Δήμος Καλαμπάκας – 90 θέσεις μέσω του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας – Η κατανομή των 40 χιλ. θέσεων

Αντίστροφη μέτρηση για 40.000+10.000 προσλήψεις σε δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, παρότι η υλοποίηση του προγράμματος συζητήθηκε πολύ.

0 234

Αντίστροφη μέτρηση για 40.000+10.000 προσλήψεις σε δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, παρότι η υλοποίηση του προγράμματος συζητήθηκε πολύ.

Αντίστροφη μέτρηση για 40.000+10.000 προσλήψεις σε δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, παρότι η υλοποίηση του προγράμματος συζητήθηκε πολύ.

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν το φιλόδοξο πρόγραμμα της Κυβέρνησης που αναμένεται να ανακουφίσει οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες 40.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με πεντάμηνες συμβάσεις και 10.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Ηδη για τις πρώτες 40.000 θέσεις έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων. Επισημαίνεται ότι όσοι απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα.

Οι ειδικότητες
Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος είναι οι εξής: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων. ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.

Δείτε τα κριτήρια πρόσληψης

Το πρόγραμμα, έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη / επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ενδεικτικά τα προγράμματα αυτά, εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λ.π.
Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών υποδομών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουν οι οικογένειες τους παρουσιάζουν ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης.
Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας)
Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κλπ)
Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-05-2013). Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που θα περιγράφονται στις οικείες προσκλήσεις, δύναται το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων να ανέλθει σε επτά (7) μήνες. Η πράξη υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τον Δικαιούχο, σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου, όπως θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση.
Εμπλεκόμενοι φορείς

Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση, παρακολούθηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των οικείων Ε.Π.

Δικαιούχος: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία θα είναι αρμόδια για την έναρξη της Πράξης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ.): φορέας αρμόδιος για την υλοποίηση της Πράξης, υπεύθυνος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιβλεπόντων φορέων και ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων, την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

Επιβλέποντες Φορείς: Οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν, θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους (Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες).

Ένταξη της πράξης- Επιλογή Επιβλεπόντων φορέων

Ο δικαιούχος της πράξης, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του/των οικείων/οικείου Ε.Π., υποβάλλει αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στην σχετική πρόσκληση. O Ο.Α.Ε.Δ αναλαμβάνει βάσει του Ν.4152/2013, την υλοποίηση την Πράξης η οποία περιλαμβάνει:

την επιλογή των επιβλεπόντων φορέων και τον προσδιορισμό του αριθμού των θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα,
την επιλογή των ανέργων και την τοποθέτησή τους στις θέσεις εργασίας που έχουν υποδειχθεί από τους επιβλέποντες φορείς
την απασχόληση των ωφελουμένων στους επιβλέποντες φορείς.

Ο Ο.Α.Ε.Δ., απευθύνει πρόσκληση προς τους δυνητικούς Επιβλέποντες φορείς και τους δυνητικούς ωφελούμενους για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους, εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Κατά την υποβολή των αιτήσεων των δυνητικών επιβλεπόντων φορέων θα προσδιορίζονται:
Α) ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων εργασίας και η τεκμηρίωση αυτών βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και αναγκών
Β) οι ειδικότητες των ωφελουμένων
Συγκεκριμένα οι φορείς του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για την πρόσληψη ατόμων σε θέσεις εργασίας κατανεμημένες ανά αιτούμενη ειδικότητα, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) προς την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.. Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τον αριθμό και τις ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων.

Μετά τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης των αιτήσεων, ο Ο.Α.Ε.Δ ολοκληρώνει τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση.

Εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ απόφαση, με την οποία οι εν λόγω φορείς ορίζονται ως Επιβλέποντες Φορείς της πράξης, οι οποίοι εφεξής, έχουν την ευθύνη για την πρόσληψη, την τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας και την πιστοποίηση της απασχόλησής τους.

Ωφελούμενοι – Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής

Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην χώρα. 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.*
2. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (16 εως 29 ετών) .
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
5. Εκπαιδευτική εξειδίκευση/ειδικότητα, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.
* Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι μόνο το ένα (1) μέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράμματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο (2) μέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις, σύμφωνα με τα εδ.2 και 3 του άρθρου 6.8 της παρούσας.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αφορούν στα ακόλουθα:
1. Διάρκεια ανεργίας
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
3. Ηλικία
4. Οικογενειακή κατάσταση
5. Εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται).

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις καθώς και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωση της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη θέση απασχόλησης και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις .

Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση και αντιστοιχούν, σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5.2 αντίστοιχα της παρούσας. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μία (1) φορά με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική του αίτηση, στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο, τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 5.2 της παρούσας, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς (έως τρεις) κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν.

Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και υπογράφεται από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς τον Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ.
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από άλλο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού, εντός 5 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

Επιλογή Προσωπικού – Πρόσληψη

Δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την πρόσληψη τους από τον Επιβλέποντα φορέα.

Η επιλογή πραγματοποιείται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση. Eφόσον προκύψει εκ νέου ισοβαθμία, επιλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες σε επιμέρους κριτήρια του άρθρου 5.2 της παρούσας όπως αυτά θα καθοριστούν στην οικεία πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται με ευθύνη του Προϊσταμένου του οικείου ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως μετά την επιλογή τους, στον φορέα Επίβλεψης στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

Ο επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της παρούσας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από το ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει. Οι επιλεγέντες, από την ημερομηνία επιλογής τους και για το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν από άλλο φορέα. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα και διαγράφονται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Κατόπιν ο Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψής τους και ενημερώνει σχετικά τον Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των επιλεγέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με νέο ηλεκτρονικό αίτημά του να ζητήσει την αντικατάσταση τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων, από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις εργασίας από Επιβλέποντες Φορείς τότε δύναται με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς.

Επιλέξιμες Δαπάνες Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου).

Οι ειδικότεροι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών όσον αφορά το είδος και το χρόνο πραγματοποίησής τους θα προσδιοριστούν στην/στις προσκλήσεις της/των Ε.Υ.Δ του/των Οικείων Ε.Π προς τον Δικαιούχο. Ως πραγματικές θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, δικαιολογούνται από τους στόχους και τους όρους των εγκεκριμένων πράξεων και δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αξίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται με την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (14053/ ΕΥΣ 1749/27.03.2008) όπως αυτά ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας», νοείται κάθε έγγραφο, το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί πλήρως ότι η λογιστική εγγραφή απεικονίζει πλήρως τις εργασίες που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά τα οποία εκδίδει ο Δικαιούχος. Αναφορικά με την τήρηση των στοιχείων, ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές της πράξης. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη.
Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλ. κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κωδικός ΟΠΣ της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
Όλες οι δηλώσεις δαπανών περιλαμβάνουν, για κάθε άξονα προτεραιότητας, το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 56, στις οποίες υποβλήθηκε ο δικαιούχος για την υλοποίηση των πράξεων καθώς και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά που έχει καταβληθεί ή οφείλεται στον δικαιούχο σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη δημόσια συνεισφορά (άρθρο 78, καν 1083/2006).

Χρηματοδότηση Πράξης– Πληρωμές Δικαιούχων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η έκδοση της Απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ και θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι πληρωμές προς τον δικαιούχο θα πραγματοποιούνται ως εξής: Α) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού καταβάλλεται, μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των επιβλεπόντων φορέων και τον προσδιορισμό του αριθμού των θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα.
Β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ανέργων και τοποθέτησής τους σε θέσεις εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.
Γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 20% (είκοσι) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού συνίσταται στην αποπληρωμή του ποσού που υπολείπεται και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης (100%) του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

• Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων • Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων

Έλεγχος και Παρακολούθηση
Γενικά.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της πράξης, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
§ τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων,
§ την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
§ την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης,
§ την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
§ την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
§ την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
§ την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα
1. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί μέρους πράξεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.
2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχειριστική Αρχή, στον δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, τον ΟΑΕΔ καθώς και στους επιβλέποντες φορείς της πράξης.
3. Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π. ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου.
4. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Επίσης ελέγχεται:

Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.
Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Προς το Δικαιούχο

Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.
Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ΄όλη την περίοδο υλοποίησης και βασίζονται:

– Στην με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Στην παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ..
– Στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Σε όλα τα επίπεδα από τον Δικαιούχο, την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές της πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Διαδρομή του Ελέγχου

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους.
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Τήρηση Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Πράξης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη.

Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης της πράξης, εκ μέρους των φορέων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους ενέργειας α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και β) του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος», από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη.Επίσης ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ωφελούμενο ότι έχει προσληφθεί στα πλαίσια προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Όλοι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στις ωφελούμενες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο. Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Αναλυτικά οι κατανομή ανά δήμο και περιφέρεια είναι η εξής:

ΑΤΤΙΚΗ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Αθηνών1.865Καλλιθέας278
Σπετσών22Αχαρνών296
Κυθήρων22Πειραιά455
Αίγινας36Υδρας15
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας56Πόρου22
Λαυρεωτικής70Τροιζηνίας20
Καισαριανής73Μάνδρας-Ειδυλλίας50
Παιανίας74Ραφήνας-Πικερμίου56
Σαρωνικού81Περάματος70
Ελευσίνας84Αγίας Βαρβάρας74
Κρωπίας84Φιλοθέης -Ψυχικού75
Πεύκης86Μεταμόρφωσης83
Μαραθώνα93Ασπρόπυργου84
Σπατών-Αρτέμιδας95Βριλήσσίων85
Πεντέλης98Δάφνης-Υμηττού93
Σαλαμίνας109Ωρωπού94
Μοσχάτου-Ταύρου112Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας98
Παπάγου- Χολαργού123Μεγάρων104
Χαϊδαρίου131Διονύσου111
Ηρακλείου137Αλίμου115
Παλλήνης151Φυλής127
Πετρούπολης162Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης137
Βύρωνα169Ελληνικού-Αργυρούπολης142
Κορυδαλλού176Γαλατσίου162
Νέας Ιωνίας185Αγίας Παρασκευής165
Ζωγράφου196Αγίων Αναργύρων -Καματερού172
Κηφισιάς197Παλαιού Φαλήρου179
Νέας Σμύρνης202Αιγάλεου193
Ηλιούπολης215Αγίου Δημητρίου197
Γλυφάδας242Αμαρουσίου200
Χαλανδρίου205Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη292
Ιλιου234Περιστερίου385
Κερατσινίου-Δραπετσώνας253Αγκριστρίου15
  ΣΥΝΟΛΟ4188
    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Θάσου60Καβάλας286
Σαμοθράκης18Παρανεστίου22
Κ. Νευροκοπίου32Τοπείρου46
Προσοτσάνης54Ιασμου55
Δοξάτου25Μαρώνια-Σαπές59
Μύκης59Αρρινές66
Σουφλίου60Διδυμότειχο79
Αβδηρα77Παγγαίου130
Νέστου91Δράμας238
Ορεστειάδας152Κομοτηνής269
Ξάνθης262Αλεξανδρούπολης296
  ΣΥΝΟΛΟ890
    
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Ζαχάρως36Καλάβρυτα44
Αρχαίας Ολυμπίας55Ακτιο-Βόνιτσα75
Κυλλήνης89Ναύπακτος111
Ιεράς πόλης Μεσολογγίου134Αιγιαλείας196
Πάτρας845Θέρμη32
Ερύμανθος36Ξηρομέρι48
Ανδρίτσαινα-Κρέστενα56Πηνειός84
Δυτική Αχαΐα103Ηλιδας127
Πύργος189Αγρίνιο365
  ΣΥΝΟΛΟ2905
    
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Πρεσπών15Νεστορίου22
Δεσκάτης38Αργος Ορεστικού76
Σέρβες Βελβεντό97Αμύνταιο113
Βόιο121Γρεβενών172
Φλώρινας214Καστοριάς233
Εορδαία296Κοζάνης462
  ΣΥΝΟΛΟ781
    
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Θεσσαλονίκης1.010Νέα Ζίχνη39
Σιθωνίας42Εμμανουήλ Παππά46
Πύδνα-Κολινδρό47Αριστοτέλη58
Κασσάνδρας60Σκύδρας63
Βισαλτίας63Ηρακλεία66
Πολύγυρος69Σιντική70
Βόλβης74Δίου Ολύμπου82
Αλμωπίας86Παιονίας88
Εδεσσας90Νάουσας100
Χαλκηδόνας104Νέα Προποντίδα117
Ωραιόκαστρο119Λαγκαδάς126
Αλεξάνδρειας129Δέλτα144
Θερμαϊκός156Κιλκίς161
Αμπελοκήπων-Μενεμένη162Θέρμη166
Πέλλας196Βέροιας207
Πυλαία-Χορτιάτης220Σερρών238
Νεάπολης-Συκεών260Κατερίνης267
Καλαμαριάς284Παύλου Μελά307
Κορδελιό-Εύοσμος314Αμφίπολης29
  ΣΥΝΟΛΟ2504
    
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Αλόννησος18Τρικκαία302
Αργιθέα20Λάρισα607
Σκιάθος25Σκόπελο19
Νότιο Πήλιο39Ζαγορά-Μουρεσίου22
Αγιά44Λίμνη Πλαστήρα33
Τέμπη52Ρήγα Φεραίου40
Πύλη57Φαρκαδόνα50
Φάρσαλα69Μουζάκι52
Σοφάδες73Παλαμάς64
Καλαμπάκα90Αλμυρός70
Ελασσόνα121Κιλελέρ78
Τύρναβος93Βόλου538
Καρδίτσα208ΣΥΝΟΛΟ909
    
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Αγαθονήσι10Κως204
Ανάφη10Σίκινος10
Χάλκη10Μέγιστη10
Φολέγανδρος10Λειψή10
Κίμωλος10Τήλος10
Κάσος15Νίσυρος15
Αστυπάλαια15Αντίπαρος15
Κύθνος15Σέριφος15
Ιος18Αμοργός15
Σίφνος18Κέα18
Πάτμος22Σύμη22
Κάρπαθος30Μήλος22
Τήνος38Λέρος35
Πάρος61Ανδρος40
Κάλυμνος71Μύκονος63
Νάξος και Μικρές Κυκλάδες85Θήρα78
Σύρος-Ερμούπολη95Ρόδος674
  ΣΥΝΟΛΟ533
    
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Αγιος Ευστράτιος10Λέσβος566
Οινούσσες10Ψαρά10
Ικαρία55Φούρνοι Κορσεών15
Σάμος219Λήμνος110
Χίος336ΣΥΝΟΛΟ630
    
ΚΡΗΤΗ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Γαύδος10Αγιος Νικόλαος110
Οροπέδιο Λασιθίου18Χερσόνησος210
Κάντανος-Σελίνου22Χανιά457
Αμάριος23Σφακιά18
Κίσσαμος43Ανώγεια18
Γόρτυνα62Βίαννος22
Μυλοπόταμος69Αγιος Βασίλειος33
Σητεία71Αποκόρωνας62
Φαιστός97Αρχάνες Αστερουσίων66
Ιεράπετρα108Μινώα Πεδιάδας70
Μαλεβίζι114Πλατανιάς82
Ρέθυμνο247Ηράκλειο688
  ΣΥΝΟΛΟ884
    
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Ελαφόνησος10Ναύπλιο131
Δυτική Μάνη28Αργος-Μυκήνες160
Νότια Κυνουρία36Κόρινθος220
Μεγαλόπολη42Νεμέα24
Γορτυνία47Επίδαυρος32
Ερμιονίδα52Βόρεια Κυνουρία41
Ευρώτας68Οιχαλία45
Πύλος-Νέστορας81Ανατολική Μάνη50
Μονεμβασιά84Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης66
Μεσσηνία91Βέλος-Βόχας72
Λουτράκι-Αγιοι Θεόδωροι83Σπάρτη135
Σικυωνία86Τρίπολη181
Τριφυλλία106Καλαμάτα263
  ΣΥΝΟΛΟ814
    
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Ζαγόρι22Αρτα230
Γεώργιος Καραϊσκάκης33Βόρεια Τζουμέρκα32
Κόνιτσα34Μέτσοβο33
Φιλιατά42Κεντρική Τζουμέρκα37
Δωδώνη54Πωγώνι50
Πάργα68Σούλι55
Ζήρος74Νικόλαος Σκουφάς69
Ηγουμενίτσα141Ζίτσα79
Ιωάννινα599Πρέβεζα169
  ΣΥΝΟΛΟ1067
    
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Μεγάνησος10Κέρκυρα694
Ιθάκη22Παξοί18
Κεφαλλονιά234Λευκάδα141
Ζάκυνθος266ΣΥΝΟΛΟ532
    
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΔήμοςΘέσειςΔήμοςΘέσεις
Σκύρου18Χαλκίδας434
Αλίαρτου46Δίστομο-Αράχοβα-Αντίκυρα36
Ορχομενός50Αμφίκλειας-Ελάτειας48
Μώλου-Αγιου Κωνσταντίνου52Μαντούδιου-Λίμνης-Αγία Αννας51
Κάρυστου53Δομοκού52
Ερέτριας57Στυλίδας56
Καρπενήσιου63Αγράφων62
Μακρακώμης71Δωρίδα67
Διρφύοι-Μεσσαπία82Τανάγρα82
Ιστιαία-Αιδηψός92Λοκρών84
Κύμη-Αλιβέρι122Δελφών121
Θήβας156Λιβαδειάς135
Λαμίας323ΣΥΝΟΛΟ1185

πηγή e-dimosio.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.