Δήμος Μετεώρων: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

0 680

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 9η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 18 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1. Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

2. Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089269 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ».

4. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή τουριστική έκθεση της Αθήνας World Tourism Expo.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ Ι. ΖΙΩΓΑ».

6. Ανάθεση εργασιών επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕΔΔΗΕ.

7. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου, στη γιορτή του αγώνα τετρακίνητου club που διοργανώνει η Λέσχη 4Χ4 Χρυσομηλιάς.

9. Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων».

10. Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Δήμου Μετεώρων».

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Δήμου Μετεώρων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

12. Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας στο Δήμο Μετεώρων.

13. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μετεώρων», στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

14. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μετεώρων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων –Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.