Δια της περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και Ποιότητας Ζωής Δήμου Μετεώρων

0 452

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 12η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 23η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Αίτημα Γενικού Λυκείου Καλ/κας για δημιουργία θέσης πάρκινγκ αναπήρων στο σχολείο.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

2.-Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Αγία Τριάδα» της Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

3.-Αίτημα Βασταρούχα Ηλία περί συνδρομής του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Νέας Ζωής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

4.-Περί απαγόρευσης κοπής και  βοσκής  σε δασική έκταση στην Κοινότητα Διάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

5.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

  1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 182 (αίτηση Ντάπα Χρήστου).

Εισηγητής:  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σωτήριος Παπαχρήστος. 

 

                                                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

                                                            Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Εισηγητή.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις  23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Αίτημα Γενικού Λυκείου Καλ/κας για δημιουργία θέσης πάρκινγκ αναπήρων στο σχολείο.

2.-Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Αγία Τριάδα» της Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς.

3.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 182 (αίτηση Ντάπα Χρήστου).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα μέλη Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.