Ανάθεση προσωρινής τοποθέτησης Διευθυντών σε σχολεία των Τρικάλων και της Καλαμπάκας

0 756

Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθύντριας/-ντή σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Τρικάλων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 Κεφ. Ε΄ Αναπλήρωση του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/ 30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
  3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τη με αρ. πρωτ. 8145/28-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων».
  5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  6. Τη με αρ. Φ.350/70/97134/Ε3/-5-08-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Γνωστοποίηση ΦΕΚ».
  7. Τη με αρ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  8. Τη με αρ. πρωτ. 5052/31-08-2021 Απόφαση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων «Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθύντριας/-ντή σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Τρικάλων».
  9. Το γεγονός ότι οι Διευθυντές των: 4ου Δ.Σ. Τρικάλων, 25ου Δ.Σ. Τρικάλων και 5ου Δ.Σ Καλαμπάκας υπέβαλαν αίτηση παραίτησης η οποία έγινε δεκτή από το υπηρεσιακό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.5343/02-09-2021 Απόφαση της ΔΠΕ Τρικάλων.
  10. Την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων, όπως αυτή διατυπώθηκε στην με αρ. 24/02-09-2021 Πράξη του (Θέμα 2ο).

αποφασίζουμε

Αναθέτουμε την προσωρινή άσκηση καθηκόντων Διευθύντριας/-ντή στους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντριών/-ντών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Τρικάλων, από 03-09-2021, έως την έκδοση της σχετικής κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022, ως εξής:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.