Δημοπράτηση του έργου “Κέντρο αναρρίχησης και αξιοποίησης βράχων Αγίου Δημητρίου και Γάβρου της Δ.Ε. Χασίων του Δ. Μετεώρων”

0 772

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων , θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 85.723,72 €

β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 33.240,86 €

γ) κατηγορία ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 93.834,61 €.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό πρωτ. 7874/2-06-2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετεώρων, ανέρχεται στο ποσό των 270.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Μετεώρων, οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1, 42200, Καλαμπάκα, μέχρι τις 16/06/2023.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου κάτω των ορίων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2,00 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.354,84 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 10 (δέκα) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Από το γραφείο του Δήμαρχου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr