Δήμος Καλαμπάκας: Καταγγελία 19 συμβάσεων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Στην καταγγελία των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλαμπάκας,

0 147

Στην καταγγελία των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλαμπάκας,

Στην καταγγελία των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλαμπάκας, που παρατάθηκαν αυτοδίκαια δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, με την υπ’ αριθμ. 102/3160/1-3-2016 Απόφασης του Δημάρχου Καλαμπάκας και με την 818/23182/30-12-2016 Διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Καλαμπάκας αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει ως εξής:

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Έχοντας υπ’ όψη:

1.Το άρθρο 103 του Συντάγματος.

2.Την Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-199 9.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 5,6,7, και 11 του Π.∆. 1 64/2004 (ΦΕΚ135/τ. Α ́), «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμ ένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», το οποίο ενσωμάτωσε την παραπάνω Οδηγία.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4429/2016(ΦΕΚ 1 99/τ. Α ́/21-10-2016) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτ ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012(Α ́250).

5.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης-Πρόγ ραμμα Καλλικράτης».

6.Την αριθμ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/51/οικ.27778/27-10-2016 Ε γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

7.Την αριθμ. 336/14769/26-6-2015 Απόφαση ∆ημάρχου με την οποία προσλήφθηκε προσωπικό για αντιμετώπιση εποχικών ή π αροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης (8μηνης) χρονικής διάρκειας (άρθρο 21 του Ν.2190/1994) από 2-7-2015 έως 1-3-2016, κατόπιν της αριθ. 10005/14.5.2015 ΣΟΧ1/2015 προκήρυξης του ∆ήμου.

8.Την υπ ́αρίθμ. 102/3160/1-3-2016 Απόφαση του ∆ημάρ χου Καλαμπάκας με την οποία παρατάθηκαν αυτοδίκαια οι συμβάσεις του α νωτέρω προσωπικού έως 31-12-2016, βάσει του άρθρου 50 του Ν.4351/2015.

9.Την αριθμ 818/23182/30-12-2016 ∆ιαπιστωτική πράξη ∆ημάρχου περί αυτοδίκαιης παράτασης ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέχρι και τις 31/12/2017.

10. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 άρθρο 7 περί λύση ς της σύμβασης

11.Τα Πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομ έλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017σύμφωνα με τα οποία επ ιγραμματικά: α) είναι αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις με την παράταση των συμβάσεων του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 β) υπάρχει το κώλυμα της διαδοχικότητας των συμβάσε ων κατά το άρθρο 5 του Π.∆. 164/2004 γ) είναι αντισυνταγματική η νομιμοποίηση δαπανών γι α τα δεδουλευμένα του άρθρου 25 του Ν. 4456/2017 και δ) είναι “ανεπίτρεπτη από τις ως άνω διατάξεις η συ νέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει των άκυρων συμβάσεων, κατά πα ραβίαση της συνταγματικώς επιτρεπόμενης (άρθρο 103 παρ. 8 εδ. α ́) εξαιρετικής διαδικασίας προσλήψεων βάσει του άρθρου 205 του Κώδ ικα κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και η καταβολή τ ων αποδοχών τους για το μέλλον”.

12. Το άρθρο 207 παρ. 2 του ν. 3584/2007, σύμφωνα μ ε το οποίο επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίο υ ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο.

13. Το άρθρο 24 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου «Τροπ οποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ τεύχος) και άλλες διατάξεις».

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Καταγγέλλουμε από 01-07-2017 (τελευταία μέρα εργασία ς η 30-6-2017) τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τ ου παρακάτω αναφερόμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του ∆ήμου Καλαμπάκας, που παρατάθηκα ν αυτοδίκαια δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, με την υπ’ αριθμ. 102/3160/1-3- 2016 Απόφασης του ∆ημάρχου Καλαμπάκας και με την 818 /23182/30-12- 2016 ∆ιαπιστωτικής πράξης του ∆ημάρχου Καλαμπάκας, λ όγω του ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την 9 η Γενική Συνεδρίαση της 10-5-2017 δέχθηκε ότι το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α’ και 8 εδ. α’ και β’ του Συντάγματος, όποτε η παράταση ήταν μη νόμιμη, και το γεγονός αυτό συνιστά και σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων.

ΕΔΩ η απόφαση και τα ονόματα

Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης, ήτοι 1-7-2017, το ανωτέρω προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια και θα αποχωρήσει από την υπηρεσία δίχως κανένα δικαίωμα ή καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και  χωρίς καμία διατύπωση.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.