Δήμος Μετεώρων – Ορισμός Εισηγητών στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

0 432

Ορισμός Εισηγητών στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α’ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016.

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Ο ∆ήμαρχος Καλαμπάκας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 περί ορισμού ως εισηγητών στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού ανεξάρτητα από την οργανωτική τους μορφ ή(∆ιεύθυνση, Τμήμα ή και αυτοτελές Γραφείο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως τακτικό εισηγητή στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο την υπάλληλο Μέλλιου Βαϊα του Αποστόλου , κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικών με βαθμό Α ́ προϊσταμένη του τμήματος Ανθρωπίνου ∆υναμικού και ∆ιοικητικής Μέριμνας και αναπληρωτή την Βαλκανιώτη Μαρία του Στεφάνου, υπαλλήλου Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου χρόνου του ∆ήμου Μετεώρων, κατηγορίας ΤΕ1, ειδικότητας ∆ιοικητικού με βαθμό A ́, υπάλληλο που τον αναπληρώνει στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.