Ασθενοφόρο Δωρεά της Ι.Μ Βαρλαάμ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία

0 902

«Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) οχήματος προερχόμενο από δωρεά της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας- ΕΚΑΒ Λάρισας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.2647/1998 (237Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2880/2001 ( ΦΕΚ 9/2001 Α’) «Πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.3 & 4 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 5. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 93 ).
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Υ.Ε.Κ. 47/τ.Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (Υ.Ε.Κ. 21/τ.Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
 7. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 117).
 8. Του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Την ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα», (Β’ 108).
 10. Την υπ’ αρ. πρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (1094/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2020) περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας»..
 11. Τη με αρ. 6983/85785/2017 απόφαση περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως » (Β’ 2002).
 12. Την υπ’ αρ. 3395/07-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΖ34465ΧΘΞ-ΝΥ6) εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Περί διαδικασίας δωρεάς ΕΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών προς φορείς του Δημοσίου».
 13. Το με αρ. πρ. 21/23-10-2009 έγγραφο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων με το οποίο γνωστοποιεί την πρόθεση χορήγησης ποσού 70.000,00€ προκειμένου να αγοραστεί από το ΕΚΑΒ ασθενοφόρο όχημα για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Καλαμπάκας.
 14. Την υπ’ αρ. ΣΥΝ 27/16-11-2009, θέμα 11 απόφαση αποδοχής της δωρεάς από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
 15. Το υπ’ αρ. Υ4δ/Γ.Π.152568/30-11-2009 έγκριση της υπ’ αρ. απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση αποδοχής δωρεάς του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
 16. Τις υπ’ αρ. ΣΥΝ 30/27-10-2020 και ΣΥΝ13/08-040-2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ περί προμήθειας ασθενοφόρου οχήματος κατόπιν της δωρεάς της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων.
 17. Τη με ΑΔΑΜ: 21SYMV008773183/16-06-2021 σύμβαση προμήθειας ασθενοφόρου οχήματος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας- ΕΚΑΒ Λάρισας.
 18. Το υπ’ αρ. 192429/20-06-2022 Δελτίο Κοινοποίησης Αποσπάσματος Έγκρισης Τύπου Μηχανοκίνητων Οχημάτων ειδικού Σκοπού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 19. Το με αρ. καταχ. 22GRRC010200641143 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
 20. Το από 10/08/2022 Πρωτόκολλο Παράδοσης- Παραλαβής και το με αρ. πρ. 5395/01-09-2022 Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής Ασθενοφόρου.
 21. Το με αρ. 5218/25-08-2022 αίτημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας- ΕΚΑΒ Λάρισας σχετικά με τη θέση σε κυκλοφορία ενός (1) ασθενοφόρου οχήματος.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Εγκρίνουμε τη θέση σε κυκλοφορία ενός (1) ασθενοφόρου οχήματος προερχόμενο από δωρεά της της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας- ΕΚΑΒ Λάρισας, με τα παρακάτω στοιχεία:

 

 

α/α

 

Αριθμός πλαισίου

Αρ.

κινητήρα

Αρ.

θέσεων

 

Καύσιμο

 

Κυλινδρισμός

 

Μάρκα/ Τύπος

 

1

 

VF3YCCNFB12U10702

 

4H03

 

5

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 

2.179 cc

 

PEUGEOT/V50PC

 

Την κίνηση και κυκλοφορία ρυθμίζουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Ά) και της ΚΥΑ με αρ. 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/΄Β/04-02-2010) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Τα διακριτικά γνωρίσματα που θα φέρει καθορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010

 

Το ανωτέρω όχημα το εγγράφουμε στη δύναμη των οχημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με την ένδειξη Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας.

 

Με εντολή Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ο AN. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

Κων/νος Καρανάτσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.