- Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 (Δ΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

9.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2021. 

10.-Διαγραφή οφειλών.

11.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2020.

12.-Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

13.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 664/2020 απόφασης Δημάρχου.

14.-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ένδικου βοηθήματος για καταβολή μισθωμάτων και απόδοση μισθίου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Αμαράντου.

15.-Εύρεση Τεχνικής Λύσης υδροδότησης ιδιοκτησιών περιοχής εκατέρωθεν σιδηροδρομικών γραμμών ΟΣΕ.

16.-Καθορισμός διδάκτρων Μουσικής Σχολής. 

17.-Πρόσληψη  προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών-εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Αντώνιος Τούλας  

 

Σημείωση:

Τα μέλη της επιτροπής θα ενημερωθούν για τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Σκαμιάς λέει

    “Υποβολή πρότασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας.”
    Να διαθέτει κλιματισμό………

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.