Καλαμπάκα: Νέος χώρος λαϊκής αγοράς παράλληλα με τον καθιερωμένο χώρο

0 2.855

Έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς παράλληλα με την υφιστάμενη λαϊκή αγορά του ∆ήμου Μετεώρων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ – Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τη με αριθ. ∆1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210/Β/7-4-2020) Κ.Υ.Α.

2. Το άρθρο 8 του Ν.4682/2020 (Α ́76).

3. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α ́/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών»

6. Την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καλαμπάκας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει στην Κοινότητα Καλαμπάκας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020 την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς από 15/05/2020, παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19.

Η λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας αγοράς με την νυν υπαίθρια αγορά, θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή τις ίδιες ώρες. Η περιοχή λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς θα περιλαμβάνει :

1. τμήμα της οδού Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΑΗ από την διασταύρωση της με την οδό Ι. ΜΕΤΑΞΑ μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό ΙΕΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΝΤΑ.

2. τμήμα της οδού ΚΟΝ∆ΥΛΗ από την διασταύρωση της με την οδό ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό ΑΝ. ΒΛΙΩΡΑ.

3. τμήμα της οδού ΒΛΑΧΑΒΑΣ από την διασταύρωση της με την οδό ΛΙΑΠΠΙ∆Η μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό ΑΓΓΕΛΗ.

4. τμήμα της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από την διασταύρωση της με την οδό ΤΡΙΚΑΛΩΝ μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό ΚΟΝ∆ΥΛΗ.

5. τμήμα της οδού ΡΑΜΟΥ από την διασταύρωση της με την οδό ΚΟΝ∆ΥΛΗ μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Χ. ΜΑΗ.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Μετεώρων και θα κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.