Δήμος Μετεώρων: Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και των δημοτών από τα δίδακτρα της Μουσικής Σχολής στο LOCKDOWN

0 294

Η Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α ́& 5043/14-11-20 τεύχος Β ́)» συζητήθηκε στην περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων.

Στην συνεδρίαση αποφασίστηκε:

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, όλα τα ανωτέρω και το γεγονός ότι οι απαντήσεις των ∆ημοτικών συμβούλων στάλθηκαν στο τμήμα ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου ∆υναμικού, Γραμματεία ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Μετεώρων είτε με e-mail είτε με τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα) Αποδέχεται την 326/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει

1.την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων (τροφείων) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ∆ήμου για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους, βάσει της ∆1α/ΓΠ.οικ. 72989/2020 -ΦΕΚ 5043/Β/14-11-2020, από 16 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, και εφόσον παραταθεί το χρονικό διάστημα της αναστολής να ληφθεί νέα απόφαση ∆.Σ..

2.την απαλλαγή της καταβολής διδάκτρων σε όλα τα τμήματα της Μουσικής Σχολής και των Χορευτικών του ∆ήμου Μετεώρων για το χρονικό διάστημα από την 09.11.2020 και για όσο διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021.

•Οι ∆.Σ. Χρήστος Σινάνης, Μαρία Φροσυνάκη, Πολυζώης Xαλατσάκης, ∆ημήτριος Ζαμπούρας, Σπύρος Θεμέλης, Κων/νος Ράντος, Ιωάννης Γιαννούλας, Μαρία Τράντου-Βουρλίτση, Κων/νος Παπάντος, Ευαγγελία Μπαντέκα Νάνη, Χρήστος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Καραπέτσας, Ελευθέριος Αβραμόπουλος και ∆ημήτριος Ζιώγας, ψήφισαν θετικά με την παρατήρηση η απαλλαγή των γονέων από τα τροφεία να γίνει για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως και το ∆εκέμβριο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2020

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.