Δ.Ε.Υ.Α.Μ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της έως 30 Σεπτεμβρίου

0 535

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., που συνεδρίασε στις 23 Ιουνίου αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου η οποία ήταν: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτωση θ του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4483/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της.

Κατόπιν αυτών και προς διευκόλυνση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της επιχείρησής μας προτείνω να προβούμε στην παράταση της διάρκειας της ήδη υπάρχουσας απόφασής μας, για δυνατότητα ρύθμισή τους έως 30/9/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να προβεί στην παράταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β)αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ)αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ)αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε)αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α)τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφήκαταβληθέντων ποσών,

β)δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30.09.2020

α)Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

β)Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

γ)Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2020

Όλη η απόφαση ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.