Δήμος Μετεώρων: Συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης των Αδέσποτων – Τα ονόματα

1 1.080

Στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανακοινώθηκε σήμερα η νέα πενταμελής επιτροπή διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Μετεώρων.

Η απόφαση:

ΘΕΜΑ: « Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μετεώρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Έχοντας υπ’ όψη :

  • Τα άρθρα 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε’ της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’)
  • Την απόφαση Δημάρχου υπ ́αριθ. 229/11-5-2020 περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
  • Το έγγραφο του φιλοζωικού σωματείου «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΦΙ.ΣΥ.ΚΑ)»
  • Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Μετεώρων για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Συγκροτεί Πενταμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μετεώρων η οποία αποτελείται από τους:

1. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟ κτηνίατρο, υπεύθυνο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μετεώρων 

2. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟ , εκπρόσωπο του Δήμου Μετεώρων και υπεύθυνο για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο λειτουργίας της επιτροπής με αναπληρωτή τον ΛΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

3. ΖΑΛΑΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ εκπαιδευτής σκύλων.

4. ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ μέλοςτου φιλοζωικού σωματείου «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ μέλο ςτου φιλοζωικού σωματείου «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

Β. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4235/2014 και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

Κοινοποίηση : 1) ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟ2) ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟ3) ΛΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 4) ΖΑΛΑΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ5) Φιλοζωικό Σωματείο «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» (προς ενημέρωση των μελών του)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Πεζοδρομιάκιας λέει

    Από επιτροπές σκίζετε…….μόνο που την θεραπεία του αδέσποτου την ανέλαβε φιλότιμος συμπολίτης!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.